a5:18Deut 25:4; Mat 10:10; Luk 10:7
c5:19Deut 17:6, 19:15

1 Timothy 5

Ikikava vitumaghana damsi ita koyagha bubunisi.

Tomowa magurina ke kuna yeghai. Kevona pikapikei, keberai da tuna nakanani ma am mamai vaghata. Ma tomotomowa yarayaragisi keberisi da ti na varevaresim. Wivine magumagurisi keberisi da nakanani ma am maduwa. Ma wivine vusi na nota manininai kevi novunovunesi.

Kwapukwapura kiikayokayosi ma vivikamyuyuwisi na kovi vitesi ma kovopepetisi. Ma kwapura ere natunatuna bo tuputupuna na ti damsi i biga da kwapura ina koyaghi. Magurisi ikoyaghita na bade takoyaghisi. Wawaya itakovi da Keresiyana ita biga da ita rakaraka takoyagha bubunisi. Nani bigana ini nao ma God ku matana na bera biibiina. Ma kwapura kiikayokayona ina kina kava, kana koyakoyagha kegha na nani kwapurina ina nota kudubina God kurina etereterei da mara nonowa, mariyai ma didibarai, eniponipowana da God ini vitei. Ma mikeda kwapura sago tupuwa yawasina inuwabiibiiyei na tupuwina yawayawana ma kanumina na namada irabobo. Weni sisiyisi vitumaghana wawayisi kevonavinotisi da ina kivina bubuni da ke sago ina bera beroi da wavuna ina kavari. Meni wawayina kawana ma natunatuna ma kana moramorapa ke ita koyagha bubunisi, tuna na Keriso ibarei. Ibero da wawaya ke iti tumaghana, ma ibero kirakai da vitumaghana wawayina ina rakaraka ke ita koyakoyaghisi.

Kwapura kana madegha 60 ma ku tepana na vaghina, meni dobunai kwapukwapura kii vava kugiruma na kana vava nake keterei da ekalesiya gwabisiyai vivita ina viiya. Ma kokitai da nani kwapurina na itavine da mara sago kava, 10 ma kana vava biibiina. Bera biibiisi eberaberai, natunatuna ikoyagha bubunisi, nuwabiibiiyai numataya etitinariyariyesi, Kerisiyana turaturana kaesi ekowakowa, wawaya i nuwapoya avai na ivitesi ma everevere meyei da bera biibiisi kava eberaberai.

11 Ma wivine vusi kwapukwapurisi kii vava ke kuna giruma da vivita ina viiya, iyamna karakava tupuwa ina kayowana ini badesi na bera wapawapa ina berai. Nakanani ina berai na i vonakiiyapa bagibagisi Keriso kurina iterei na ini kiigiiyei da i vitumaghana ini beroi. 12 I vonakiiyapa bagibagisi ini kiigiiyei na God ku matana ti na berabero iberai. 13 Ma bade kwapukwapura vusi na ina baba wapawapa, vinumarugenara ma ku tepana na ina viviyanuwe ma wawaya kurisi ini yaranatitirana da ku kamosi ina rui. Ma wawaya ti mani i bera ita kitakuyowei ma kegha da ina vivisisiyapawopawo. 14 Tuna kubiine aku kayowana da kwapukwapura vusi na ina tavineme ma ini tuwa, ina makai da kakawasi ma natunatusi ina koyagha bubunisi. Nakanani ina berai da kata ghaviya Seitan ke kovokovoghina da kata vava ina kiiviberoi. 15 Kwapukwapura viya namada ikiibutaweta da Seitan ekivikivini. 16 Ma mikeda Keresiyana wavine ina rakaraka kamonai kwapukwapura viya emakamakai na wavinena ina biga da ina koyaghisi. Ke vaghina da nani vitana ekalesiya ina veresi. Ma kwapukwapura kiikayokayosi, iyavo kava kii vivita kegha, ti kava ekalesiya ina koyaghisi.

17 Ma vinoraveraveyana, iyavo kava ekalesiya kamosiyai ebigabiga bubuna, edimadima bo ibeyebeyena, ti damsi na kovi miiyesi ma bade kovokaravesi. 18 Giruma katamana evonavona bo, “Maranai ox whiti egudagudai na kawana ke kona kupotai.” a  ma bade evonavona bo, “Bigabiga wawayina ina biga kubiine na miiya ina viiya.”
5:18Israel damsi whiti iyuyuna ma dowiyai itutura. Ma ox (Kau tomowina) ipiyei ma ivi tugudagudai da whiti vavina ma yoghona iti bogebogesi. Ma nani kamonai kawana ke ita kupotai, iyamna maranai itugudaguda na whiti gisina ita kanikani.
19 Ma mikeda vinoraveraveyana sago ekalesiya kamosiyai ebigabiga bubuna ma wawaya sago ina pisi kurim da tomowina kana vava ina kiiviberoi na ina sisiya ke kuni yanei. Mikeda wawaya ruwa bo aroba yavata matasiyai ikitai da tomowina berabero iberai na kuni yanesi. c  20 Ma iyavo kava berabero ina beraberai na debiiyai keyeghisi da Keresiyana peyarisi ina yabumana da ke nakanani ina berai.

21 God, Yesu Keriso ma aneya vovokaravisi matasiyai avonavonem da weni sisiyisi kekivina bubuni. Ma aviyavisina kuna beraberai na wawaya peyarisi kurisi nakanani keberai, ma ke wawaya viya kava kurisi. 22 Ma ke kuni yaghiyaghina da imam wawaya ku tepasi kuna terei. Kunona i yawasa kuna kita bubuni ma muriyai kuna vinei da ekalesiya kamonai ini bada. Ma wawaya viya berabero ina beraberai na ke ku kamosi kuna rui. Keberai da tam maninim kavakava.

23 Ke okowa kava kunumai ma wain gisina yavata kunumai manawim kubiine, iyamna tam gubagubagim.

24 Wawaya viya i berabero na debiiyai takitakitai da namada takovi. Ma wawaya viya i berabero na gavugavuna ma karakava ina rudeba. 25 Ma bade bera biibiisi nakanani. Viya debiiyai takitakitai ma viya na gavugavusi. Ma ke kovokovoghina da nani berasi biibiisi mara nonowa gavugavunai ina makai, mara sago ina rudeba.

Copyright information for `PWG