b8:3Amos 9:1; Exod 30:1, 3
c8:5Lev 16:12; Ezek 10:2; Exod 19:16; Rev 11:19, 16:18
f8:7Exod 9:23-25; Ezek 38:22
i8:10Isa 14:12
j8:11Jer 9:15
l8:12Isa 13:10; Ezek 32:7; Joel 2:10, 31, 3:15

Revelation of John 8

Sipu Gegeyina pasi miikovimaruwa ivotawei.

Ma Sipu Gegeyina pasi kana vimiikovimaruwa ivotawei na iyavo kava kunumai imakamakai na kudubisi ivoguguba da mara gisina.
8:1‘Mara gisina’ iyamna 30 minutes nakanani.
Ma akita na aneya miikovimaruwa akitisi, God maghinonai imiimiiri ma ture miikovimaruwa iveresi.

Ma aneya sago gold sensa ikavarapiyei da suwara kana kema ririnai imiiri. Ma insens ghamana iviiya da God ina wawaya vovokaravisi i nipowana yavata ivokapui da ita kapuna gold kemana tepanai God ina vikiivavo gawarina maghinonai. b  Ma aneya sensa ivovotani na insens buna ma vitumaghana damsi i nipowana yavata ighae God maghinonai. Nani murinai na aneya suwara kana kema tepanai keyama mukina sensa ivi tupoi ma itawei ioru ku dobu da warikeyakeya iruruwa ma iguguguri, mara ikadakadari ma dobu inukenukei. c 

Aneya ituture.

Muriyai na aneya miikovimaruwa ivovunagha da i ture ituvena.

Ma aneya sago ivi nao, ina ture iuveni na garewa pakapakana
8:7 Garewa pakapakana:Garewa pakapakana nakanani ma wakima iyamna na hail bo ice.
nakanani ma wakima, ma bade keyama karakaratina tara yavata inekiibau. Ma itawei ioru ku dobu da dobu nevanevana
8:7Nevanevana iyamna na 1/3 bo 33%.
ikaragavovori ma bade kii nevanevana ma inamona kudubina ikaragavovori. f 

Muriyai aneya viruwina ina ture iuveni na sawara sago nakanani ma koya ghamanakina ere karakaratina itawei ioru ku yegai na yegai nevanevana ivi tara. Ma aviyavisina peyarina yawayawana yegai kamonai na nevanevana
8:9Nevanevana iyamna na 1/3 bo 33%.
irabobo, ma waka nevanevana imonu.

10 Muriyai aneya viarobina ina ture iuveni na gwamegwame ghamakina ere yebayebarina nakanani ma kibe kunumai ipeku ioru da okowa ma vusira nevanevana
8:10Nevanevana iyamna na 1/3 bo 33%.
ikamowanisi. i 
11 Tuna gwamegwamena kana vava na Kii Kawayarayarana ma meni okowisi kava ikamokamowanisi na kudubina ivi kawayarayara da wawaya ipeyari kirakai nani okowisiyai iuma na irukwa. j 

12 Muriyai na aneya viruwamaruwina ina ture iuveni na madegha ma nawaravi da gwamegwame i rewapana ivowai da nevanevasi
8:12Nevanevasi iyamna na 1/3 bo 33%.
ivi nubakutuva. Weni berana itupuwa na dobuwai madegha ke ita rarana kupom, mara tupona kava irarana. Ma bade nawaravi da gwamegwame ke ita karata mareba, mara tupona kava ikarata. l 

13 Ma akitakita ma tepakuwai bayo irovorovo ma ikiikiirara bo, “Nuwapoya, nuwapoya, nuwapoya. Tami iyavo kava dobuwai komakamakai na koni nuwapoya kirakai, iyamna aneya ivi aroba gisina kava ma i ture inuvena.”

Copyright information for `PWG