a3:1Psa 110:1
b3:9Epe 4:22
c3:10Gen 1:26; Epe 4:24
d3:12-13Epe 4:2
e3:13Epe 4:32
f3:16-17Epe 5:19-20
g3:18Epe 5:22; 1Pit 3:1
h3:19Epe 5:25; 1Pit 3:7
i3:20Epe 6:1
j3:21Epe 6:4
k3:22-25Epe 6:5-8
l3:25Deut 10:17; Epe 6:9

Colossians 3

Ikikava Keriso rabobowai ivomiiri na tami bade nakanani da Keriso yavata koyawasa patapata. Tuna kubiine aviyavisina kunumai na tuna kona notai da nuwakamomiyai ina makamakai, nani gawarinai na Keriso emakamakai, God katagheyanai. a  Ma aviyavisina kunumai na tuna kava konota bogai ma ke ami yawasa dobuwai kona nota kirakiiyei. Tami nakanani ma raborabobomi da ami yawasa vaghata na Keriso evovotani, iyamna God yavata kovi nuwasago. Ami yawasa vaghata na Keriso gwabinai tuna kubiine maranai tuna ina vovira ku dobu da ini debe meyei na nani maranai tami bade kona rudeba ma kana kadara ku kamona kona rui.

Yawasa wadubona ma yawasa vuna.

Tuna kubiine, dobu yawasina ma tupuwa ina kayowana beroberosi peyarina kovoterei. Nani kamonai na vipekana wapawapa, bera inimayamayisi, kitakiroro, nota dowadowasi ma vomatamatigha. Sawara ke nuwanuwami ina vii kirakiiyei iyamna vomatamatigha ini bademi na God vaghata nuwanuwami ina wapa. Iyavo kava weni berasi eberaberai na God ina nuwapughu damina ina viiya. Rorova weni berasi ami yawasa ivivi badei da tupuwa ina kayowana koberaberai.

Ma karako na weni berasi kudubina kovoterei. Ma bade ke nuwanuwami ina pughu, ke kona kayaya, wawaya ke koni tupaketowanesi, ke koni varabero ma ke meyani kawamiyai sisiya dowadowasi kona karatawei. Ma ke koni bero, iyamna ami yawasa katamanina na namada kovoterei. b  10 God iyamonimi ma bade gwabinai yawasa vuna koviiviiya, mara nonowa ivunimi da tami na tuna maghimaghighina. Nakanani eberaberai da tuna akovina kona vii bubuni da konakova kiimatani. c  11 Weni kamonai na kupuna damsi ma Jiu damsi na sago, iyavo kava ituvivira bo ke ita tuvivira na sago, dam makiiwapasi ma kayakayayisi, sleiv wawayisi bo vovotawesi ma peyarisi na sago. Bera ghamana na Keriso ma tuna na peyarita sago sago duma gwabitiyai emakamakai.

12 Tami na God ina wawaya, ivovinemi da vovokaravimi ma ina nuwaviina kurimi irakata kirakai. Tuna kubiine vikamyuyuwa, agabiibai, vopepeta, nuwapika ma nuwanuba gwabimiyai ina makai na tuna nakanani ma gara biibiina kota kotei. d  13 Kamomiyai ami vimakiiberowana na tami mani nuwanubiiyai kovi maninini. Ma ikikava Bada ami berabero inotatawei, nakanani turaturami kurisi koberai, berabero ina berai kurimi na konotatawei. e  14 Ma weni berasi biibiisi ku tepana na kovi nuwaviinavivirana da tuna ina bawimi na ami vinuwasago ina rakata kamowa. 15 Ma kovi vaghinei da Keriso ina nuwanuba nuwanuwami ini badei, iyamna ikwatumi da tami na Keriso ina tupuwa sago kava ma nuwanuba yawasina kamonai kona makai. Ma God mara nonowa koni kiikiiwa kirakiiyei. 16 Keriso Vonana tuna nakanani ma mura ghamana ma kovi vaghinei da nuwanuwami kamonai ina makai. Ma vonana kamonai nuwagiura kona viiya da koni beyebeyena turaturami kurisi ma kona terevimaninisi. Ma bade tavora ma agi vovokaravisi kona tavora God kurina da nuwanuwami kamonai koni kiikiiwei. f  17 Ma aviyavisina kudubina kona beraberai bo kona vivisisiyei na Bada Yesu avanai koberai ma tuna tepanai Mamai God koni kiikiiwei.

Ikikava kata makai bubuna.

18 Tami wivine, kakawami kovotekatekesi da i vibadana gaburinai kona makai, iyamna iyavo kava Keriso rapenai na i biga da nakanani ina berai. g 

19 Tami tomotomowa, kakawami nuwanuwami ina viiya ma ke nuwanuwami ina pughu kurisi da kona ratakutakuresi. h 

20 Tami ededa, ami biga da mara nonowa maduwa da mamai kona votekatekesi, iyamna nani yawasina Bada inuwabiibiiyei. i 

21 Tami mami mau, ke kona berai da natunatumi kona yegha kirakiiyesi da koni nuwapughupughu nonowesi da i nota ina peku. j 

22 Tami sleiv dami, aviyavisina kudubina kona beraberai na ami babada dobuwai kovotekateka bubunisi. Mara nonowa kona votekateka, ke matasiyai kava da ini gheghenimi. Nuwanuwami kudubinai kona votekateka da ami vokarava Bada kurina koni debei. k  23 Ami biga na nuwabiibiiyai ma nuwanuwami kudubinai koberai da nakanani ma Bada kubiine kota bigabiga ma ke wawaya kubiisi. 24 Namada koakovi da mara sago Bada Yesu gwabinai kami miiya kona viiya. God ina vonakiiyapa bagibagina iterei da aviyavisina ita veremi na ina veremi, iyamna ami Bada vaghata na Keriso ma tuna wawayina kubiine kobigabiga. 25 Ma iyi tam berabero kuna berai na kovogha kuna viiya, iyamna God kudubita ini tupavireta ma nani kamonai ke ina kitai da tam wawaya avatetem bo tam wawayota, peyarita na sago. l 

Copyright information for `PWG