a13:2Gen 18:1-8, 19:1-3
c13:5Deut 31:6, 8; Josh 1:5
d13:6Psa 118:6
f13:11Lev 16:27

Hebrews 13

Aviyavisina taberai da God ini nuwabiibiiyeta.

Keresiyana turaturami yavata koinuwaviinavivirana na ke kona voterei. Nuwanuwami ke ina wapa da maranai dobu viruwa damsi ami ku dobu ina numataya na namanaki da ke kotakovisi ma kotitinariyariyesi ami ku numa. Wawaya viya nakanani iberai ma ke itakovi da aneya itinariyesi da i ku numa. a  Ma iyavo kava gabura kamonai imakiiyana na ke koni nuwawapesi. Kovi kamyuyuwaviiviiyesi da nakanani ma tami yavata gabura kamonai. Ma bade iyavo kava vokwarakwara damina eviiviiya na kovi kamyuyuwaviiviiyesi da nakanani ma tami yavata kota vovokwarakwara.

Tavine na bera vovokaravina, tuna kubiine kudubita tavopepetei. Kawam vaghata na tuna kava yavata koni pekana, ma ke meyani da wawaya sago yavata koni pekana tovona. Ma iyavo kava kwinana ini tuneboi bo ini pekana wapawapa na God ini tupaviresi ma kovogha ina veresi.
13:4Mikeda kawam vaghata ina rabobo na vovotawem da wawaya sago yavata kona tavine 1Tim 5:11-14 nakanani ivi sisiya.


Dobu ina mura ke kona nota kirakiiyei ma ke kona matighei. Ma aviyavisina gwabimiyai na tuna kava kovi nuwabiibiiyei, iyamna God ivona bo, “Ke meyani da ana kitatawemi, ke meyani da ana voteremi.” c  Tuna kubiine nota rewapana gwabitiyai ma tavonavona bo,

“Bada iviteku,
tuna kubiine ke ana yabumana.
Wawayota ke kovokovoghina da ina kiiviberoku.” d 
Ma ami babada, ti na iyavo kava ivi nao da God vonana ivi beyebeyena kurimi na konota nonowesi. Kovi nuwanotanota da ikikava i yawasa kamonai na biibiina irakata. Ma tami na i yawasa ma i vitumaghana kovi bonebonei. Yesu Keriso na ke viravirana, rorova, karako ma mara nonowa. Tuna kubiine kokitaruvimi da vibeyebeyena vusi ke ina tinaviviremi. Ibiibai da kanumita ina rewapana na God ina agabiibai gwabinai ina viiya. Ma vibeyebeyena piropirosi da aviyavisina wawaya ina kani bo ke ina kani na ke ini vitesi da kanumisi ini rewapana.

10 Iyavo kava Moses ina vonaviyoyovana enununuri da yobe vovokaravina kamonai esuwasuwara na ke kovokovoghina da tota Keresiyana ita suwara kana kema tepanai suwara ita yuna da ita kam.
13:10Keresiyana ita suwara kana kema na Keriso ina korosi isisiyei.
11 Ti damsi i suwara kapuna badana ghamana na ghamoghamo tarasi ekavakavara, ma erurui da Gawara Vovokaravina Vaghata yobe kamonai wawaya i berabero kubiine tara isuwasuwara da notataweyana ita viiya. Ma nani ghamoghamosi tupuwisi na ekavakavara ekiikiibau da kwanatu kupunai ikapugavovorana. f  12 Ma bade Yesu nakanani iberai, kwanatu garina matuketina kupunai ivokwarakwara ma irabobo da tuna mani taranai wawaya iberisi da vovokaravisi, berabero gwabisiyai kegha. 13 Tuna kubiine na tota bade kwanatu takiibutawei da Yesu kurina.
13:13‘Kwanatu takiibutawei’ na ivi miiba da Jiu damsi i taparoro ketasi Moses iveresi na kata voterei.
Ma ikikava wawaya Yesu ivi agaberowei na tivaghinei da nakanani ini agaberoweta,
14 iyamna dobuwai ke sago kwanatu rapetiyai ma ita kwanatu makamakii nonowina na kunumai ma nimonimoriyai tikoyakoyagha. 15 Tuna kubiine Yesu tepanai mara nonowa God tighegheni, tuna na ita verena. Mara nonowa kawatiyai kana vava tavokavakavari, tuna na ita suwara. 16 Ma nuwanuwami ke ina wapa da mara nonowa bera biibiisi kona beraberai ma wawaya koni vitesi, iyamna nakanani kona beraberai na tuna yavata na ami suwara biibiina ma God ini nuwabiibiiyei.

17 Ami babada kovotekatekesi ma i rewapana gaburinai komakii bubuna, iyamna kanuma ina ku nevaneva ekoyakoyaghimi ma iakovi da mara sago God kurina ini debei da i biga ibera bubuni bo kegha. Kovotekatekesi da i biga nuwabiibiiyai ina berai ma nuwapoya ke kona veresi, iyamna tuna ke ini vite tovonimi.

18 Nipowana kubiikai ke kona voterei. Nuwanuwakii yagharina ma akii kayowana da aviyavisina peyarina kana beraberai na maninina kavakava. 19 Ma taku na aku kayowana ghamana da kona nipowana kirakai da yaghiyaghinai ana vovira kurimi.

Nipowana turina.

20 God na nuwanuba everevereta ma tuna ita Bada Yesu rabobowai ivi yawai ma taranai vivaghina makamakiina tota yavata taberai. Ma Bada Yesu na tota God ina sipu kata koyakoyagha ghamana. God kurina ainowi da 21 Yesu Keriso ina rewapanai ina vovunaghimi da ina kayowana kona bera bubuni ma ami yawasa kamonai ini vitemi da aviyavisina peyarina ina kitai na ini nuwabiibiiyei. Karako ma mara nonowa tavokavakavari ma tighegheni da kana kadara ina rakata. Amen.

Sisiya turina.

22 Keresiyana turaturakai, weni girumina na ke gurina, tuna kubiine aku kayowana da aku sisiya kovi yana bogai. 23 Ati akovimi da varesita Timoti gabura kamonai ivi kiibuni. Ina nekiibau yaghiyaghina kuriku na yavata kana pisi da kana kitimi.

24 Ami babada ma God ina wawaya peyarisi kovonesi da kavi kiikiiwesi. Ma Itali damsi weni dobunai ivi kiikiiwemi.

25 Ma ainowi God kurina da ina agabiibai na kudubimi gwabimiyai ina makai.

Copyright information for `PWG