a2:12Mat 10:33; Luk 12:9
b2:19Num 16:5

2 Timothy 2

Yesu Keriso ina seri wawayina biibiina.

Natuku Timoti, Yesu Keriso ina agabiibai kurim irakata ma tuna tepanai kevi rewapana. Ma koroto matasiyai aviyavisina avivi sisiyei kuvi yanei na kevi damani ita wawaya kiikiimatanisi kurisi da ti bade ini beyebeyena.

Tam Yesu Keriso ina seri wawayina kiimatanim, tuna kubiine vokwarakwara kamonai kemiirikikina tokai nakanani. Seri wawayina na ghaviya kamonai ina biga bubuna da ina bada nuwanuwana ina biibai. Tuna kubiine ke ina nae da wawayota i bera ku kamona ina rui. Tuna nakanani ma veru wawayina babada i sisiya ke ina nunura bubuni veru kamonai na damonai miiya ke ina viiya. Ma bade wawaya ina wayowa kirakai na yaba maranai vao badana mura ina vorereghi da iyavo kava ivi inipika kirakai na reregha ghamana ina viiya. Aviyavisina avonavonem na kevi nuwanotanota bubuni, ma Bada nota ina verem da peyarina kunakova bubuni.

Yesu Keriso kenotai, tuna David tupurereghina ma rabobowai ivomiiri. Ma tuna varana biibiina adimadimei. Nani varana biibiina kubiine avovokwarakwara, ku gabura itereku ma kaekuwai chein ikuni, nakanani ma berabero wawayiku. Ma chein na ke kovokovoghina da God vonana ina kuni. 10 Tuna kubiine ke ati nuwapoya, aku nota ivi rewapana vokwarakwara kamonai, iyamna God ina wawaya vovinesi kubiisi na ku gabura itereku. Ti bade Yesu Keriso tepanai yawasa makamakii nonowina ina viiya ma God kana ku kadara ina rui. 11 Weni sisiyisi na vonavaghata.

“Keriso yavata tarabobo patapata,
na bade yavata tamakai.
12 Vokwarakwara kamonai tamiirikikina, a 
na bade yavata tikiivavo patapata.
Tota taveyiyei
na tuna bade ina veyiyeta.
13 Ma tota ita vonakiiyapa bagibagisi kurina tikiigiiyei,
ma tuna na kegha,
Iyamna tuna wawaya maninina
na ke meyani ina vonakiiyapa bagibagina ini kiigiiyei.”

Kebiga bubuna da God ini gheghenim.

14 Keresiyana turaturata weni sisiyisi kuna vonavinotisi da ke nuwanuwasi ina wapa. Ma God ku matana kevonesi da vigamowana ina voterei, tuna na iyamna kegha, ma iyavo kava ini yanei na i yawasa ini beroi. 15 Ma tam, am biga kebera bubuni da God ini gheghenim, ma vitupavira maranai na ke kuninimaya. God vonana vaghata kuna dimei da maninina kavakava. 16 Wawaya viya isisiya wapawapa na ke God ina kayowanai ita vivisisiya. Ma tam na nani sisiyisi keveruvuvurei. Ti damsi i yawasa na ibero ma nakeda ina bero kirakai. 17 I vibeyebeyena na gubaga taragai nakanani, yaghiyaghinai gubagina ina rakata da wawaya viyona ina kam yavui. Ma kamosiyai na tomotomowa ruwa, Haimeneyosi ma Piletas, ti nakanani ibeyebeyena. 18 Ti damsi na keta vaghata biibiina ibarei ma wawaya vivitumaghanisi i nota iberoi, evonavona da wawaya raborabobosi i vomiiri marana na namada itupuwa. 19 Ma God kowora bagibagina irutonai na ke kovokovoghina da wawaya ina nukei. Ma nani koworinai igiruma bo, “Bada iakovi da ina wawaya na iyavo kava.” Ma igiruma bo “Iyi tam kuna vona bo, ‘Taku Bada ina wawaya’ na berabero kevoterei.” b 

20 Numa ghamanakina kamonai na dabira ma sawara bogii ma bogiiyai emakamakai. Viya silva ma viya gold iyamona. Viya kiiyai ipapa ma viya dowa ikapawa. Viya na biga ghamaghamasi kubiine ma viya na biga dowadowasi kubiine. 21 Wawaya iyavo kava ekayokayowei da biga ghamaghamasi ina berai Bada kubiine na bera dowadowasi ina voterei da tuna nakanani ma dabira biibiina ma vovokaravina. Nakanani ina berai na ina Bada ina bige bubuni, iyamna tuna ivovunagha ikovi da bera biibiisi kubiine ina biga. 22 Iyavo kava Bada tepanai emakamakai na nuwanuwasi yagharinai ekwekwa da ini wawayamanini, i vitumaghana ini rewapana, i nuwaviina ina rakata ma mara nonowa nuwanubiiyai ina makamakai. Ma tam bade nakanani keberai ma yaraga notasi beroberosi kebarei. 23 Wawaya neghaneghasi sisiya wapawapa kubiine ina vivigamowana na kekuyowesi. Kuakovi da damonai na viruwa ina tupuwa. 24 Bada ina bigabiga na ke ini ruwa, ma ini nuwaviina kirakai wawaya kurisi. Ma nuwanubiiyai ini beyebeyena bubuna. 25 Ma nani wawayisi ikawapatem na nuwapikamuwai ku keta maninina kuna teresi na mikeda God ini vaghinei na i berabero ininimayei ma ina miirikupukuputei da vonavaghata inakovi. 26 Nota ina viiya da Devil ina ku poko ikona da ivovotekatekei na pokona ina kiibutawei.

Copyright information for `PWG