a3:5Apos 23:6, 26:5; Rom 11:1
b3:6Apos 8:3, 22:4, 26:9-11
c3:171Kor 4:16, 11:1

Philippians 3

Keriso titumaghanei kubiine God ina vona da tota ina wawaya maninita.

Ma vaghina, varevaresiku, Bada kubiine kovi nuwabiibai. Rorova agiruma da aviyavisina avi sisiyei kurimi na ininiku ke ita babara da nani sisiyisi ana kiitana meyei da tuna ini tarapaparanemi. Tomotomowa viviberosi kokitaruvisi, ti na kukou. Biga berona eberaberai, ma wawaya ininisi itarabediyana, evonavonesi da kwimata bekasi ita tuviviratawei da yawasa makamakii nonowina ita panani. Ma tota na ke nani tomotomowisi nakanani, tuvivira ina matakira vaghata gwabitiyai na weni. God Kanumina ina rewapanai tavovokavakavara, Yesu Keriso yavata tinuwasago da kana kadara tirakati, ma takovi da ke dobu ma tupuwa berasi tepanai kata makamakai. Anota meyeku da ruvaruvana da nani berasi tepanai ata makai. Meni wawayina dobu ma tupuwa berasi itumaghanei ma inota meyei da nani berasi kubiine ighe kirakai na wawayina kurina ata vona bo, “Taku aghekuyowem.” Atupuwa ma mara kana vi 8 na kwimata bekaku ituviviratawei. Taku na Israel wawaya, ma kaku dam na Benjamin. Taku na Hibru vaghata, ke tara viravirana. Taku Perisi, ikikava Perisi damsi Moses ina vonaviyoyovana enununura bogai na taku bade nakanani. a  Aku kayowana ghamanakina da God ati nuwabiibiini, tuna kubiine vitumaghana damsi avivi tupaketowanesi. Moses ina vonaviyoyovana kudubina akivina bubuni, abera tovoni da aku yawasa na maninina kavakava God ku matana. b  Rorova nani berasi kudubina anotai da iyamsi irakata ma karako Keriso akovina aviiya na anotanotai da nani berasi na iyamsi kegha. Vonavaghata, aku Bada Yesu Keriso akovina na iyamna irakata da bera kudubina ighekuyowei. Tuna wawayina kubiine aku yawasa ma aku bera peyarina aruvoterei. Anotai da kudubina na mugu, iyamna aku kayowana da Keriso ata viiya ma yavata kati nuwasago. Karako na ke aku bera biibiisi tepanai ata makamakai ma ke Moses ina vonaviyoyovana ata nunura tovoni da God ina kayoweku ma ita vona da taku ina wawaya maniniku. Keriso aitumaghanei, tuna kubiine God evonavona da taku ina wawaya maniniku. Iterei da ita vitumaghana kubiine na ina kayoweta. 10 Akayokayowei da Keriso anakova bubuni, ma ina rewapana damina ana viiya, tuna rewapaninai da rabobowai ivomiiri. Ma akayokayowei da ikikava ivi kamaghiyei, nakanani ani kamaghiyei. Ma ikikava irabobo, nakanani ana rabobo. 11 Peyarina ana berai ma anotanotai da mara sago rabobowai ana vomiiri.

Taverau bubuna da ku damona.

12 Ke ata vonavona da bera peyarina avi kovini bo ata vonavona da taku maniniku. Ma aipaparana da aviyavisina peyarina Keriso ekayokayowei da ana berai na ani kovini, iyamna iviiniku da aku yawasa na rapenai. 13 Varevaresiku, ke ata notanota meyeku da bera peyarina ata bera yavui. Ma nota sago kava gwabikuwai na weni. Bera kudubina itupuwa kuriku na ku muriku aterei. Ma aipaparana da aviyavisina maghinokuwai emakamakai na tuna ana viiya. 14 Tuna kubiine ana verau kirakai da ku turina da miiya biibiina ana viiya. Nani miiyiina na Yesu Keriso avanai God ikwatuku da ku kunuma ana ghae.

15 Ma peyarita kanuma ina ku nevaneva nota magura gwabitiyai iterei na nakanani kata notai. Ma tami iyavo kava ami nota bogiiyai na karakava God vonavaghata ini debei kurimi. 16 Vonavaghata namada taviini na tavokikini ma taverau.

17 Varevaresiku, aku yawasa kovi bonebonei. Ma bade, iyavo kava namada ibonebonekai na i matakira kokitai ma kokivina bubuni, c  18 iyamna, mara ipeyari avonemi ma wekarakava ere matadogaku avonavona meyemi, wawaya ipeyari i yawasa kamonai ivi debei da Keriso ina korosi ikawapatei. 19 Mara damonai na God ina kiipupunatawesi, iyamna tupuwa ina kayowana itumaghanei da tuna na i god. I bera beroberosi ita vivinimayei na ekayokayotatei ma weni dobuna yawasina kava enotanotai. 20 Ma tota, ita dobu vaghata na kunuma. Tuna kubiine, nimonimoriyai tikoyakoyagha da kata Viviyawa Bada Yesu Keriso, kunumai ina pisi, 21 da ina rewapanai tupuwita mitamitasi ma raborabobosi na ina ruvovirei da tuna tupuwina nakanani, rewapanina ma makamakii nonowina. Nani rewapanina irakata da bera peyarina dobuwai ma kunumai eteretereoruwei da ina vikiivavona gaburinai ina makai.

Copyright information for `PWG