a5:2Exod 29:18; Psa 40:6
b5:16Kol 4:5
c5:19-20Kol 3:16-17
d5:22Kol 3:18; 1Pit 3:1
e5:25Kol 3:19; 1Pit 3:7
f5:31Gen 2:24

Ephesians 5

Yasegana kamonai tamakamakai.

Tami na God natunatuna ma ina nuwaviina ghamana. Tuna kubiine God ina yawasa kovi bonebonei. Ami yawasa na nuwaviina ini badei. Ikikava Keriso ina nuwaviina irakata kurita da ivere meyei kubiita na nakanani koni nuwaviina. Keriso isuwara meyei na God ivi nuwabiibiiyei, tuna nakanani ma suwara ghabughabuna ita gheghae kurina. a 

Tami na God ina wawaya vovokaravimi, tuna kubiine ke ita biibai da vipekana wapawapa bo nota dadabusi bo vomatamatigha sisiyisi bo berasi kamomiyai ina makai. Ma bade vivarabero, sisiya dowadowasi bo tomowa da wavine tupuwisi vonaviiviiyakesi na ke ita biibai. Ma mara nonowa ami sisiya kamonai na God koni kiikiiwei. Vonavaghata koakova bubuni da iyavo kava vipekana wapawapa eberaberai bo nota dadabusi gwabisiyai bo evovomatamatigha na ke kovokovoghina da Yesu Keriso ma God i ku vikiivavona ku kamona ina rui. Koakovi da aviyavisina komatamatigha kirakiiyei na ti berasi nakanani ma ami god vivibero.

Ke koni vaghinei da wawaya ini beroberowemi da nani berasi na ke berabero. Iyavo kava God ke ita vovotekatekei ma nani berasi eberaberai na ina nuwapughu damina ina viiya. Tuna kubiine wawaya kawakiikiisi ke yavata koni kiikapu. Rorova na Bada koveyiyei da tami nubakutuvai komakamakai. Ma wekarakava na tami Bada ina wawaya da yasegana kamonai komakamakai. Tuna kubiine yasegana wawayisi ikikava emakamakai na nakanani kona makai, iyamna yasegana kamonai na bera biibiisi, yawasa maninina ma vonavaghata. Ti berasi nakanani ma mura ghamana kota yabayabai. 10 Ma kovi paparana da aviyavisina Bada ekayokayowei ma inuwabiibiiyei na akovina kona viiya. 11 Nubakutuva berasi iyamsi kegha na ke nani berasi ku kamosi kona rui. Kegha da nani berasi ku deba kona terei da yasegana nubakutuva ina rewapana ini kovini. 12 Ma ivinimayamaya kirakai da kawakiikiisi i bera gavugavusi debiiyai koti sisiyei. 13 Ma maranai bera kudubina ku yasegana kona terekiibuwei na kona kitai ma akovina kona viiya da tuna avai, 14 iyamna yasegana gwabimiyai ekarakarata na bera peyarina idebei da matatiyai takitakitai. Tuna kubiine tavonavona bo,

“Kenanunuwapim, kerumataka!
Rabobowai kevomiiri,
ma Keriso ku yasegana ina terem.”
15 Tuna kubiine kokitaruvimi da ikikava kona makai. Komakai da tami wawaya nuwanuwagiurimi, ke kona makai da wawaya neghaneghasi nakanani. 16 Mikeda taraboga kona panani na kovi onaghi da Bada ina biga koberai, iyamna karako weni maranai na bera dowadowasi irakata. b  17 Tuna kubiine ke kona bera wapawapa, kovi paparana da Bada ina kayowana akovina kona viiya da kona berai.

18 Ke wain konuma kirakiiyei da konuma neghanegha da ami yawasa ini beroi. Ma nuwanuwami kovotawei da Kanuma Vovokaravina ina rui da ami yawasa kudubina ini badei. 19 Koni kiidaburana na kamomiyai agi ma vokavakavara tavorisi kona ruwa. Mara nonowa nuwanuwami kamonai Bada kurina kotavotavora ma kovovokavakavara. c  20 Bada Yesu Keriso avanai mara nonowa ita Mamai God tikiikiiwei bera kudubina kubiine.

Tatavinemi.

21 Turaturami kona votekatekesi ma bade ina votekatekemi, tuna ini matakira da Keriso kovovopepetei.

22 Wivine, ikikava Bada kovovopepetei na bade nakanani kakawami kovopepetisi. d  23 Keriso na Keresiyana ivi yawasisi da ti na tupuwina. Ma ikikava Keriso ina rewapana emakamakai da Keresiyana igayamei, nakanani tomotomowa rewapana gwabisiyai da kakawasi ini badesi.

24 Ikikava ekalesiya Keriso evovotekatekei, nakanani tami wivinemi na kakawami i kayowana kona berai.

25 Ikikava Keriso ina nuwaviina irakata da ivere meyei ekalesiya kubiita, nakanani tami tomotomowimi na ami nuwaviina kakawami kurisi ina rakata. e  26 Ivere meyei kubiita da ita berabero ikowatawei ma vonanai iterevimaninita da tota God ina wawaya vovokaravita. 27 Weni berana iberai da vitumaghana damta na nakanani ma kawana kadakadarina, kana gara na poipoi kirakiina, ke dadabuna bo vovokapikapirina. Ma nuwanuwana na yagharina, berona gwabinai kegha. 28 Maghimaghighina tomotomowimi kakawami kurisi kona berai. Ikikava tomowa tuna mani tupuwina ekoyakoyagha bubuni, nakanani kawana ina koyagha bubuni. Tomowa kawana nuwanuwana ina viiya na tuna nakanani ma inuwaviina meyei. 29 Ke meyani wawaya sago tuna mani tupuwina ita babarei, kegha da ikanikani ma ekoyakoyagha bubuni. Ma bade Keriso nakanani eberaberai, tota Keresiyana ekoyakoyaghita, 30 iyamna tota na tupuwina kamonai. 31 Giruma katamana evonavona bo, “Weni kubiine tomowa ina mamai ma ina maduwa ina kuyowesi ma kawana yavata ini kiikapu da sago.” f  32 Weni girumina katamanina kamonai na vonavaghata gavugavuna ivi debei. Tuna na ivi matakira da ikikava Keriso ma ekalesiya ini kiikapu da sago kava. 33 Ma vaghina, weni sisiyina na tami yavata kami sisiya. Tomotomowa tatavinemi na sago sago duma ikikava koinuwaviina meyemi na nakanani kakawami nuwanuwasi kona viiya. Ma bade wivine tatavinemi na kakawami kona vokaravesi.

Copyright information for `PWG