Romans 9

Pol nɨlô vô vɨyin ên wê lie Islel vô nɨmi vô Yesu ge

A ga Kɨlisi nu a, om kɨyang wê a ob nêl vô xam ge o kɨyang kɨtyooên lêm. Nge, a nêl kɨyang nôn, dɨ Myakɨlôhô Ngɨbua ngɨdu kɨyang wê yêp vac a nɨlôg ge xôn, om a nêl kɨyang bêga ên a nêbê a nɨlôg vô vɨyin levac dɨ a dô hɨxôn vɨyin tɨyi buc vɨhati ên a lige Islel**. Ên a nêb Anutu i vô a lige wê xe kehe tibed ge vêl, om a nêb obêc tɨyi ge od a ob kɨlê myavɨnê lec nipaên wê he vông ge dɨ Kɨlisi i kɨtya a vêl ên i ngɨdu a lige xôn. Ên xomxo Islel ge, Anutu vɨnoo he nêb i nue, dɨ xêkɨzêc hɨxôn xêseac wê Anutu vông ge lam le seac vô he mɨ he yê, dɨ Anutu hɨlu kɨyang vô he dɨ vông xolac vô he, dɨ nêl môp wê he ob si daa dɨ kɨtaa vô Anutu ge, dɨ hɨlu kɨyang ya hɨxôn vô he, dɨ he ge wê he pum lec Eblaham yuu Aisak dɨ Jekop wê he bue taxlee ge, dɨ Yesu lam tu xomxo gê kɨbun ga ge od kehe yêp vac Islel. Kɨlisi ge Anutu, dɨ ici va tu susu vɨhati kehe, om il ob pɨmil i lê i vô levac dɨ i yêp luta lêc luta. Nôn.

Anutu ob vɨnoo xomxo ya, ya xovôên wê ici va vông ge

Vɨxôhɨlôg, xomxo Islel vô nɨmi vô Anutu kɨyang, lêc kɨyang wê Anutu hɨlu vô he ge o tɨyi wê ob sea he ge lêm. Ên kɨyang tige obêc vô nôn lec vô he Islel nôn. Lêc xomxo wê kô lê Islel ge, he ya o tu Anutu nue Islel nôn lêm. Dɨ xomxo wê pum lec Eblaham ge, he ya o tu Eblaham nue nôn lêm, xocbê kɨyang wê Anutu nêl vô Eblaham bêga ên nêbê, “He kɨdu ti wê nêbê num Aisak bue ge, heche va ob tu ông nume.” Kɨyang tige kehe bêga nêbê nipwo wê Eblaham vaci kô ya xovôên wê i vông ge, he o tu Anutu nue lêm. Lêc nu Aisak wê Eblaham kô tɨyi kɨyang wê Anutu hɨlu vô i ge od Anutu yê nêbê Eblaham nu nôn. Kɨyang wê Anutu hɨlu vô Eblaham ge bêga nêbê, “Buc wê a vɨnoo pyap ge, a obêc lôm lam i tii vac, dɨ vɨnêm Sela obêc kô num ti.”

10 Nang dêc Anutu nêl kɨyang ngwe vô Lebeka lec nu Jekop yuu Iso. Nu yuu ge, yuu ma Aisak wê il bug. 11 Nu yuu gên o yubac lêm, om yuu gên o vông môp nivɨha me nipaên ti lêm. Lêc Anutu xovô nêb ob vɨnoo nu yuu ngwe i tɨyi xocbê xovôên wê ici va vông ge, om o dô mɨ yê môp wê yuu vông ge lêc vɨnoo ngwe lêm. Nge, vɨnoo ngwe tax, dɨ nu yuu gên o yubac lêm 12 od Anutu nêl kɨyang tax vô Lebeka ên nêbê, “Num tuc ob vông yuac vac num môn kwa ngɨbi.” 13 Om kɨyang yêp vac xolac bêga ên nêbê, “A xêgyaa vin lec Jekop, lêc Iso ge a xêgyaa o vyac vin lec i lêm.”

14 Om il ob nêb va? Il ob xê Anutu môp wê vɨnoo xomxo ge ên il nêb tɨyiên ma, me? Ma vêl. 15 Ên kɨyang wê Anutu nêl vô Moses ge yêp bêga nêbê, “A obêc nêb vông nivɨha vô xomxo ti ge od a ob vông vô i, dɨ a obêc nêb xo vɨgwe pɨsiv ên xomxo ti ge od a obêc xo vɨgwe pɨsiv ên i.” 16 Om il ob xovô bêga bê Anutu obêc vɨnoo xomxo ti ge od o kehe lec xovôên hɨxôn yuac nivɨha wê xomxo tige vông ge lêm. Nge, Anutu vaci xo vɨgwe pɨsiv ên xomxo tige om vɨnoo. 17 Tɨyi xocbê kɨyang wê Anutu nêl vô Pelo mɨ i yêp vac xolac bêga ên nêbê, “A vông lê levac vô ông dɨ vông tɨxuu tɨxuu tɨbeac vô ông, ên a nêbê xêkɨzêc wê a vông ge i yêp seac dɨ xomxo tɨbeac i yê dɨ nêl a lêg i vô levac vac vɨgwe vɨhati.” 18 Om il ob xovô bêga bê Anutu obêc nêb xo vɨgwe pɨsiv ên xomxo ti ge od obêc xo vɨgwe pɨsiv ên i, dɨ obêc nêb vông xomxo i hɨngoo kɨyang wê i nêl ge od xomxo tige obêc hɨngoo kɨyang wê i vông ge.

Anutu xêyaa myavɨnê hɨxôn xêyaa vin lecên

19 Mêd xam ti obêc nêl vô a bê, “Anutu vông xomxo ya hɨngoo i kɨyang om bêna lêc Anutu ob nêl bê nipaên yêp vô heê? Xomxo ti tɨyiên ma wê ob le vac Anutu kɨyang xôn ge.” 20 Lêc a ob nêl vô xam bê xomxo letya wê ob luu kɨyang vô Anutu ge? Dêg kɨbun o tɨyi wê ob kunac xomxo ti wê pɨtii i ge dɨ nêl bê “Bêna lêc ông

pɨtii a tibêga?” ge lêm.
21 Ên xomxo ti wê pɨtii dêg ge ob pɨtii i tɨyi xovôên wê ici va vông ge, om hôm kɨbun nipwo ti dɨ pɨtii dêg yuu, ngwe tɨyi xocbê dêg nivɨha dɨ ngwe tɨyi dêg nipaên. Lêc môp tige tɨyi.

22 Dɨ môp wê Anutu vông ge yêp bêga wê nêl lec dêg. Ên Anutu nêb ob hɨlung xêyaa myavɨnê hɨxôn xêkɨzêc wê i vông ge i yêp seac. Om dêg nipaên wê Anutu xêyaa vô myavɨnê vô he nêb ob kɨtya he vêl ge, Anutu o vông myavɨwen vô he lutibed lêm. Nge, hôm he nên nipaên xôn mɨ i yêp dia. 23 Anutu vông bêge, ên nêb ob vông xêseac wê i vông ge lam hɨvun dêg nivɨha xôn. Dêg tigee wê Anutu pɨtii ên nêb ob xo vɨgwe pɨsiv ên he dɨ vông he i dô vac xêseac wê i vông ge. 24 Dêg nivɨha ge tɨyi xocbê il wê Anutu tyuc il. Il ya xomxo Yuda**, lêc Anutu o tyuc xomxo Yuda vaci lêm. Nge, tɨbii wê o Yuda lêm gee tɨbeac hɨxôn.

25 Tɨyi xocbê Anutu vya wê yêp vac kɨpihac wê plopet Hosea kɨvuu ge bêga nêbê,

  • “Xomxo wê he o tu a nuge ilage lêm ge, od a ob nêl bê a nuge he hɨxôn, dɨ xomxo wê a xêgyaa o vin lec he ilage lêm ge od a xêgyaa ob vin lec he hɨxôn.
26 Dɨ vɨgwe ti wê he dô vac dɨ a nêl vô he ên a nêbê he o a nuge lêm ge, od vac vɨgwe tige a ob nêl bê, ‘A, Anutu magvɨha, nuge he.’” 27 Nang dêc plopet Aisaia kɨvuu kɨyang lec xomxo Islel mɨ i yêp bêga ên nêbê,

  • “Xomxo Islel obêc vô tɨbeac hɨwocên tɨyi xocbê luda wê dô vô gwec nɨnya ge, lêc Anutu obêc kô he yuu bed mɨ la vô i.
28 Ên Apumtau obêc yaxên xomxo vɨhati nên kɨyang lec buc tɨmuên dɨ vông myavɨwen lutibed vô he.” 29 Mêd Aisaia nêl kɨyang ngwe tii vac nang ên nêbê,

  • “Apumtau wê xêkɨzêc kehe ge obêc kɨtya il buge vɨhati vêl ilage ge od gwêbaga il obêc ma, tɨyi xocbê tɨbii Sodom yuu Gomola ge.”

Xomxo Islele o vông i vin Kɨlisi lêm

30 Om il ob nêl bêna? Il ob xovô bêga bê xomxo wê o Islel lêm gee, he nɨlô yen o myag môp nivɨha wê Anutu ob yê nêb he xomxo nivɨha ge lêm, lêc he vông i vin Kɨlisi om Anutu yê he nêb he xomxo nivɨha. 31 Dɨ xomxo Islel tɨmu vô xolac wê Moses vông ge dɨ vông yuac levac lec, ên nêb Anutu i yê he nivɨha, lêc môp wê he vông ge o tɨyi lêm. 32 Môp wê he vông ge o tɨyi lêm, ên he o nêl ên he nêbê Anutu i yê he nivɨha lec vông vinên lêm. Nge, he so ên he nêbê yuac wê he vông ge obêc vông Anutu yê he nêb he tɨbii nivɨha, dɨ he o vông i vin Yesu lêm. Om Yesu ge tɨyi xocbê ngɨdax wê he vɨnux vɨxa lec, 33 tɨyi xocbê kɨyang wê yêp vac xolac bêga nêbê,

  • “Xam wê lê. Vac vɨgwe Saion** a ob lax ngɨdax ti wê xomxo obêc vɨnux vɨxa lec dɨ tɨlii ge. Lêc xomxo ti obêc vông i vin ngɨdax tige ge od vông vinên wê i vông ge obêc pɨleva lêm. Nge, ob vô nivɨha vô i.”
Copyright information for `PTP