a4:8Prov 10:12
b4:18Prov 11:31

1 Peter 4

God kubiine tamakamakai.

Keriso inivisi damina iviiya, tuna kubiine ami nota ini rewapana ma mikeda ami vitumaghana kubiine nakanani ina tupuwa kurimi na kovi vaghinei. Iyavo kava ini vaghinei na tuna wawayina ivi debe meyei da berabero ivoterei. Ma ina yawasa dobuwai na ke tupuwa ina kayowana beroberosi ina kayokayowei, ma Bada ina kayowana kava ina beraberai. Rorova dobu yawasina kobera kirakiiyei da tami nakanani ma iyavo kava Keriso ke ita vivitumaghanei. I yawasa kamonai na bera dowadowasi eberaberai da tupuwisi irekwei, ekamkamporagha ma kamonai na eumuma neghanegha ma vipekana wapawapa eberaberai. Ma bade sawara yamoyamonisi kurisi evovokavakavara, tuna berana na ibero kirakai. Ma karako na ti damsi ideyemi da ke i bera dowadowasi ku kamona kota rurui da yavata kota beraberai, tuna kubiine ivi karei da iavaberowemi. Ma konotai da mara sago ti na God maghinonai ina miiri, iyamna tuna namada ivovunagha da wawaya yawayawasisi ma raborabobosi kudubisi ini tupaviresi. Tuna kubiine Keriso varana biibiina na ke yawayawasisi kava ma bade raborabobosi kurisi idima. Namanaki tupuwisi kovogha namada ipanani da irabobo, taraboga iveresi da mikeda kanumisi ina yawasa.

God ina puyo na takoyagha bubuni.

Mara damona gisina kava ina nekiibau. Tuna kubiine nota yagharinai kovi potepote meyemi da mara nonowa kona niponipowana. Ma bera ghamanakina na weni, nuwanuwami kudubinai turaturami yavata kovi nuwaviinavivirana, iyamna nuwaviina ina rewapana irakata da berabero ighekuyowei. a  Nuwabiibiiyai wawaya korutinisi da gwabimiyai ina kam bo ina kena ma nani kamonai ke kona vonakunukunura. 10 Wawaya sago sago duma kami puyo bogii ma bogiiyai God gwabinai koviiya ma ere nuwagiurimi kami puyo kokoyagha bubuni da wawaya koni vitesi da God ina agabiibai koni debei kurisi. 11 Ma tam God ivinem da vonana kuna dimei, bo? Vaghina, kedima. Ma God ina kayowanai kava kevi sisiya. God ivinem da wawaya kuni vitesi ma kubiisi kuna biga, bo? Vaghina, kevi vitesi. Ma rewapana God gwabinai kuviiya na tuna tepanai kebiga kirakai. Nakanani kona berai na Yesu Keriso avanai wawaya i vigheghena ghamana God kurina ina ghae. Tuna rewapana ma kadara kudubina rapenai, karako ma mara nonowa. Amen.

Keresiyana i vokwarakwara.

12 Turaturaku, tami nuwanuwaku. Vokwarakwara damina koviiviiya na ke kona veyiyei, iyamna ami vitumaghana eruburubui. Tuna kubiine ke kona nota kavakavai, 13 ma kovi nuwabiibiiyei da ikikava Keriso ivokwarakwara na tami yavata kovovokwarakwara patapata. Ma mara sago kana kadara ini debei na nani maranai ami nuwabiibai ina rakata kirakai. 14 Keriso koitumaghanei kubiine, wawaya ini avaberowemi na kovi nuwabiibiiyei, iyamna Kanuma kadakadarina gwabimiyai, tuna na God Kanumina. 15 Ma kokitaruvimi da avi kubiine vokwarakwara kopanapanani. Ke meyani kona kiivunuwa, bo kona yapi, bo koni kayotirana, bo kona turaghegheyana da kovogha ina veremi da vokwarakwara kona panani. 16 Ma tami kovi Keresiyana ma mikeda wawaya ami vitumaghana kubiine ina vivitupaketowanemi ma kona vovokwarakwara na ke koninimayei. Ma God kovi ghegheni da Keriso kana vava iveremi da tami rapenai.

17 Vitupavira kana mara inenekiibau na tota God natunatuna na tinao da ini tupavireta. Ma iyavo kava God varana biibiina ke ita vovotekatekei na ini muri ini tupaviresi ma ti na nuwapoya ghamanakina ina panani. 18 Giruma katamana evonavona bo,

“Ibagibagi kirakai da wawaya maninisi yawasa makamakii nonowina ina panani,
tuna kubiine iyavo kava God ibarei bo berabero eberaberai, ti na ikikava?” b 
19 Ma vaghina, iyavo kava God ivinesi da ita vokwarakwara na bera biibiisi ke ina voterei. Ma God iyamonisi na tuna iti tumaghanei da iti vitesi, iyamna aviyavisina evonavona da ita berai kubiisi na ina tupuwa.

Copyright information for `PWG