b5:5Prov 3:34
c5:6Mat 23:12; Luk 14:11, 18:14
d5:12Apos 15:22, 40
f5:13Apos 12:12, 25, 13:13, 15:37-39; Kol 4:10; Prm 24

1 Peter 5

Keresiyana kii vinoraveraveyana kii sisiya.

Tami Keresiyana kii vinoraveraveyana na kami sisiya na weni. Taku bade na Keresiyana kii vinoraveraveyana, ma Keriso ina vokwarakwara aimamatarei wawaya kurisi. Ma bade akovi da mara sago kana kadara ini debei na ku kamona ana rui. Tuna kubiine aku rewapana emakamakai da ani nowi kurimi da ami biga kona bera bubuni. Keresiyana na nakanani ma God ina sipu yavona. Ma tami na ami biga iveremi da kona koyagha bubunisi. Ina kayowana da nuwabiibiiyai ma nuwanuwami kudubinai ere vokuwayimi ami biga kona berai wawaya kubiisi, ma ke mura kona matighei. a  Ma iyavo kava ku imami iteresi da kota koyaghisi na ke meyani da kona kayotata kurisi. Ma ami yawasa na maninina kavakava da koni matakira bubuna kurisi da ikikava ina makai. Nakanani koni nowesi. Tami babadimi na kami koyakoyagha ghamana emakamakai, tuna na Keriso. Tuna kubiine ami biga kobera bubuni da maranai tuna wawayina ina vovira ku dobu na ini gheghenimi ma kraun kadakadarisi ku gayamimi ini tawanepeyana. Ma nani kraun kadakadarisi na ke meyani da ina wapa.

Tami yaraga, kudubimi na kovi vaghinei da kami vinoraveraveyana ini bademi ma kovotekatekesi. Ma tami iyavo kava koitumaghana na peyarimi ere voyaghotimi turaturami kubiisi kona biga, iyamna “God na kayotatasi emiimiiripotesi ma vovoyaghotisi na ina agabiibai evereveresi.” b  Tuna kubiine kovokuwaya meyemi da God rewapana kirakiina ina rewapana gaburinai kona makai da mara sago ini gheghenimi. c  Ma ami nuwapoya kudubina God ku imana koterei, iyamna tuna edogadogarimi.

Kokitaruvimi, ami nota evi rewapana. Kami ghaviya Devil mara nonowa taraboga iekwekwai da ina vowimi. Tuna nakanani ma layon kayakayayina dipiiyai eyebayebagha, kana siya ekwekwai da ina kutasikasikai ma ina kam yavui. Ami vitumaghana tepanai kovi tepatora da Devil komiiripotei, iyamna koakovi da ikikava kovovokwarakwara na Keresiyana turaturami dobu ku kudubina na bade nakanani evovokwarakwara. 10 God ina agabiibai irakata ma ikwatumi da Keriso avanai kana ku kadara makamakii nonowina kona rui. Mara gisina kava kona vokwarakwara ma nani murinai tuna mani ini vitemi da ku biibiina ina teremi, ina kiiepepimi ma rewapana ina veremi da kona miirikikina. 11 Rewapana kudubina God rapenai, karako ma mara nonowa. Amen.

Vikiikiiwa turina.

12 Varesita Sailas na wawaya patupatutuna, ma tuna ivi viteku da weni sisiyina tupona agirugirumi kurimi. Agiruma da ata kiiepepimi ma ata vonaveremi da namanaki biibiina bo berona ina tupuwa ma kegha da God ina agabiibai mara nonowa gwabimiyai emakamakai. Tuna tepanai komiirikikina. d 

13 Babilon
5:13 Babilon:Pita ivi miiba da vitumaghana damsi Rome kamonai ivi sisiyesi.
kamonai na natuku Mak ma iyavo kava God ivinesi da ina wawaya na peyarisi ikiikiiwemi. f 
Tami kamomiyai kovi kiikiiwavivirana da ami nuwaviina koni debei.

Iyavo kava Keriso yavata koinuwasago na ainowi da ina nuwanuba gwabimiyai ina makai.

14 

Copyright information for `PWG