a12:4-11Rom 12:6-8
b12:12Rom 12:4-5
c12:28Epe 4:11

1 Corinthians 12

Kanuma Vovokaravina ina puyo.

Varevaresiku, Kanuma Vovokaravina ina puyo ani sisiyei.

Akayokayowei da vonavaghata konakovi.
Koakovi da rorova tami Keriso ke koti tumaghanei ma nani maranai wawaya ivi beroberowemi da sawara yamoyamonisi ma kokoitau kovovokavakavarisi. Tuna kubiine ani akovimi da iyai God Kanumina ina rewapanai isisiya na ke meyani ina vona bo, “Yesu aimagi.” Ma iyai ina vona bo, “Yesu tuna Bada” na Kanuma Vovokaravina ina rewapanai kava da nakanani ini sisiya.

Kanuma ina ku nevaneva na puyo bogii ma bogiiyai taviiviiya, ma Kanuma Vovokaravina sago kava, tuna weni puyosi peyarina erereregha. a  Biga bogii ma bogiiyai ma kegha da Bada sago kava tabigebigei. Wawaya sago sago duma i bera bogii ma bogiiyai God kubiine eberaberai ma meni berasi kava eberaberai na God rewapana ina veresi da ina bera bubuni. Wawaya sago sago duma i yawasa kamonai ini debei da Kanuma Vovokaravina ina puyo gwabisiyai. Wawaya kana puyo na ke tuna mani kava ina biibiina kubiine, ma Keresiyana peyarisi kubiisi. Kanuma Vovokaravina wawaya sago kana puyo na nuwagiura iverei da nuwagiura sisiyisi wawaya kurisi ini damadamani. Ma nani Kanumina wawaya sago kana puyo na akova iverei da nani akovina ina vividebei vitumaghana wawayisi kurisi. Ma bade wawaya sago kana puyo da ina nota ini rewapana ma ini tumaghana kiimatana. Ma sago kana puyo iverei da gubagubagisi ina viviyawasisi. 10 Ma bade sago kana puyo da bera ghamaghamasi ina beraberai. Ma sago kana puyo da ini peroveta na sisiya God gwabinai ina viiya ma ina vividebei. Ma wawaya sago kana puyo da inakovi da meni wawayina rewapana Bada gwabinai iviiya ma meni wawayina rewapana kanuma berona gwabinai iviiya. Ma sago puyo iverei da kunuma gamosiyai ina vivisisiya. Ma sago puyo iverei da maranai kwinana kunuma gamonai ini sisiya na iyamna ina vividebei vitumaghana wawayisi kurisi. 11 Ma weni puyosi peyarina na nani Kanumina sago kava ererereghi, tuna ina kina kava ina kayowanai wawaya sago sago duma ina puyosi.

Tupuwa sago kava kamonai biga ipeyari.

12 Wawaya tupuwina sago kava ma kegha da nani kamonai biga bogii ma bogiiyai eberaberai. Namanaki wawaya matana, kaena, imana bo tinina, ti na bogii ma bogiiyai, ma peyarisi na tupuwa sago kava kamonai. Ma Keriso na nakanani. b  13 Maghimaghighina tota peyarita, Jiu damsi ma kupuna damsi, sleiv wawayisi ma wawaya vovotawesi, peyarita Kanuma Vovokaravina ibabataitota da Keriso tupuwina sago kava ku kamona tarui. Ma God, Kanuma Vovokaravina na peyarita ivereta.

14 Vaghina ma, wawaya tupuwina na ke bera sago kava ina berai ma bera ipeyari. 15 Mikeda wawaya kaena ita vona bo, “Taku na ke ima, tuna kubiine taku ke tupuwa kamonai.” Nakanani iti sisiya ma kegha da tuna na tupuwa kamonai. 16 Mikeda wawaya tinina ita vona bo, “Taku ke mata, tuna kubiine taku na ke tupuwa kamonai.” Nakanani iti sisiya ma kegha da tuna na tupuwa kamonai. 17 Mikeda wawaya tupuwina kudubina na mata kavakava na ikikava iti yana? Bo mikeda tupuwina kudubina na tina kavakava na ikikava pughu ita yoni? 18 Ma vonavaghata, God wawaya tupuwina iyamoni da kamonai biga bogii ma bogiiyai ina berai. God ina kayowanai na kii gawara nununai iteresi. 19 Wawaya kaena kava kuta kitai na ke kovokovoghina da kuta vona bo, “Tuna na wawaya.” 20 Vona bubuna, wawaya tupuwina na sago kava ma nani kamonai bera bogii ma bogiiyai eberaberai.

21 Tuna kubiine mata ke ima ina vonei bo, “Tam ke ata kayokayowem,” bo gayama ke kae ina vonei bo, “Tam, abarem.” 22 Ma wawaya tupuwina kamonai na viya mitamitasi ma kegha da ke vaghina da tabaresi, iyamna i biga imakiiyana. 23 Ma viya na ke debiiyai kata vivisisiyesi ma kegha da takitaruvisi ma takoyagha bubunisi. Ma wawaya tupuwita kamonai gawara viya inimayamayisi na tatere gavugavusi. 24 Ma viya na vaghina, ke inimayamayisi na debiiyai ina makai. Ma God peyarisi ivi sagosi da tupuwa sago kava. Ma nani kamonai mitamitasi ma inimayamayisi ekoyakoyagha bubunisi ma ekiikiiepepisi, ke rewapanisi nakanani. 25 Tuna kubiine Keriso tupuwina kamonai na wawaya ke ini bogebogesi ma peyarisi nani kamonai ini vowaguvivirana. 26 Ma mikeda tupuwa kamonai sago inivisi ina viiviiya na peyarisi nani inivisina ina vii patai. Ma sago ina bera bubuni na peyarisi ini nuwabiibiiyei.

27 Tami peyarimi na Keriso tupuwina ma tami sago sago duma na nani tupuwina kamonai. 28 Vitumaghana wawayita kamotiyai God, wawaya ivinesi da avi bigasi kava ina berai. Kunona aposol ivinesi, iteretani na peroperoveta, ma iteretana meyei na vibeyebeyena wawayisi. Nani murinai wawaya ivinesi da bera ghamaghamasi eberaberai ma viya rewapana iveresi da gubagubagisi iyawasisi. Ma viya na nimonimoriyai turaturasi ivitesi, ma viya na wawaya peyarisi inowesi da biga eberaberai ma bade viya ivinesi da kunuma gamosiyai ini sisiya. c  29 Ma ke peyarisi na aposol bo peroperoveta bo vibeyebeyena wawayisi. Ma ke wawaya peyarisi bera ghamaghamasi ita beraberai. 30 Ke peyarisi gubagubagisi iti yawasisi, ma bade viya kava kunuma gamosiyai ini sisiya, ma ke peyarisi sisiyisi iyamsi iti debei. 31 Ma nuwanuwami kudubinai puyo ghamaghamasi kota kayowei.

Wekarakava na keta biibii kirakiina ani beyemi, tuna na nuwaviina.

Copyright information for `PWG