a5:3Lev 9:7
b5:4Exod 28:1
c5:5Psa 2:7
f5:12-131Kor 3:2

Hebrews 5

Moses ina vonaviyoyovana kamonai igiruma da suwara kapukapuna babada kamosiyai na wawaya sago ghamanakina ina vinei da i tetete wawayina. Ina biga da wawaya ma God basusiyai imiimiiri ma i berabero kubiine na puyo gwabisiyai iviiviiya ma God kurina isuwasuwara ma ikapukapuna. Tuna na wawaya ma mitamitana, tuna kubiine wawaya egegegenuwisi maranai evovoneghanegha ma esiwasiwana. Tuna kubiine suwara ina kapuni da tuna mani ina berabero kubiine ma bade wawaya i berabero kubiine. a  Ma ke sago wawaya tuna mani kana vigheghena kubiine ina vine meyei da suwara kapuna badana ghamana bigana ina berai. God ina kina kava wawaya ina kwatui, ikikava Eron ikwatui nakanani. b 

Maghimaghighina, Keriso ke tuna mani ita vine meyei da kana vigheghena kubiine iti suwara kapuna badana ghamana. Kegha, God ivinei ma ivonei bo,

“Tam na natuku,
karako na taku am Mamai.” c 
Ma bade giruma katamana kamonai na ivonei bo,

“Tam suwara kapuna badana makamakii nonowim,
Melkisedeki nakanani.”
5:6Melkisedeki da Abraham i varagutugutu na Genesis 14:17-20.

Yesu dobuwai imakamakai ma iniponipowana na gamona ghamana ma ikiikiirara, ere matadogana ivivi nowi God kurina iyamna tuna kovokovoghina da rabobowai iti yawai. Yesu ivokuwaya ma ivi patutu kirakai, tuna kubiine na ina tou God ivi yanei. e  Tuna na God Natuna ma kegha da ina vokwarakwara kamonai na damina iviiya da God ikikava ita votekatekei. God ina kayowana ivotekateka yavui da karako iyavo kava Yesu evovotekatekei na yawasa makamakii nonowina gwabinai ina viiya. 10 Ma bade God ivinei da ivi suwara kapuna badana ghamana, Melkisedeki nakanani.

Kokitaruvimi da ami vitumaghana ke kona voterei.

11 Weni sisiyisi na kati sisiya kiimatani, ma kegha da ibagibagi da kata tere bubuni da akovina kota viiya, iyamna sisiya koiyanei na koiyanatawei. 12 Tami namadani kava kovi Keresiyana ma kota kiibau da kota vivibeyebeyena ma kegha, ami kayowana da nota tekatekasi God vonana kamonai wawaya iti beyebeye meyemi. Vavai bagibagina kota kanikani na tami karakava da kosususu. f  13 Meni wawayina susu kava eberaberai na tuna gegeyina, ke itakova bubuni da berona bo biibiina na avai. 14 Ma vavai bagibagina na wawaya magurisi kubiisi, iyamna ti na manamina iravisi, damina eviiviiya da mikeme na berona ma mikeme na biibiina.

Copyright information for `PWG