a17:1-52Pit 1:17-18
b17:5Gen 22:2; Deut 18:15; Psa 2:7; Isa 42:1; Mat 3:17, 12:18; Mak 1:11; Luk 3:22
c17:10Mal 4:5
d17:12Mat 11:14
f17:24Exod 30:13, 38:26

Matthew 17

Yesu kitana ivire.

(Mak 9:2-13; Luk 9:28-36)

Mara miikovimasago murinai Yesu kana kivikivina aroba irutinisi, ti na Pita, Jemes ma Jon, tuna Jemes tina kikei. Koya ghamana igheni ma nani dobunai ti mani kava imakai. a  Ma kana kivikivina ikitakitai ma Yesu kana kita ivire. Maghighina iruyasegana da madegha nakanani ma kana gara poipoi kirakiina. Ke mara gurina ma ivi aroba ikitai da Moses ma Elaidiya irumatara da Yesu yavata ivivi sisiya. Ma Pita, Yesu kurina ivona bo, “Bada, ibiibii kirakai da tota weni! Kuna kayowei na yobe aroba ana yamoni. Sago tam, sago Moses, ma sago Elaidiya.”

Ivivi sisiya kamonai na kwavu ere yaseganina inekiibau da isovomumusi. Ma gamo kwavu kamonai ivona bo, “Wena natuku, tuna nuwanuwaku ma ainuwabiibiiyei. Ina sisiya kovi yana bogai.” b 

Maranai kana kivikivina gamo ivi yanei na iyabumana kirakai da itawotesi ku dowa ma maghighisi ikiigavugavui. Ma Yesu ipisi kurisi da ivotovonisi. Ma ivonesi bo, “Kovomiiri, ke kona yabumana.” Itepa ma ita kita na Yesu ina kina kava ikitai.

Koya tepanai iororu na Yesu sisiya bagibaginai ivonatanisi bo, “Matakirisi kokitai na ke koni sisiyei. Taku Wawaya Natusi rabobowai ana vomiiri ma nani murinai wawaya kurisi koni mamatara.”

10 Kana kivikivina Yesu ivi tarakiiyanei bo, “Avi kubiine vonaviyoyovana vibeyebeyena wawayisi mara nonowa evonavona da Elaidiya ini nao ina vovira ku dobu ma murinai na God ina Vivinevine Wawayina ina nekiibau?” c  11 Ma Yesu ivonapotesi bo, “Vonavaghata da Elaidiya iti nao ma bera peyarina ita vovunaghi. 12 Ma ana vonemi da Elaidiya namada inekiibau ma wawaya iveyiyei ma ivi kayotiranei. Ma bade nakanani taku Wawaya Natusi ini kayotiraneku da ani kamaghi kirakiiyei.” d  13 Nani maranai kana kivikivina inotapanani da tuna Jon Babataito ivivi sisiyei.

Yesu kanuma berona tomowa kikei gwabinai ikwavini.

(Mak 9:14-29; Luk 9:37-43)

14 Yesu kana kivikivina ivi aroba yavata koyiyai iororu na koroto ghamana ipananisi ivivi koyakoyagha. Ma tomowa sago ipisi Yesu kurina ma maghinonai ivi tuwaporeruruwana ma ivi nowi bo, 15 “Bada, natuku kevi kamyuyuwei. Eparoparoro ma evovokwarakwara kirakai. Mara ipeyari epekupeku ku keyama karakaratina ma ku okowa. 16 Arutinapiyei kam kivikivina kurisi ma ke ruvaruvana da iti yawasi.”

17 Ma Yesu ivonesi bo, “Weni kimtina na kawakiikiimi. Mara iguri ghagha yavata tamakamakai ma patana da ami vitumaghana kegha! Vaghina, tomowa kikei korutinapiyei kuriku.” 18 Ma Yesu kanuma berona iyeghai da tomowa kikei ikiibutawei ma yaghiyaghinai iyawasa.

19 Nani murinai kana kivikivina inae Yesu kurina ma gavunai ivi tarakiiyanei bo, “Avi kubiine tokai ke ruvaruvana da kanuma berona kata kwavinakiibuwei?”

20 Ma ivonapotesi bo, “Iyamna ami vitumaghana igisi kirakai. Vonavaghata avonavonemi, mikeda ami vitumaghana ita rakata da nakanani ma pei gisi korekorena na kovokovoghina da koya kota vonei bo, ‘Noke kenae’ ma vaghina ita nae. Koni tumaghana na kovokovoghimi da bera kudubina kona berai.”
17:21Mara katamaninai giruma damsi peyarisi ves 21 ke ita terei. Ma viya na weni nakanani igirumi: ‘Kanuma berona weni kanumina nakanani na kona nipowana kirakai God kurina da kona kwavini.’ Mat 21:21; Mak 11:23; 1Kor 13:2 kekitai.


Yesu ina rabobo ivi sisiya meyei.

(Mak 9:30-32; Luk 9:43b-45)

22 Yesu kana kivikivina yavata Gariri kamonai ivi sagosi ma ivonesi bo, “Tomowa sago taku Wawaya Natusi ini wawaneku da kaku ghaviya ku imasi ina tereku. 23 Ma ini raboboku ma mara viarobina kamonai God ina berai da rabobowai ana vomiiri.” Nakanani ivi sisiya na kana kivikivina ivi nuwapoya kirakai.

Yesu Numa Taparoro kana teks ivi miiyei.

24 Yesu kana kivikivina yavata irui ku Kapeniyam kwanatuna. Ma teks yuyuna damsi ipisi Pita kurina ma ivi tarakiiyanei bo, “Ami Bada Taparoro Numana kana teks ini miiyei bo kegha?” f 

25 Ma Pita ivonapotesi bo, “E, ini miiyei.”

Pita irui ku numa kamona da Yesu kurina iti sisiya ma Yesu ivi nao, ivona bo, “Saimon, am nota avai? Kiikiivavo na meni wawayisi gwabisiyai teks ina yuna, natunatusi gwabisiyai bo wawayota gwabisiyai?”

26 Pita ivonapotei bo, “Wawayota gwabisiyai.”

Ma Yesu ivona bo, “Tuna kubiine kiikiivavo natunatusi na teks ke ini miiyei.
27 Ma kegha da ke ata kayokayowei da weni damsi nuwanuwasi ina pughu. Tuna kubiine kenae ku toka ma am kiimo ketawei. Meni iyanina kuni nao kuna tini na kawana kevoaghae da kamonai silva riririghina
17:27Silva riririghina kana vava drachma bo shekel, ma tomowa ina bagibagi kupom na kana miiya.
kuna panani. Ma tuna na ruvaruvana da tam ma taku kubiita ita teks kuni miiyei.”

Copyright information for `PWG