1 John 4

Kanukanuma tarubusi.

Turaturaku, tami nuwanuwaku. Iyavo kava evonavonemi da Kanuma Vovokaravina gwabisiyai na ke yaghiyaghinai koni tumaghanesi. Peyarisi kona vorubusi ma konakovi da ti na God Kanumina gwabisiyai bo kegha, iyamna namada peroperoveta viviberosi ipeyari dobu enene yavui. God ina Kanuma Vovokaravina na weni nakanani kona vogiiya. Iyavo kava God Kanumina gwabisiyai na ina vona da Yesu Keriso kunumai ioru ku dobu da ivi wawayota. Ma iyavo kava ke ita vivivaghinei da Yesu Keriso na God gwabinai ipisi na kanuma vibero gwabisiyai, tuna na keriso vibero kanumina. Vonaverena kovi yanei da tuna kanumina ita pisi na namada inekiibau da dobuwai emakamakai.

Natunatuku, tami nuwanuwaku. Tami na God rapenai ma nani peroperoveta viviberosi na namada koghetanisi, iyamna Kanuma Vovokaravina gwabimiyai ivi rewapana kirakai da kanuma berona dobuwai ighetani, tuna kanumina na Seitan. Ma ti damsi na weni dobuna wawayisi, tuna kubiine na dobu yawasina isisiyei. Ma iyavo kava dobu yawasina kamonai emakamakai na i sisiya iyana bogai. Tokai aposol na God rapenai ma meni wawayina God iakovi na akii vibeyebeyena ini yanei. Ma meni wawayina God ke itakovi na ke ini yanekai. Weni nakanani takitai na tavogiini da meni wawayina na Vonavaghata Kanumina gwabinai, tuna na Kanuma Vovokaravina. Ma bade tavogiini da meni wawayina na kanuma viviberona gwabinai.

God ina nuwaviina.

Turaturaku, tami nuwanuwaku. Tinuwaviinavivirana iyamna God na nuwaviina karena. Meni wawayina inuwaviina na God iakovi ma ivi debei da tuna na God natuna. Ma meni wawayina ke ita vivinuwaviina na God ke itakovi, iyamna God na nuwaviina. God ina nuwaviina na weni nakanani ivi debei kurita. Natuna sago kava ma ivonatawei ku dobu da tuna gwabinai yawasa tapanani. 10 Nuwaviina vaghata na ke tota ita nuwaviina God kurina nakanani. God ina nuwaviina kurita na nuwaviina vaghata. Natuna ivonatawei da ivere meyei da ivi suwara da ita berabero kovoghina iviiya.

11 Turaturaku, tami nuwanuwaku. God ina nuwaviina irakata kirakai kurita, tuna kubiine na tota bade tinuwaviinavivirana. 12 Ke sago iyai God ita kita tovoni. Ma tinuwaviinavivirana na God nuwanuwata kamonai emakamakai. Ma tuna ina berita da ita yawasa kamonai na ita nuwaviina ina rakata kamokamowa. a 

13 God Kanumina ivereta, tuna kubiine takovi da God ina yawasa nuwanuwata kamonai ma tota ita yawasa na tuna gwabinai. 14 Mamai God, Natuna ivonatawei da dobu kana Viviyawa. Ma tokai aposol matakiiyai kakitai na debiiyai kaimamatara da tuna sisiyina na vonavaghata. 15 Meni wawayina evonavona da Yesu na God Natuna, na wawayina nuwanuwana kamonai God emakamakai ma wawayina ina yawasa na God gwabinai. 16 Takovi da God ina nuwaviina kurita irakata kirakai da tepanai tamiimiiri.

God na nuwaviina. Meni wawayina ina yawasa kamonai ina nuwaviina irakata na nuwanuwana kamonai God emakamakai, ma God yavata inuwasago.
17 Weni vinuwasagona kubiine tota ita nuwaviina ina rakata kamowa da God ina nuwaviina yavata ini yavayavatei. Ma vitupavira maranai na titepatora, iyamna ita yawasa dobuwai na Keriso nakanani. 18 Wawaya God nuwanuwana eviiviiya na ke ina yabumana, iyamna nuwaviina vaghata na yabumana ekwavikwavini. Wawaya vitupavira ma kovogha eyabuyabumanei na tuna mani ivi debe meyei da ina yawasa kamonai na nuwaviina vaghata kegha.

19 God ina nuwaviina kurita ivi nao, tuna kubiine tota bade tinuwaviina. 20 Meni wawayina ina vona bo, “God nuwanuwana aviiviiya,” ma Keresiyana varesina ibarakamtawei, tuna na viviberona. Varesina ekitakitai ma kegha da nuwanuwana ke ita viiviiya na ikikava God nuwanuwana ina viiya, iyamna ke meyani God ita kitai. 21 Ma vaghina, ina sisiya bagibagina na weni nakanani ivoneta. Meni wawayina God nuwanuwana eviiviiya na bade varesina nuwanuwana ina viiya.

Copyright information for `PWG