1 Timothy 6

Wawaya iyavo kava ivi sleiv, ti na vita ghamana ekavakavari. Ma ita notai da i babada ita vopepetisi ma ita votekatekesi. Nakanani ina berai da wawaya God kana vava ke ini beroi ma bade ita vibeyebeyena ke ina kiiviberoi. Ma sleiv wawayisi kamosiyai viya i babada namada Keriso ivi tumaghanei. Ma sleiv wawayisi nani babadisi ke ina tereoruwesi, iyamna ti na Keresiyana varevaresisi vaghata ma yavata iti nuwasago. Tuna kubiine nuwanuwasi kudubinai i babada kubiisi ina biga, ma i biga kamonai aviyavisina biibiina epanapanani na i babada iyamna kudubina ina viiya. Weni sisiyisi kevi beyebeyesi ma sisiya bagibagina keterei da ina kivini.

Vibeyebeyena vibero ma mura vaghata.

Ma meni wawayina vibeyebeyena vibero eberaberai, ina vibeyebeyena ke Bada Yesu Keriso ina vonavaghata bo ke Kerisiyana ina keta vaghata, tuna wawayina nuwanuwana kamonai kayotata ivi tupoi. Tuna neghaneghana, ke sago aviyavisina itakovi. Ina nota dowadowana kubiine, ina kayowana da ina gamogamo wapawapa ma mara nonowa sisiya ini kawapatei. Wawaya eberaberisi da ti mani kamosiyai inuwakapikapiyana, ma ivonapasipasiyana, turaturasi iavaberowesi ma wavuvivirana eberaberai. Nota gwabisiyai kegha ma vonavaghata ivi wapai. Ma enotanotai da Keriso ina biga ina beraberai na nani kamonai dobu ina mura ghamana ina panani.

Ma vonavaghata, tota Keresiyana na aviyavisina gisina gwabitiyai na tinuwabiibiiyei ma mura ghamanakina nuwanuwata kamonai tapanani. Tatupuwa na ke sago aviyavisina kata kavari ma kata pisi. Ma bade maranai tarabobo na ke sago aviyavisina takavari ma tanae. Tuna kubiine na vavai ma gara gwabitiyai na tinuwabiibai. Ma iyavo kava dobu ina mura ghamana ematamatighei, ti damsi na ruyagha ina panani. I kayowana neghaneghasi ma beroberosi eteretereoruwesi da Seitan ina ku poko ina rui. I yawasa ina resoi ma ini beroi. 10 Wawaya nuwanuwasi mane eviivii kirakiiyei na tuna ini badesi da berabero bogii ma bogiiyai ina beraberai da mane ina viiviiya. Ma vitumaghana wawayisi viya i kayowana ghamana da iti mane kirakai na i vitumaghana ivi beroi. Ti damsi isiwana ma i nuwapoya ipeyari ma i nuwavisi irakata.

Pol ina sisiya Timoti kurina.

11 Timoti, tam na God rapenai, tuna kubiine nani berasi keveruvuvurei. Keberai da am yawasa na maninina, God ina kayowana kava kekivini, kevi tumaghana, kevi nuwaviina, kemiirikikina ma kevopepeta. Kevi rewapana da weni berasi na gwabimuwai ina makai. 12 Ma am nota evirewapana ma kevi paparana kirakai da am vitumaghana kuna vokikini ma yawasa makamakii nonowina ina vibiibiina kudubina kuna vii yavui. Tuna yawasina kubiine God ikwatum ma koroto maghinosiyai kuvi mamatara da Keriso kuvi tumaghanei. 13 God na bera kudubina dobuwai iyamoni. Ma Yesu Keriso na vonavaghata kudubina ivi mamatarei maranai Pontiyas Pailat maghinonai imiimiiri da ivivi tupavirevirei. a  14 Ma God da Yesu Keriso matasiyai avonavonem da weni sisiyisi bagibagisi kevotekatekei ma kenunura bubuni da wawaya ke ini avaberowem. Keberai ina nenae da Bada Yesu Keriso ina vovira kana ku mara. 15 Ma God tuna kava iakovi da avi maranai ina vovira. God na vovokaravina ma ina kina kava na bera kudubina kana Bada. Tuna kiikiivavo i Kiivavo ma babada i Bada. 16 Tuna ina kina kava makamakii nonowina ma yasegana rewapanina kamonai emakamakai da wawaya ke kovokovoghina ina miiririya kurina, ke sago wawaya ita kitai bo ina kitai. Kudubita tavokaravei ma rewapana taverei da mara nonowa ini kiivavo. Amen.

17 Keresiyana mumurisi kevonesi da ke ina kayotata ma dobu ina mura ke ini tumaghanei, iyamna karako mura gwabisiyai ma maram na ina wapa. Ma God ini tumaghanei. Tuna aviyavisina kudubina everevereta da nuwabiibiiyai tamakamakai. 18 Ma kevonesi da bera biibiisi ina beraberai, mara nonowa ina vereverena ma nimonimoriyai wawaya ini vitesi. 19 Weni berasi ina beraberai na kanumisi kana mura ina vovovidaburana. Tuna nakanani ma kowora bagibagina ita rutakurei da karakava biibiina ina panani. Ma nani maranai yawasa vaghata kunumai ina viiya.

20 Timoti, aviyavisina God iverem na kekoyagha bubuni. Ma mikeda wawaya i nuwagiura vibero ina vivisisiyei bo ina vivigamowanei na keveruvuvuresi. 21 Wawaya viya ivona da akova vaghata gwabisiyai ma kegha, vitumaghana ketana vaghata ivi wapai.

Bada kurina ainowi da ina agabiibai tami peyarimi ina veremi.

Copyright information for `PWG