a13:2Mat 17:20, 21:21; Mak 11:23

1 Corinthians 13

Nuwaviina.

Mikeda taku, wawaya ma aneya gamosi bogii ma bogiiyai ati sisiya ma nuwaviina gwabikuwai kegha na aku sisiya na kwebuna, nipu wapawapa aberaberai ma iyamna kegha.

Mikeda kaku puyo da ati peroveta ma bade akova kudubina ma nota gavugavusi atakova yavui, ma bade ati tumaghana kirakai da koya ata vonei da ita nae ku gawara sago ma ita tupuwa, ma weni berasi kamonai nuwaviina gwabikuwai kegha na taku na kwebuku. a  Mikeda aku sawara kudubina wawaya moyamoyakisi ata veresi, ma ati vaghinei da wawaya tupuwiku ku keyama karakaratina ita tawanaruweku ma nani kamonai nuwaviina gwabikuwai kegha na ke aviyavisina biibiina ata viiya.

Nuwaviina wawayina na ere nuwanubana ma nuwanuwana pikanai bera kudubina eberaberai. Ma nuwaviina wawayina na ke ina nuwakapi bo ina kayotata ma ke ini gheghena meyei. Nuwaviina wawayina gwabinai na vikayotirana kegha, nota meyena kegha, ma kayoghakighaki kegha. Tuna na notataweyana wawayina. Nuwaviina wawayina na bera beroberosi ke ita vivinuwabiibiiyei, ma vonavaghata na tuna ini nuwabiibiiyei. Nuwaviina wawayina ke meyani ina nota ina peku, mara nonowa ini tumaghana, ina nota ini rewapana, ma ina miirikikina.

Nuwaviina na makamakii nonowina. Ma wawaya iperoveta da God ina sisiya idebei na karakava nani puyona ina kovi. Ma wawaya kunuma gamosiyai isisiya na karakava nani gamosi ina wapa. Ma nuwagiura nakanani, bade ina wapa, iyamna nuwagiura nevanevana kava takovi. Ma bade sisiya nevanevana kava God gwabinai taviiviiya da tidebei. 10 Ma karakava bera vaghata kudubina ina nekiibau na aviyavisina gisina wekarakava gwabitiyai na ina wapa.

11 Gisikuwai na gegeya i sisiyai avivi sisiya ma gegeya notasi anotanotai. Maranai amagura na gegeya berasi avoterei. 12 Karako weni maranai God maghighina takitakita sowasowai. Ma karakava mara epipisi da wawayina vaghata maghighina takita bubuni. Karako na aku akova igisi ma karakava anakova bubuna. Ikikava God iakova bubuniku, nakanani God anakova bubuni.

13 Ma vaghina, puyo peyarisi ina wapa ma bera ivi aroba kava na mara nonowa ina makai, ti na vitumaghana, nota rewapana ma nuwaviina. Ma kamosiyai na nuwaviina ighe kirakai.

Copyright information for `PWG