a10:5-7Psa 40:6-8
b10:11Exod 29:38
c10:12-13Psa 110:1
d10:16Jer 31:33
e10:17Jer 31:34
f10:22Lev 8:30; Ezek 36:25
g10:27Isa 26:11
h10:28Deut 17:6, 19:15
i10:29Exod 24:8
j10:30Deut 32:35-36; Psa 135:14
k10:37-38Hab 2:3-4

Hebrews 10

Yesu Keriso mara sago kava ivere meyei da ivi suwara wawaya peyarita kubiita.

Moses ina vonaviyoyovana na keta wadubona, ma nani berasi na ke bera vaghata, keyakeyuna kava. Tuna imatakira da bera kiimatanisi na muriyai epipisi. Jiu damsi na vonaviyoyovana ekivikivini da madegha nununai berasi sago imarapatei da ghamoghamo suwarisi ekapukapuna. Esuwasuwara da iti maninisi na God kurina ita nenae ma ita vokavakavara, ma nani suwarisi na ke kovokovoghina. Mikeda iti maninisi na mara sago kava suwara ita kapuni da nuwanuwasi ita yaghari, ma damisi ita viiya da berabero gwabisiyai kegha na suwara kapunina ita voterei. Ma kegha da iyavo kava Moses ina vonaviyoyovana ekivikivini na patana da ghamoghamo esuwasuwara, iyamna eberabera kavai da i berabero ita kowatawei. Tuna kubiine madegha nununai esuwasuwara da inuwaterenisi da ti na berabero wawayisi, iyamna ghamoghamo tarasi ke kovokovoghina da wawaya i berabero ina kowatawei.

Tuna kubiine Keriso, maranai weni ku dobuna ipisi na ivona bo,

“Tam ghamoghamo suwarisi ma verena viya ke kuta kayokayowei,
tuna kubiine tupuwa sago kuvovunaghi kubiiku da ana suwarei.
Wawaya i berabero kubiine na suwara ekapukapuna
ma evereverena kurim ma nani suwarisi na ke nuwanuwam ita viiviiya.”
Ma bade Keriso ivona bo,

“O God, taku weni,
apisi da am kayowana ana berai.
Giruma katamana kamonai ikikava ivivi sisiyeku na nakanani ana berai.” a 
Weni girumina tavi yavi na kamonai Keriso ivona da God wawaya i suwara ma i verena ibarei na ivi debei da wawaya ghamoghamo ekapukapuni ma tara evereverena i berabero kubiine ma nani berasi na God ke iti nuwabiibiiyei. Namanaki da Moses ina vonaviyoyovana ikivikivini da suwara ikapukapuna, nani berasi na ke kovokovoghina da God nuwanuwana ita viiviiya. Ma nani murinai Keriso ivona bo, “O God, taku weni, apisi da am kayowana ana berai.” Ivivi sisiya da keta katamanina Moses iveresi na igudui ma keta vuna Keriso ivotawei da keta katamanina kana gawara ita viiya. 10 God ekayokayowei da kati wawayamanini. Tuna kubiine iberai da Yesu Keriso mara sago kava ivere meyei da ivi suwara da berabero kudubina ivi kovi tuwanonowi.

11 Keta katamanina kamonai na suwara kapuna badana imiimiiri da suwara ikapukapuna, ivivi marapatei ma kegha da nani suwarisi wawaya i berabero ke ita kowakowatawe tovoni. b  12 Ma ita suwara kapuna badana ghamana na mara sago kava wawaya i berabero kubiine ivere meyei da ivi suwara God kurina ma tuna suwarina na makamakii nonowina. Ma muriyai na God katagheyanai imakiivipika. c  13 God gwabinai ikoyakoyagha da karakava kana ghavighaviya ku kae gaburina ina teresi, 14 iyamna tuna na mara sago kava ivi suwara da iyavo kava i berabero ikowakowatawei na iberisi da vovokaravisi.

15 Ma bade Kanuma Vovokaravina imamatara kurita da weni tuna na vonavaghata. Kunona ivona bo,

16 “Bada ivona bo, ‘Mara epipisi da aku wawaya yavata vivaghina makamakiina weni nakanani kana berai.
Aku vonaviyoyovana ku nuwanuwasi ana terei,
ma gayamisiyai ana girumi.’ ” d 
17 Ma bade ivona bo,

“Ti na aku vonaviyoyovana ivi kiigiiyei ma kegha da i bera beroberosi na nuwanuwaku ina wapa da ke meyani ana nota meyei.” e 
18 Ma vaghina, berabero namada inotatawei da karako suwara kapunina iyamna kegha.

Taneriya God kurina.

19 Varevaresiku, Yesu taranai keta ivotawei, tuna kubiine ere tepatorata maninina tarui da ku Gawara Vovokaravina Vaghata. 20 Nani ketana vuna na yawasa everevereta, iyamna tuna mani tupuwina isuwarei da ivotawei. Taparoro Numana kamonai tupayaragha garana nani ketana igudugudui na maranai Keriso irabobo na garana itamosika, ivi matakira da ivotawei kubiita. 21 Ita suwara kapuna badana ghamana na Keriso, ma tuna na tota God ina wawaya kata koyakoyagha. 22 Tuna kubiine nuwanuwata kudubinai God titumaghanei ma ita nota yagharinai taneriya kurina, iyamna taranai irururubuta da nuwanuwata dadabuna ikowatawei, ma bade okowa miirarinai tupuwita ikowatawei. f  23 Ma tota iyavo kava tavonavona da titumaghana na nani vitumaghanina tavokikini, iyamna takovi da God ina vonakiiyapa bagibagina iterei na ina berai kubiita. 24 Ma tinuwanotanota da turaturata ikikava tivitesi ma tikitavivirana da tinuwayuyuna ma agata ina biibai. 25 Turaturata viya ivotereta da vokavakavara marasiyai ke ita riyeriyesi, namadani kava nakanani eberaberai da manamina iravisi. Ma tota na ke taberai da ti nakanani, mara nonowa tariyeriyeta. Kiiepepavivirana tavotupei, iyamna takitai da Bada ina vovira marana na gisina kava ina nekiibau.

26 Mikeda tota vonavaghata akovina namada taviiya ma kegha da tabarei ma ita kayowana da berabero kamonai tamakai na ke sago avi suwarina ita makamakai da ita berabero ina kowatawei. 27 Tabarei na ke sago mike tanae, da ere yabuyabumanita vitupavira marana takoyakoyaghi da iyavo kava God ighaviyei na ti yavata keyama ghamana muyamuya vaghina ina karagavovorita. g  28 Rorova mara katamanina meni wawayina Moses ina vonaviyoyovana ibarei na ivi tupavirei da wawaya ruwa bo aroba nani wawayina ina berabero ivi mamatarei na tuna wawayina ivi raboboi, ke ita nuwaghana tovoni. h  29 Ma karako meni wawayina Keriso ibarei na ikikava? Ti damsi na God Natuna iutugudai, ma iberai da nakanani ma vivaghina makamakiina tarana na iyamna kegha. Nani taranai i berabero kudubina ita kowatawei ma kegha da evonavonavikoniyei. Ma Kanuma Vovokaravina God ina agabiibai nani damsi ita veresi, ma kegha da ivonaviiviiyakei da nuwanuwana ipughu kirakai. Kovi nuwanotanota da wawaya nakanani eberabera na kovogha ghama kirakiina ina panani. i  30 Namada takovi da Bada ivona bo, “Taku biwa ana viiya, kovogha ana veresi,” ma bade ivona bo, “Aku wawaya ani tupaviresi.” j  31 God na yawayawana ma ina rewapana ina viinim na kuna yabumana kirakai.

32 Konota ina vovira da karenai tami ikikava. Keriso ina yasegana koviiya na vitumaghana kovi karei da kovokwarakwara kirakai, ma kegha da ami vitumaghana kovokikini ma komiiri da bagibagina. 33 Mara viya na debiiyai wawaya ivonavonavinamemi ma ivivi kayoberowanemi da kovovokwarakwara. Ma mara viya na kokita da bade turaturami viya nakanani damina iviiviiya na nuwanuwami kudubinai kovi turanesi. 34 Ma iyavo kava gabura kamonai imakamakai na kovi kamyuyuwaviiviiyesi. Ma wawaya ami sawara kudubina inebomi na nuwabiibiiyai kovi bagunei, iyamna koakovi da tami kubiimi na kunumai ivi yapaka emakamakai. Ma tuna na mura kiimatanina ma makamakii nonowina. 35 Tuna kubiine na nota rewapana ke kona voterei, iyamna damonai ami nota rewapanina kubiine Bada ini miiyemi. 36 Bera ghamana da mara nonowa kona miirikikina da God ina kayowana kona votekatekei na ikikava ina vonakiiyapa bagibagina iterei na nakanani ina berai kubiimi, 37 iyamna giruma katamana kamonai God evonavona bo,

“Wawayina epipisi na mara gisina kava
da ina nekiibau,
ma ke ini kayovira.”
38 “Ma aku wawaya maninisi na vitumaghana tepanai ina makai.
Ma iyavo kava ina yabumana bo ini muritina
na ana kitatawesi.” k 
39 Iyavo kava ini muritinana na ina siwana. Ma tota na ke nakanani. God titumaghanei kubiine na yawasa makamakii nonowina tapanani.

Copyright information for `PWG