a4:3Psa 95:11
c4:4Gen 2:2
d4:5Psa 95:11
e4:7Psa 95:7-8
f4:8Deut 31:7; Josh 22:4
g4:10Gen 2:2

Hebrews 4

God ina vonakiiyapa bagibagina iterei da viyakam ita vereta na nani vonakiiyapina patana da emakamakai. Tuna kubiine tayabumana kirakai ma takitaruvita da ke sago iyai kamotiyai ina bara da nani viyakamna ke ina viiya. Ita kaekiki mau vara biibiina ivi yanei na tota bade nakanani, tavi yanei. Ma ti damsi ke sago avi biibiina ita panani, iyamna ivi yanei ma nani sisiyina ke iti tumaghanei. Ma iyavo kava ke ita vivitumaghana na kubiisi God ivona bo,

“Nuwanuwaku ipughu kubiine avonakiiyaragha bo,
‘Viyakam ata veresi ma kegha, nani ku viyakamna ke ina ru tovona!’ ” a 
Ma iyavo kava titumaghana na viyakam taviiya, iyamna maranai dobu iyamoyamoni na namada ivovunagha ikovi da viyakam ita vereta.
4:3Weni viyakamna na ke kunumai kava, dobuwai yavata. Ita yawasa kamonai ita berabero vitana iviitawei da nuwanuba tapanani. Ma ivotaweta da ke tipaparana da tota mani ita rewapanai yawasa makamakii nonowina tapanani. Ma bade itarapaparaneta da Seitan ke kovokovoghina da ina vowita.
Giruma katamana kamonai, mara kana vimiikovimasago na kana sisiya weni nakanani iterei, “God ina biga kudubina ivi koviya, ma mara kana vimiikovimasago na ivi yakam.” c  Ma giruma sago ivona bo, “Nani ku viyakamna ke ina ru tovona!” d  Iyavo kava rorova mara katamanina vara biibiina ivi yanei na viyakam ke ita viiya, iyamna God ivi kawakiikiiyei. Ma viyakam na patana da vovotawena da wawaya ina rui. Tuna kubiine God, mara sago itere meyei da wawaya nake ina rui, tuna marana na Karako. Nani wawayisi kawakiikiisi murisiyai madegha ma madegha ikovi na God ivi sisiya David kurina da igiruma. Sisiyina namada tavi sisiyei na weni,

“Karako God gamona koni yanei,
na ke koni tinakurukuru.” e 
Josuwa Israel damsi iti nowesi da iti yakam na kegha, ibera kavai. Tuna kubiine nani murinai God viyakam marana vuna ivi sisiyei. f  Tuna ivi debei da ina wawaya kubiisi i taraboga patana da emakamakai da viyakam God gwabinai ina viiya. 10 Ikikava God biga ivoterei ma ivi yakam, nakanani meni wawayina God ini tumaghanei ma viyakam gwabinai ina viiya na ini vitesi da biga ina voterei ma ini yakam bubuna. g  11 Israel damsi warereyai God ivi kawakiikiiyei da viyakam ke ita viiya. Ma tota na nani berana ke taberai, titumaghana ma nuwanuwata kudubina ina sabibira da nani viyakamna ku kamona tarui.

12 God vonana na ere rewapanina ma yawayawana. Tuna nakanani ma naipi gamgam kirakiina da aviyavisina gavugavuna nuwanuwata ma ita nota kamona etupatupasepini ma idebei da tota na ikikava. 13 God matanai na ke kovokovoghina da aviyavisina tateregavui, tuna kurina bera kudubina debiiyai ekenakena. Ma ita bera kubiine ini tupavireta da avi kubiine nakanani taberai.

Yesu na ita suwara kapuna badana ghamana.

14 Ita suwara kapuna badana ghamana na God Natuna Yesu, ma ighae ku kunuma da God katagheyanai emakamakai. Tuna kubiine vitumaghana tavokikini, iyamna namada tavonakiiyaragha da Yesu titumaghanei. 15 Ma ita vopeku maranai na ita suwara kapuna badana ikamyuyuwaviiviiyeta, iyamna ikikava ruyagha bogii ma bogiiyai tapanapanani nakanani ipanani, ma kegha da tuna na ke meyani berabero sago ita bera tovoni. 16 Tuna kubiine titepatora ma tanae God ina ku vibadana gawarina da maranai nuwapoya tapanapanani na ini kamyuyuweta ma ina agabiibai taviiya da ini viteta.

Copyright information for `PWG