a2:5Gen 6:1-7:24
b2:6Gen 19:24
c2:7Gen 19:1-16
d2:15-16Num 22:4-35
e2:22Prov 26:11

2 Peter 2

Vibeyebeyena vibero wawayisi.

Ikikava mara wadubonai Israel damsi kamosiyai peroperoveta viviberosi imakamakai, nakanani weni maranai ina tupuwa, vibeyebeyena vibero wawayisi kurimi ina nekiibau. I vibeyebeyena nuwaviiviinina ina terei da aviyavisina tota Keresiyana titumaghanei da vonavaghata na ina virai da ami vitumaghana ini beroi. Bada igimaratawesi ma kegha da ina vonaveyaveyiyei ma ina vibadana ina veruvuvurei. I bera kubiine na marasago kovogha ina panani, God ina gwaramutusi. Ma wawaya peyarisi nani vibeyebeyena vibero wawayisi i bera inimayamayisi ina kivini ma Keriso ina keta vaghata ma bade kana vava ini beroi. Ma bade nani vibero wawayisi i kayomatamatigha irakata kubiine na ti mani i notiyai ini varagutugutu kurimi, ini beroberowemi da koni miiyesi. God namada ivonakiiyaragha da kovogha ina viiya, ma ikoyakoyagha da mara gisina kava ina gwaramutusi.

God na kovogha evovorereghi. Aneya viya berabero iberai na ke ita nuwaghanesi, itawanaoruwesi ku bonagha nubakutuvina. Ma nani dobunai iwarimatatanisi ma ikoyakoyagha da vitupavira marana ina nekiibau. Ma bade rorova mara katamaninai God wawaya ke ita nuwaghanesi. Tuna maranai Nowa idima da wawaya yawasa maninina ita kivini ma wawayisi ibara. Tuna kubiine God kutukutuva ivonatawei da iyavo kava ke ita vivitumaghanei na igwaramutusi. Ma Nowa ina wawaya miikovimaruwa yavata na ti kava kii papara ivowai da yawasa ipanani. a  Ma bade God, Sodom ma Gomora kwanatusi kii kovogha iveresi, ikapunisi da yapukaresi kava. Ivi matakira da iyavo kava God ke ita vivitumaghanei na nakanani kurisi ina tupuwa. b  Ma nani kamonai God na Lot kana papara ivowai, iyamna Lot na tomowa maninina ma Sodom wawayisi kamosiyai imakamakai ma i bera dowadowasi ikitakitai na ivi nuwapoya kirakiiyei. c  Tuna na wawaya maninina ma wawaya beroberosi kamosiyai imakamakai na mara nonowa i bera beroberosi ikitakitai ma i sisiya ivivi yanei na damina ibero kirakai. Weni berasi ivi debei kurita da Bada iakovi da ikikava ina wawaya nuwapoya kamonai ini yawasisi. Ma iyavo kava ikawakiikiiyei na namada ivi karei da kii kovogha evereveresi, nakanani ina beraberai da vitupavira kana ku mara. 10 Vonavaghata, iyavo kava tupuwa ina kayowana dowadowasi eberaberai ma enotanotai da God ina rewapana kegha da ini badesi na ti damsi kava kovogha bero kirakiina ina veresi.

Nani vibeyebeyena vibero wawayisi na kawakiibagibagisi ma kayotatasi. Ma kanuma rewapanisi kunumai ke ita yabuyabumanesi da iavaberowesi.
11 Bada ina aneya i rewapana irakata kirakai, ke nani wawayisi nakanani. Ma kegha da kanuma rewapanisi kunumai evovokaravesi ma ke iti avaberowesi Bada maghinonai. 12 Ma vibeyebeyena vibero wawayisi nakanani ma ghamoghamo dipa. Ke itakovi da aviyavisina eberaberai, gayamisi kegha. Tuna kubiine isisiya wapawapa, aviyavisina ke itakovi na iavaberowei ma ekiikiiviberoi. Ma ikikava ghamoghamo dipa itupuwa da kata yebaghisi ma kata kiivunusi, nakanani God vibeyebeyena vibero wawayisi ina kiivunusi. 13 Berona iberai wawaya kurisi da ivokwarakwara na God kovogha ina veresi da ti yavata ina vokwarakwara. Tupuwa ina kayowana dowadowasi inuwabiibii kirakiiyei da madeghai eberaberai da wawaya matasiyai ekitakitisi ma ke ita vivinimayei. Ti na viviberosi ma yavata kokamkam patapata na epuyapuyakimi ma kami vava iberoi. 14 Mara nonowa wivine ekitakitakirorowesi ma keta ekwekwai da vipekana wapawapa ina berai. I kayowana da bera dowadowasi mara nonowa ina beraberai ma damisi ke ita viiviiya, i kayowana da ina bera kamowi. Ma iyavo kava i vitumaghana ke ita rakata na inuwatinisi da ti yavata berabero ina berai. Berabero ematamatighei ma nuwanuwasi imanamei da mara nonowa eberaberai. Ma God namada imagisi. 15 Ti damsi keta maninina ivoterei ma isiwana da Beyo natuna Beilam ina keta iviiya. Ina kayowana da mura ita viiya kubiine na bera berona ita berai, d  16 ma kegha da ina donki ivi sisiya da nakanani ma wawaya. Iyeghai da peroveta Beilam ina bera neghaneghana ivoterei.

17 Nani vibeyebeyena vibero wawayisi na kwebusi, nakanani ma vusira motom katamanisi, bade nakanani ma kwavu yanunu ita tapitapini ma garewina kegha. God i gawara nubakutuva ghamana kamonai ivoviviri kubiisi. 18 Ti na kayotata ma nota meyena sisiyisi isisiyei. Ma iyavo kava wekarakava berabero wawayisi kamosiyai ikiibau da berabero ivoterei na nani vibeyebeyena vibero wawayisi tupuwa ina kayowana dowadowasiyai inuwatinisi da berabero ku kamona ina vovira. 19 Ti na vonakiiyapa bagibagina etereterei wawaya kurisi da iyavo kava i vibeyebeyena ina kivini na vovotawesi da God ina sisiya bagibagisi ke ina votekatekei. Ma ti damsi na berabero dowadowasi ibadesi da ivi sleiv ma nani berasi i yawasa iberoi. Koakovi da aviyavisina ibadeta na tota na ina sleiv. 20 Wawaya ita Bada ma kata Viviyawa Yesu Keriso inakovi na dobu yawasina ina berabero ina veruvuvurei. Ma mikeda ini muritina da berabero ina kamowanisi ma ini badesi na i yawasa ina bero kirakai, ke rorova nakanani. 21 Ke ita biibai da yawasa maninina ketana iakovi ma kegha da iverukupukuputei ma God ina sisiya bagibagisi ma vovokaravisi wawaya ivi damani kurisi na ikiigiiyei. Nakanani iberai kubiine na ita biibai da ke meyani yawasa maninina akovina ita viiya. 22 Aviyavisina kurisi itupuwa na ivi matakira da weni miibiisi ivi ruwa na evonavona vaghata. Sago evonavona da kukou ina gorowa ma ina vovira da ina kani. Ma sago evonavona da poro ini yeka ma ina vovira ku dogiya da ini dobodobome. e 

Copyright information for `PWG