a15:3Exod 15:1
c15:5Exod 38:21
d15:8Exod 40:34; 1Kgs 8:10-11; 2Chr 5:13-14; Isa 6:4

Revelation of John 15

Aneya miikovimaruwa.

Akita na bade matakira ghamana ma notakavakavana kunumai akitai. Aneya miikovimaruwa imiirikiibau ma imasiyai na gubaga ma nuwapoya miikovimaruwa. Weni berasi na God ina nuwapughu turina, ini kovi tuwanonowi.

Ma akita na toka miirara kirakiina nakanani ma garasi akitai, ma bade kamonai kana kita na nakanani ma keyama ita yebayebara. Ma nani tokana baranai na iyavo kava, yegai ghamoghamona ma ina kokoitau ma kana vava nambina ighegavovori na ivivi miiriyana. Ma sago sago duma imasiyai na hap God iveresi ivovotani. Ma kudubisi na God ina bigabiga wawayina Moses ma Sipu Gegeyina kii tavora ivuri na itavori bo,

“Bada God rewapana kirakiim,
am bera kudubina na kiimatanina ma notakavakavana.
Tam na dam ma dam i kiivavo,
am bera na maninina ma biibiina kavakava.
O Bada, wawaya kudubisi eyabuyabumanem
ma kam vava ighegheni iyamna kam kadara irakata.
Tam kava na vovokaravim.
Dam ma dam kudubisi ina pisi da maghinomuwai ma ina vokavakavarim,
iyamna wawaya kudubisi ikitai da am bera na maninisi kavakava.” a 
Weni berasi murinai akita na Yobe Vovokaravina akitai. Tuna na God ina taparoro numana kunumai ma akitai da vovotawena.
15:5Yobe Vovokaravina Moses ma Israel damsi warereyai iyamoni na kunuma yobena ivi bonebonei.
,
c 
Ma aneya miikovimaruwa taparoro numana kamonai ikiibau. Imasiyai na nuwapoya ma gubaga bogii ma bogiiyai miikovimaruwa ivopatapatisi. Ma kii gara na biibiisi ma poipoi kirakiisi ivi kote. Ma sago sago duma nuwakadasiyai na gara iveruviviri, tuna goldiyai iyamoni. Ma ghamoghamo ruwamaruwa kamosiyai na sago ivomiiri da dabira miikovimaruwa goldiyai iyamoni iyuna ma aneya sago sago duma iveresi. Ma dabirisi kamosiyai na God makamakii nonowina ina nuwapughu iuwana da itupo. Ma God kana kadara ma ina rewapanai na bau ighae da taparoro numana ivi tupoi. Ma ke kovokovoghina da wawaya ita rui ku kamona. Ma nani aneyisi gubaga ma nuwapoya miikovimaruwa ku dobu ina rutepotepo yavu ma muriyai na kovokovoghina da wawaya ina rui. d 

Copyright information for `PWG