b1:13Apos 8:3, 22:4-5, 26:9-11
c1:14Apos 22:3
d1:15-16Apos 9:3-6, 22:6-10, 26:13-18
e1:18Apos 9:26-30

Galatians 1

Taku Pol agirugiruma. Yesu Keriso
1:1 Keriso:Grik damsi gamosi evonavona bo ‘Keriso’ ma Hibru damsi gamosi evonavona bo ‘Mesaya.’ Ivi ruwa iyamna ‘God ina Vivinevine Wawayina.’
irabobo ma ina Mamai God iberai da rabobowai ivomiiri ma ivi ruwa ivineku da ati aposol. Ke wawayota ita vonataweku bo ita voneku da weni bigana ata berai.
Varevaresita peyarisi weni ma taku akii vikiikiiwa kavonavonatawei Keresiyana wawayimi kurimi Gareisiya dobuna kamonai.

Ainowi ita Mamai God ma ita Bada Yesu Keriso kurisi da agabiibai ma nuwanuba ina veremi.

Ita Mamai God ina kayowanai da natuna Yesu Keriso ivere meyei ita berabero kubiine, da karako weni kimtina berona kamonai ita tinakiibutaweta. Mara nonowa God tavokavakavari da kana kadara ina rakata. Amen.

Keriso Varana Biibiina sago kava.

Anotanota kavai! Yesu Keriso ina agabiibiiyai God ikwatumi. Ma kegha da kobarei ma yaghiyaghinai kodamana da vara bogiiyai kokivikivini. Vonavaghata, ke sago meni dobunai “vara biibiina kana viruwa” ita makamakai. Weni nakanani aisisiya iyamna wawaya viya ami nota iberoi ma eberabera tovoni da Keriso varana biibiina ita virai. Rorova Keriso varana biibiina kadimei kurimi, ma mikeda taku bo aposol sago kata pisi bo aneya kunumai itoru da vara bogiiyai ita veremi na ainowi God kurina da nani wawayina ku keyama karakaratina makamakii nonowina ina tawei. Namada kavonemi ma ana vona meyemi. Rorova Keriso varana biibiina kadimei kurimi da vonavaghata kovi tumaghanei, ma wawaya na vibeyebeyena bogiiyai eberaberai, ke Keriso varana vaghata na God nani wawayina ku keyama karakaratina makamakii nonowina ina tawei!

10 Ke ata kayokayowei da wawaya ini ghegheniku, kegha taweyana! Ma aku kayowana ghamana da God ini ghegheniku. Ke ata beraberai da wawaya ina kawabiibiiyeku. Mikeda nakanani ata beraberai na ke kovokovoghina da Keriso kubiine ata biga.

Ikikava Pol ivi aposol.

11 Varevaresiku, avonavonemi da vara biibiina adimadimei na ke wawaya ita vereku. 12 Ke tomowa sago gwabinai ata viiya bo ke sago iyai iti beyeku. Yesu Keriso tuna mani ivi debei kuriku.

13 Wawaya ivonemi da rorova ikikava amakamakai na avere meyeku da Jiu damsi i vitumaghana ma i kiki akivina bubuni. Ma nuwanuwaku kudubinai Keresiyana wawayisi avivi tupaketowanesi ma abera tovoni da ati kovi tuwanonowisi. b  14 Jiu damsi i vitumaghana anunura bubuni, ke kimta turaturaku nakanani. Taku aghekuyowesi ma aku nota ivi rewapana kirakai da aviyavisina akii kaekiki mau ivi damadamani kurikai na kudubina akivikivini. c 

15 Muriyai da ata tupuwa na God ina agabiibai irakata da namada ivineku ma ikwatuku da ina biga ata berai. Ma marana itereterei d  16 da Natuna iti debei kuriku da varana biibiina ata dimei kupuna damsi kurisi. Ma ke ata nae da vitumaghana damsi iti beyebeyeku, 17 ma bade ke ata nae ku Jerusalem da iyavo kava ivi nao ivi aposol na ata kitisi. Kegha, maninina anae ku Arebiya dobuna, ma muriyai na avovira ku Damaskas kwanatuna. 18 Madegha aroba ikovi ma anae ku Jerusalem da Pita yavata kati sisiya, ma yavata kamakai da taparoro ruwa ikovi. e  19 Ke aposol viya ata kitisi da Jemes ina kina kava, tuna Bada tina kikei.

20 Aviyavisina agirugiruma kurimi na vonavaghata. God iakovi da ke ata vivibero.

21 Muriyai anae ku dobu viya, Siriya ma Silisiya kamonai. 22 Nani maranai na Keresiyana damsi Judiya kamonai patana da ke itakoviku ma 23 wawaya ikikava aku bera ivivi sisiyei kurisi na tuna kava iakovi. Ivonavona bo, “Tomowina ivivi tupaketowaneta na karako edimadima da wawaya Keriso iti tumaghanei. Ma rorova na iberabera tovoni da nani vitumaghanina ita resotawei.” 24 Ma vaghina Keresiyana damsi Judiya kamonai God ighegheni iyamna aku yawasa ivirai.

Copyright information for `PWG