a6:2Isa 49:8
b6:5Apos 16:23
d6:16Lev 26:12; Ezek 37:27; 1Kor 3:16, 6:19
e6:17Isa 52:11, Ezek 20:34
f6:182Sam 7:14; 1Chr 17:13; Isa 43:6; Jer 31:9

2 Corinthians 6

God yavata kabigabiga patapata, tuna kubiine kavonavonemi da God ina agabiibai evereveremi na ke kona barei. God ivona bo,

“Marana vaghata ipisi da ati vitemi
na ami tou avi yanei,
ma marana ipisi da ati yawasimi
na aberai.” a 
Ma kovi yana, wekarakava na marana vaghata, God ini vitemi. Karako na marana inekiibau da God ini yawasimi.

Ke meyani kana bera beroi da wawaya ina peku, iyamna ke kata kayokayowei da wawaya akii biga varana ina kiiviberoi. Kegha da bera kudubina kaberabera bubuni na kaimatakira da tokai na God ina bigabiga. Namanaki nuwapoya ma piropiro kapanapanani, ma nuwanubiiyai ma akii nota kudubinai kabigabiga. Wawaya eraravikai, ku gabura etereterekai, ma korotowai ekayakayaya kurikai. Biga irakata kirakai kaberaberai da ke kata kenakena bubuna ma vitonara ekarakarikai. b  Nota yagharina, nuwagiura, nuwanuba ma agabiibai gwabikiiyai, ma nakanani kaimatakira da tokai na God ina bigabiga. Kanuma Vovokaravina tepanai, akii nuwaviina na nuwaviina vaghata. Akii sisiya na vonavaghata, ma akii rewapana God gwabinai kaviiviiya. Tokai wawaya maninikai God ku matana, tuna kubiine kanuma ina ku nevaneva kaighaviya, katagheyakiiyai kakayakayaya ma dugekiiyai kagudugudu. Wawaya viya ekawakawabiibiiyekai ma viya ekawakawaberokai. Viya ikawapatekai ma viya igheghenikai. Ma tokai na vonavaghata kadimadimei ma kegha da wawaya evonavona da viviberokai. Wawaya viya evonavona da tokai na wawaya wapawapa ma kegha da dobu nununai kakii vava irakata. Kitana nakanani ma kata raborabobo ma kegha da yawayawasikai. Ewidiwidikai ma ke ita kiikiivunukai. 10 Nuwapoya kapanapanani ma kegha da mara nonowa kainuwabiibai. Tokai moyamoyakikai ma kegha da wawaya peyarina mura kavereveresi. Dobu kana mura na ke gwabikiiyai ma aviyavisina God evereverekai na iyamna irakata kirakai.

11 Ma tami Korint dami kurimi ke sago aviyavisina akii nota kamonai kata gavui, peyarina kavi sisiyei. Nuwanuwakai kudubina kavotawei kurimi. 12 Tokai nuwanuwakai ke kata gudui kurimi, ma tami na nuwanuwami kogudui kurikai. 13 Ma wekarakava aisisiya kurimi nakanani ma natunatuku kurisi ata vivisisiya. Nuwanuwakai ikikava kavotawei kurimi, bade nakanani nuwanuwami kona votawei kurikai.

Iyavo kava ke ita vivitumaghana na ke yavata koni kiikapu.

14 Iyavo kava ke ita vivitumaghana na ke yavata koni kiikapu. Ikikava biibiina ma berona ini kiikapu? Yasegana ma nubakutuva ke ina makii patapata. 15 Ikikava Keriso ma Beliya ini nuwasago?
6:15Hibru damsi Seitan ivi vavei ‘Beliya.’ Ma nani vavana weni dobunai Pol igirumi.
Ke ruvaruvana da vitumaghana wawayina ma ke vitumaghana wawayina ini sago bubunisi.
16 Tota na God Yawayawana ina taparoro numana. Ma ikikava God ina taparoro numana ma kokoitau yavata vivaghina ina berai? God namada ivona bo,

“Taku aku wawaya gwabisiyai ana makamakai
ma kamosiyai ana bababa.
Taku na i God
ma ti na aku wawaya.” d 
17 Tuna kubiine Bada ivona bo,

“Iyavo kava ke iti tumaghana
na kokiibutawesi
da bogiiyai kona makai.
Sawara ma wawaya puyapuyakisi ke kona votovoni
na ani vaghinei da tami na aku wawaya.” e 
18 Ma Bada Rewapana Kirakiina ivona bo,

“Nani maranai taku na ami Mamai
ma tami na natunatuku.” f 
Copyright information for `PWG