a16:13Mat 6:24
b16:16Mat 11:12-13
c16:17Mat 5:18
d16:18Mat 5:32; 1Kor 7:10-11

Luke 16

Koyakoyagha nuwanuwagiurina miibiina.

Yesu kana kivikivina miibiiyai ivonesi bo, “Mura wawayina sago ina bigabiga ivinei da ina mane ma ina sawara kudubina ita koyaghi. Ma mara sago mura wawayina sisiya ivi yanei da bigabiga bera wapawapa iberaberai da ina mane ivivi rekwei. Tuna kubiine ikwatui ma ivonei bo, ‘Sisiyim avi yanei da aviyavisina rapekuwai na ke kuta koyakoyagha bubuni. Ikikava kukoyaghi ma aviyavisina peyarina kuberai na kuni mamatareku da akovina ana viiya, iyamna gwabikuwai kubiga ikovi ma kuna nae.’ Ma bigabiga tuna mani ivona meyei bo, ‘Aviyavisina ana berai? Aku bada weni bagibagina kamonai eviiviitaweku. Taku ke kovokovoghiku da ana wayowa, ma bade ainimaya da vinowi tepanai ana makai. Akovi aviyavisina ana berai da maranai aku bagibagi ani wapai na turaturaku ina peyari ma ina koyagha bubuniku.’ Vaghina ma, iyavo kava kii tupi ina bada gwabinai imakamakai na ikwatusi ipisi. Wawaya sago ikwatui ma ivonei bo, ‘Tam aku bada gwabinai kam tupi na aviyavisina kava?’ Ivonapotei bo, ‘Taku na 3 tausan litas oliv oira am bada gwabinai aviiya.’ Ma bigabiga ivonei bo, ‘Am pepa weni, keviiya ma wekarakava girumina kevirai da kam tupi na 1 tausan 5 handred litas kava.’ Ma wawaya kana viruwa ikwatui ma ivonei bo, ‘Tam kam tupi na viya?’ Ma ivonapotei bo, ‘Taku na 20 tausan kilos whiti aviiya.’ Ma bigabiga ivonei bo, ‘Am pepa weni, keviiya ma girumina kevirai da kam tupi na 16 tausan kilos kava.’ Ma vaghina, aviyavisina nani bigabigana iberai na ina bada sisiyina ivi yanei ma ivi ghegheni iyamna tuna na yapiyapina ma viviberona ma kegha da ina nuwagiura irakata kirakai.” Ma Yesu ina sisiya ikwapanatini. Ivona bo, “Vonavaghata da iyavo kava dobu yawasina kamonai emakamakai na iakova kirakai da ikikava ini bero da turaturasi ini nuwabiibiinisi. Ma iyavo kava yasegana kamonai emakamakai na neghaneghasi, ke itakovi.”

“Avonavonemi da dobu kana mura ke ina makii nonowa. Tuna kubiine kovorereghi da turaturami ina peyari. Nakanani kona berai da karakava kunumai wawaya peyarisi ini kiikiiwemi. 10 Iyavo kava bera gisina ina koyagha bubuni na kovokovoghina da titumaghanei da bade bera ghamana ina koyagha bubuni. Ma iyavo kava aviyavisina gisina gwabisiyai na ke ina koyagha bubuni na takovi da bade ghamana ke ina koyagha bubuni. 11 Iyi tam dobu kana mura ke kuta koyakoyagha bubuni na avi kubiine God mura makamakii nonowina ina verem? 12 Mura kudubina na God rapenai. Ma iyi tam dobu kana mura gisina iverem da kuta koyagha bubuni ma kuvi rekwei na God ke ini tumaghanem da mura vaghata ina verem da rapemuwai.”

13 “Bigabiga wawayina ke kovokovoghina da babada ruwa kubiisi ina biga bubuna. Mikeda ina babada ruwa na bada sago ina barei ma sago nuwanuwana ina viiya. Bo sago kurina ini patutu ma sago ina miirikupukuputei. Ke kovokovoghina da ami babada ruwa, sago God ma sago mane.” a 

Yesu ina vibeyebeyena viya.

(Mat 11:12-13; 5:31-32, Mak 10:11-12)

14 Ma Perisi damsi, ti na mane nuwanuwasi iviivii kirakiiyei. Tuna kubiine Yesu ina vibeyebeyena ivi yanei na ivonavonavinamei. 15 Ma tuna ivonesi bo, “Wawaya matasiyai koberaberai da tami nakanani ma wawaya biibiimi, ma God iakovi da nuwanuwami ikikava. Aviyavisina wawaya dobuwai enotanotai da bera ghamana na God kurina iyamna kegha.”

16 “Moses ina vonaviyoyovana ma peroperoveta aviyavisina igirugirumi na tanununuri da Jon Babataito ina ku mara. Nani maranai ivi karei da ku karako na wawaya God ina vikiivavona edimadimei ma wawaya peyarisi ipaparana da ina rui. b  17 Ikikava ibagibagi kirakai da dobu ma kunuma ita wapa na bade nakanani ke kovokovoghina da giruma gisi korekorena Moses ina vonaviyoyovana kamonai kata kiipupuni da ita wapa.” c 

18 “Meni tomowina kawana ina barei ma muriyai wavine sago ina ravaghi na ipekana wapawapa ma tuna na berabero God ku matana. Ma bade meni wawayina kawana yavata ini kiitawetaweyana ma muriyai wavinena na tomowa sago ina ravaghi na ivi ruwa ipekana wapawapa, tuna bade na berabero God ku matana.” d 

Mura tomowina ma Lasaras.

19 “Mura tomowina sago mara nonowa kana gara biibii kirakiisi ivivi kote, ikamkam bubuna ma ina kayowana kudubina rapenai. 20 Ma tomowa moyamoyakina ma ininina gubagubagina kana vava Lasaras. Tuna na mara nonowa mura tomowina ina matuketa ririnai ikenakena ma ivivi nowi wawaya kurisi. 21 Ma vitonara ikara kirakiiyei da ina kayowana da kamririgha mura wawayina ina kema gaburinai ita kani ma ke kovokovoghina. Ma kukou ivivi piyana da kana gubaga inemonemoi. 22 Mara sago Lasaras irabobo ma aneya ipisi da kanumina iviiya ineyei ku kunuma da Abraham yavata imakamakai. Ma bade mura wawayina irabobo ma wawaya tupuwina idogoi, 23 ma kanumina na ku keyama karata makamakiina inae. Ma nani dobunai inivisi ghamana ipanani da ivovokwarakwara. Ma ita tepa da nokomanaki Abraham ikitai, tuna na Lasaras yavata imakamakai. 24 Ma ivi kwatu bo, ‘Mamai Abraham, kevi kamyuyuweku na Lasaras kevonatawei da imarakorakona ku okowa ina tupakutuvi ma pepaku ini nubanubai. Taku weni keyama karakaratinai ininiku ivisivisiyana.’ 25 Ma Abraham ivonapotei bo, ‘Natuku, kevi nuwanotanota da am yawasa dobuwai na biibiina, am kayowana kudubina rapemuwai. Ma Lasaras na ke sago biibiina rapenai. Ma karako na tuna inuwabiibai ma tam na inivisiyai kemakamakai. 26 Ma sago na kawanagha ghamanakina emakamakai tam ma tokai kamoputiyai. Meni wawayina wimei ina kayowana da kurim ita damana na ke kovokovoghina. Ma bade wawaya namei ke kovokovoghina da kurikai ina damana.’ 27 Ma mura tomowina ivonapotei bo, ‘Mamai Abraham, ainowi kurim da Lasaras kevonatawei aku mamai ina ku numa. 28 Nani dobunai varevaresiku miikovi emakamakai ma aku kayowana da Lasaras ina vonaviakovisi da ina kitaruvisi da i rabobo murinai na ke weni ku inivisi dobuna ina pisi.’ 29 Ma Abraham ivonapotei bo, ‘Moses ma peroperoveta namada ivonaviakovisi da ita kitaruvisi. Aviyavisina ti damsi igiruma na namada varevaresim gwabisiyai ma kovokovoghina da ini yavi.’ 30 Ma mura tomowina ivona bo, ‘Kegha, mamai Abraham, ti na kara ke ini yava tovoni. Ma wawaya sago kuna vonatawei da rabobowai ina vovira kurisi na i berabero ina miirikupukuputei.’ 31 Ma Abraham ivona bo, ‘Moses ma peroperoveta i sisiya ke ini yanei na karakava wawaya rabobowai ina vomiiri na bade tuna ina sisiya ke ini yanei.’ ”

Copyright information for `PWG