c24:17-18Apos 21:17-28
d24:21Apos 23:6

Acts 24

Jiu damsi Pol ivi wavui.

Mara miikovi murinai na taparoro badana ghamana Ananayas ma Jiu damsi i babada viya ma tomowa sago kana vava Tetulas irutini da yavata ikiibau ku Sisariya. Tetulas na vitupavira wawayina
24:1Vitupavira wawayina na ‘public solicitor’ bo ‘lawyer.’
ma Rome damsi i taravatu iakova bubuni. Ma peyarisi inae da kiivavo Pirikis kurina Pol iti wavui.
Ma Pol ikwatui irui na Tetulas ivomiiri da Pirikis kurina ivona bo,

“Tokai kavi nuwabiibii kirakai da weni marana gurina am vibadana kamonai na kamakiimakiinuwapota. Ma am nuwagiura irakata da bera ipeyari kuterevimanini akii dobu kamonai.
Weni berasi kubiine na dobu ku kudubina mara nonowa kaigheghena kirakiiyem, kiivavo biibiim Pirikis. Ke kata kayokayowei da kaninibarim, ma akii kayowana da akii sisiya tupona kava kuti yanei. Kapanani da weni tomowina Pol tuna yawasa kana kiikiivibero wawayina. Ma wawaya viya Nasaret tomowa sago ekivikivini da vokavara vibero eberaberai, ma kamosiyai weni tomowina Pol na bada ghamana. Tuna dobu ku kudubina Jiu damsi inotaragharaghisi da viruwa etuputupuwa. Ma bade ibera tovoni da Taparoro Numana vovokaravina ita puyaki na kapatumi.
24:6-7Mara katamaninai giruma damsi peyarisi ves 6-7 ke ita terei. Ma viya na weni nakanani igirumi: ‘Kakayowei da akii vonaviyoyovana nununai kati tupavirei 7 Ma kegha, seri badana Lisiyas ina seri wawayisi yavata ipisi ma imakiiyai inebokai. Ma ivonekai da kata pisi kurim da tam maghinomuwai kati wavui.’
Ma tam mani kevi tupavirei na kuna panani da aviyavisina kaiwavui na vonavaghata.”

Ma Jiu damsi peyarisi Tetulas ku murina imiiri da Pol ivi wavui ma ivona da weni sisiyisi kudubina na vonavaghata.

Pol kana papara ivowai Pirikis maghinonai.

10 Ma kiivavo Pirikis ituparorona Pol kurina da iti sisiya. Pol ivona bo,

“Akovi da madegha ipeyari wawaya kuvi tupaviresi weni dobuna kamonai, tuna kubiine ainuwabiibii kirakai da maghinomuwai amiimiiri da kaku papara ana vowai.
11 Ma tam vonavaghata akovina kuna kayowei na wawaya kuni tarakiiyanesi da ina vonem. Taku raviraviyota aghae ku Jerusalem vokavakavara kubiine, karako na mara kana vi 12 ikovi. 12 Ma viwavu damsi ke sago ita pananiku da Taparoro Numana kamonai wawaya yavata kata vivigamowana. Ma bade ke sago ita pananiku da kiki numasiyai bo kwanatu kamonai wawaya ata vivinuwapughupughusi da ita viviruwa. 13 Ma weni wawayisi na iwavu wapawapiku ma ke kovokovoghina da nani viwavuna ini debei kurim da vonavaghata isisiyei. 14 Ma vona bubuna da taku na akii kaekiki i God avovokavakavari ma Yawasa Ketana akivikivini. Ma weni damsi evonavona da tuna ketana na vibero. Ma bade Moses ma peroperoveta i giruma kudubina aitumaghanei. 15 Ma taku aitumaghana da God ina berai da wawaya maninisi ma beroberosi kudubina rabobowai ina vomiiri. Ma weni viwavu damsi na bade nakanani itumaghana. 16 Tuna kubiine na mara nonowa God ma wawaya matasiyai aberabera tovoni da aku yawasa maninina da nuwanuwaku yagharinai ata makai.”

17 “Ma Jerusalem namadani kava akiibutawei ma bade raviraviyota avovirame. Aku wawaya moyamoyakisi i puyo akavaraneyei ma bade aku suwara Taparoro Numanai ata kapuni. c  18 Ma aku vonakiiyapa bagibagina avi koviya da taparoro babadisi ivi biibiiniku ma aku suwara ikapukapuni ma weni viwavu damsi ipananiku. Nani kamonai na koroto kegha da ita nipu bo ita kayaya. 19 Ma Jiu damsi viya Eisiya kamonai irui ku Jerusalem da Taparoro Numana garina kamonai ikitiku. Ti damsi karako ita pisi wike ku Sisariya da aviyavisina matasiyai ikitai da abera beroi na maghinomuwai iti wavuku. 20 Ma Jerusalem kamonai Sanhidran babadisi maghinosiyai amiiri ma ivi tupavireku. Ma weni viwavu damsi ita vonem da aku berona ipanani bo kegha. 21 Mikeda weni sisiyina sago kava kubiine iwavuku. Sanhidran babadisi maghinosiyai amiiri ma akiirara bo, ‘Taku aitumaghana da wawaya raborabobosi karakava ina vomiiri, tuna kubiine na koitupavireku!’ ” d 

22 Ma kiivavo Pirikis na Yawasa Ketana iakova bubuni. Pol ina sisiya ivi yanei ikovi ma dughu igudui. Ma ivonesi bo, “Seri badana Lisiyas ina nekiibau na ina sisiya tiyanei ma muriyai ana vonakiiyaragha da Pol berona iberai bo kegha.” 23 Ma kiivavo Pirikis, senturiyon sago ivonei da Pol ita pota bubuni ma ke ina kitatawei. Ma ivi vaghinei da Pol turaturana ita rugenari da ina kayowana avai na iti vitei.

Pol imiiri Pirikis da Durusira maghinosiyai.

24 Mara viya ikovi ma Pirikis kawana Durusira yavata ivovira ku dughu gawarina. Ma kawana na Jiu wavine. Ma Pol kana sisiya ivonatawei na ipisi. Ma ikikava wawaya i vitumaghana Yesu Keriso kurina etereterei na Pol ivi beyebeyena da Pirikis ivi yanei. 25 Ma ina sisiya kamonai ivonesi da God ekayokayowei da ita yawasa na maninina kavakava. Ma bade ikikava wawaya ini potepote meyesi da berona ke ina berai ma ikikava mara damonai God ini tupavirevireta ivi sisiyei na Pirikis iyabumana. Tuna kubiine ivonei bo, “Kevoterei. Kenae ma taraboga ana panani na kam sisiya ana vonatawei.” 26 Nani murinai Pirikis mara nonowa Pol kana sisiya ivonavonatawei da yavata ivivi sisiya, iyamna Pol na gabura kamonai imakamakai ma Pirikis ina kayowana da gavunai iti miiyei na ita votawei.

27 Madegha ruwa ikovi na Posiyas Pestas ipisi da kiivavo Pirikis kana gawara iviiya. Pirikis na Jiu babadisi ku murisi imiiri, tuna kubiine na Pol gabura kamonai ivoterekuyowei.

Copyright information for `PWG