b4:12Isa 6:9-10
c4:21Mat 5:15; Luk 11:33
d4:22Mat 10:26; Luk 12:2
e4:24Mat 7:2; Luk 6:38
f4:25Mat 13:12, 25:29; Luk 19:26
g4:29Joel 3:13

Mark 4

Pei vonina miibiina.

(Mat 13:1-9; Luk 8:4-8)

Mara sago Gariri tokana baranai na Yesu vibeyebeyena ivi karei. Ma wawaya peyarisi iriyei kurina da koroto irakata kirakai na Yesu ku waka igeru ma imakiivipika. Ma korotona toka baranai imakai. a  Yesu miibiiyai ivi beyebeyena kurisi, kamonai na akova bogii ma bogiiyai. Ivona bo,

“Kovi yana. Mara sago, tomowa inae da ina whiti peina ita voni. Ma peina ivivi busagha da viya ketiyai iririgha ma kiu ipisi da ikani. Ma viya tano wakiwakiminai iririgha da kana tano ke ita rakata. Tuna kubiine yaghiyaghinai ituwepa ma kegha da madegha iraranisi na isivisivi, iyamna ramramsi kegha. Ma viya iyiyo kamosiyai iririgha da igogo. Ma iyiyo yaghiyaghinai ighae ma irogusi da ke iti yam. Ma viya tano biibiinai iririgha ma igogo ighae ma iuwa bubuna, da pei sago sago duma amesi iterei da viya 30, viya 60, ma viya 100.”

Muriyai Yesu ivonesi bo, “Wawaya ere tinimi na aku sisiya kovi yana bogai.”

Yesu pei vonina miibiina ivi debei.

(Mat 13:10-17; Luk 8:9-10)

10 Yesu ina kina kava imakamakai na ina wawaya ivi 12 ma iyavo kava mara nonowa ikivikivini na ipisi kurina, ma ivi tarakiiyanei da ina miiba na iyamsi avai. 11 Ma ivonesi bo, “Akova gavugavuna God ina vikiivavona kamonai na tami kurimi aidebei da konakovi. Ma iyavo kava kupunai na miibiiyai aisisiya kurisi. 12 Peroveta Aisaya igiruma bo,

‘Ina kita ma ina kita ma ke ina kitai.
Ini yana ma ini yana ma iyamna ke ina viiya.
Ita kita ma iti yana na i berabero ita takuputei
ma ita miiritavire God kurina na i berabero ita notatawei.’ ” b 
13 Muriyai Yesu ivonesi bo, “Weni miibiina iyamna ke kotakovi na ikikava miiba viya konakovi? 14 Nani tomowina pei ivivi busagha na God varana idimadimei. 15 Ma wawaya viya na nakanani ma pei ketiyai. God varana ivi yanei ma Seitan yaghiyaghinai ipisi na vonana gwabisiyai iviitawei. 16 Ma wawaya viya nakanani ma pei tano wakiwakimina tepanai. God varana ivi yanei ma nuwabiibiiyai iviiya. 17 Ma ramramsi kegha, iyamna sisiyisi nuwatepasiyai ivi vaghinei. Imakai da ke mara gurina ma i vitumaghana kubiine wawaya ivi tupaketowanesi bo nuwapoya ipanani na yaghiyaghinai God varana ibarei. 18 Ma viya nakanani ma pei iyiyo kamosiyai. God varana ivi yanei 19 ma nuwapoya i yawasa kamonai inotanota kirakiiyei, dobu ina mura imatamatighei ma sawara biibiisi ikirokirorowei da God varana irogui ma amesi kegha. 20 Ma viya nakanani ma pei tano biibiinai. God varana ivi yanei, ivi vaghinei ma ivi tumaghanei. Ti na nakanani ma pei igogo ighae, sago sago duma amesi iterei da 30, 60 bo 100.”

Rampa miibiina.

(Luk 8:16-18)

21 Ma Yesu ivonesi bo, “Wawaya rampa karakaratina ina kavarapiyei na meni dobunai ina terei? Ke bayawa vivikuratabuna gaburinai ina terei. Ma bade ke kemakema gaburinai ina terei. Kegha, gawara yagharinai ini rorokei da ina ruyasegana. c  22 Ma akova gavugavuna kudubina ina rudeba. God varana biibiina ke gavugavuna ina makai, kudubina ina rupamatawei da wawaya inakova bubuni. d  23 Wawaya ere tinimi na aku sisiya kovi yana bogai.”

24 “Sisiya koni yana bubuna ma nuwanuwami koni tete bubuni na iyamna kona panani. Akova gisi vaghina kunekwai na kuna panani ma God akova ku tepana ina terei. e  25 Iyavo kava akova gwabisiyai emakamakai na ku tepana ina veresi. Ma iyavo kava akova gwabisiyai irekwei na kudubina ina viitawei.” f 

Pei igogo miibiina.

26 Ma Yesu miiba sago iterei, ivona bo, “God ina vikiivavona na weni nakanani. Tomowa ina whiti peina irubusagha vao kamonai. 27 Ma tomowina didibarai ikenakena ma mariyai na ivovomiiri ma ivovobagibagi kupom ma nani kamonai peina igogogo ma igheghae. Ma tomowina na ivivi nuwanotanota da ikikava pei na egogogo. 28 Tano muina na biibiina, tuna kubiine pei igogo ighae da iuwa. Kunona kunukununa iterei, muriyai tanana iterei, muriyai na amena iterei. 29 Ma vaghina, amena imagura da bori kana mara inekiibau ma tomowina inae da whiti iboriya.” g 

Kiiroko peina miibiina.

(Mat 13:31-32, 34; Luk 13:18-19)

30 Ma bade Yesu ivona bo, “God ina vikiivavona na ikikava ani sisiyei kurimi? Kade miiba sago ana terei da konakovi. 31 Tuna na kiiroko peina nakanani. Tuna gisina ma kegha da 32 kuna voni ma ina ghae ina rakata kirakai da pei peyarina vao kamonai ina ghekuyowesi. Ini ruragharagha da ragharaghana ghamaghamasi. Ma kiu ina pisi da tepanai ina towa ma rogunai ini yakam.”

33 Ma vaghina, nakanani Yesu miiba bogii ma bogiiyai ivivi beyebeyena kurisi da ti na akova ghamana ma ruvasi kava iviiya. 34 Ke meyani iti sisiyota koroto ghamana kurisi, ina vibeyebeyena peyarina na miiba kavakava. Ma maranai kana kivikivina kava gwabinai imakamakai na miibiisi peyarina ivivi debei kurisi.

Yesu iberai da biimara ikena.

(Mat 8:23-27; Luk 8:22-25)

35 Ravi ipika ma Yesu kana kivikivina ivonesi bo, “Tadamana ku toka nevana.” 36 Yesu namada waka tepanai ma kana kivikivina bade ku wakana igeru da yavata inae, koroto ghamana kikirai ikuyowesi. Ma waka viya na yavata inae. 37 Idamadamana ma yanunu ghamana yaghiyaghina ivomiiri ma tovava irakata da irui ku waka kamona da gisina kava ita monu. 38 Ma Yesu na namada ivi kunuwana da ikena nunuwapa ma kana kivikivina ikiimataki ma ivonei bo, “Bada, tamonumonu! Tuma dodo! Kinuwapoyekai bo kegha?”

39 Ma Yesu ivomiiri da yanunu ma tovava iyeghisi bo, “Kovi raborabobo!” Ma yaghiyaghinai yanunu ivoterei. Ma biimara ikena. 40 Ma kana kivikivina kurisi ivona bo, “Avi kubiine koyabuyabumana? Patana da ke kota vivitumaghaneku, bo?”

41 Ma kegha, peyarisi iyabumana kirakai ma ti mani kamosiyai ivivi sisiya karakarava bo, “Wena avi tomowina da bade yanunu ma tovava evovotekatekei!”

Copyright information for `PWG