a13:1Dan 7:3; Rev 17:3, 7-12
d13:5-6Dan 7:8, 25, 11:36
e13:7Dan 7:21
f13:8Psa 69:28
g13:10Jer 15:2, 43:11

Revelation of John 13

Ghamoghamo yegiiyai ighetawei.

Ma akita na ghamoghamo kayakayayina sago yegai nuwanuwanai ighetawei akitai. Gayamina na miikovimaruwa ma tonatonana na imaruwa ma tonana sago sago duma tepasiyai na kraun ivi kote. Ma gayamina sago sago duma tepasiyai vava igiruma, nani vavasi na God ivi avaberowei. a 

Ma yegai ghamoghamona kitana nakanani ma lepad
13:2 Lepad:Lepad kitana nakanani ma layon kirukirumina.
ma kaena na nakanani ma beya
13:2 Beya:Beya na ghamoghamo dipa sago, ghamana ma kayakayayina.
ma kawana na nakanani ma layon. Ma ina rewapana ma ina vikiivavo gawarina na dragon gwabinai iviiya da iti bada.
Ma gayamina sago kana kita na isidara, gubaga ghamana ipanani da ita rabobo ma kegha da iyawasa. Dam kudubina dobuwai ikitai da ivi deye kirakiiyei ma iwagiyei. Ma dam ma dam dragon ivokavakavari, iyamna tuna ina rewapana ivi damani nani yegai ghamoghamona kurina. Ma bade ghamoghamona yavata ivokavakavari ma ivonavona bo, “Ke sago iyai weni ghamoghamona nakanani. Ke sago iyai kovokovoghina da ini ghaviyei bo ina tereoruwei.”

Ma nani ghamoghamona vivaghina iviiya da ina kayowanai ikayokayotata ma sisiya iberaberai da God ivivi geyageyami. Ma bade rewapana iviiya da nawaravi ivi 42 kamonai na ina kayowanai ina beraberai. d  Ma kawana iyaghae da God kurina iti kayotirana ma kayotata sisiyisi ita berai da God iti geyageyamei. Ma God avana da ina makamakii gawarina ma bade kana makiigwagwagwara ma iyavo kava kunumai emakamakai na kudubisi iti avaberowesi. Ma rewapana iviiya da God ina wawaya vovokaravisi yavata iti ghaviya da ita ghegavovorisi. Ma bade rewapana iviiya da dam ma dam, wawaya i dobu ma gamosi bogii ma bogiiyai iti badesi. e  Ma wawaya kudubina dobuwai ina vomiiri da nani yegai ghamoghamona ina vokavakavari. Ti damsi na Yawasa Bukana kamonai kii vava ke ita giruma, nani bukana na God ina Sipu Gegeyina ina buka. God nota namada iviiya da wawaya ita vomiiri da Sipu Gegeyina ita kiivunui ma muriyai da dobu iyamoni. f 

“Wawaya ere tinimi na kovi yana boga. 10 Iyai tam God ivinem da wawaya ku gabura ina terem, vaghina, nakanani ina tupuwa kurim. Ma bade iyai tam ivinem da seriyai kuna rabobo na nakanani ina tupuwa kurim. Weni berasi ina nekiibau kurimi na ami nota ke ina peku, taraboga ina veremi da ami vitumaghana tepanai kona miirikikina.” g 

Ghamoghamo dowa kamonai ighetawei.

11 Ma akita na bade ghamoghamo sago akitai, dowa kamonai ighetawei. Ma nani ghamoghamona na tonana ruwa, nakanani ma sipu gegeyina ma kegha da ina sisiya na nakanani ma dragon. 12 Ma weni ghamoghamona ivomiiri da yegai ghamoghamona ina rewapana kudubina iviiya. Ma nani rewapaninai wawaya kudubisi dobuwai idarusi da yegai ghamoghamona ivovokavakavari. Tuna gayamina sago isidara da ita rabobo ma bade iyawasame. 13 Ma bera ghamaghamasi iberaberai. Sago na wawaya kudubisi matasiyai ma iberai da keyama yebayebarina kunumai ioru ku dobu. 14 Ma dowa ghamoghamona rewapana iviiya da yegai ghamoghamona kubiine matakira ghamaghamasi iberaberai. Tuna kubiine wawaya kudubisi dobuwai ivivi nuwatinisi. Ma ivonesi da kokoitau sago iyamoni da yegai ghamoghamona maghimaghighina. Tuna seriyai isidara ma kegha da iyawasame. 15 Ma dowa ghamoghamona rewapana iviiya ma yana itawei da nani kokoitauna iruyawayawa ma sisiya ivi karei. Ma ivona da iyavo kava ita bara ma ke ita vokavakavari na rabobo ita panani. 16 Ma bade wawaya idarusi da kudubisi, gisina ma ghamana, mura wawayina ma moyaka ma bade wawayota ma sleiv, kudubisi maghitepasiyai bo imasi katagheyasiyai ikirumisi da tuna rapenai. 17 Ma iyavo kava ikirumisi na ti kava ina gimara bo ini gimara. Ma iyavo kava kiruma gwabisiyai kegha na ke kovokovoghina da ina gimara bo ini gimara. Ma kirumina tuna na yegai ghamoghamona kana vava bo kana namba.

18 Ma iyai tam yegai ghamoghamona ina namba akovina kuta viiya da iyamna avai na nuwagiura kunekwai. Kevi keyakeyami na kuna panani da tuna na tomowa sago kana vava. Ina namba na 666.

Copyright information for `PWG