a15:3Psa 69:9
b15:92Sam 22:50; Psa 18:49
c15:10Deut 32:43
d15:11Psa 117:1
e15:12Isa 11:10
f15:21Isa 52:15
g15:22Rom 1:13
h15:25-261Kor 16:1-4
i15:271Kor 9:11

Romans 15

Am kayowana kevoterei da kwinam mitamitana kuni vitei.

Tota iyavo kava ita vitumaghana irakata na turaturata mitamitasi kii neyai tanae. Ke taberai da tota mani ita nuwabiibii kava tekwai. Vitumaghana wawayita tota sago sago duma turaturata takiiepepisi da i vitumaghana ina rakata. Keriso dobuwai imakai na ke tuna mani ina nuwabiibii kubiine ita makai. Ma giruma katamana kamonai ivona bo, “Wawaya iavaberowem na taku bade iavaberoweku.” a  Giruma katamaninai aviyavisina kudubina igirugirumi na vibeyebeyeta kubiine. Igiruma da ina kiiepepita ma ini viteta da tamiirikikina, nota rewapanai tatumatuma da God ina vonakiiyapa bagibagina iterei na ina berai kubiita. God ekiikiiepepita ma iviteta da tamiimiirikikina. Ma kurina ainowi da ina berimi da koni nuwasago ma kona makii bubuna, da Yesu Keriso ina yawasa kona kivini. Koni nuwasago na kovokovoghina da peyarimi koni sagomi ma kawamatarai God kona vokavari da sago, iyamna tuna ita Bada Yesu Keriso ina Mamai.

God varana biibiina kupuna damsi kubiisi.

Ikikava Keriso ekayokayoweta, nakanani Keresiyana turaturami kona kayowesi da vokavara God kurina ina rakata. Avonavonavinotimi da Keriso ipisi na itereoruwe meyei da Jiu damsi kubiisi ita biga. Ivi debei da God na wawaya maninina, iyamna ikikava i kaekiki mau kurisi vonakiiyapa bagibagina iterei na iberai. Ma bade ivi debei kupuna damsi kurisi da God kana kadara ita vokavakavari ina vikamyuyuwa kubiine. Giruma katamana evonavona bo,

“Kupuna damsi kamosiyai ani gheghenim,
ma ana tavora da kam vava ana vokavakavari.” b 
10 Ma bade evonavona bo,

“Kupuna dami na God ina wawaya yavata kovi nuwabiibai.” c 
11 Ma bade ivoname,

“Kupuna dami kudubimi Bada kovokavakavari,
dam kudubimi dobuwai kovi ghegheni.” d 
12 Ma bade Aisaya igiruma bo,

“Wawaya sago Jesi tupurereghina kamosiyai ina vokiibuwei,
ina vomiiri da dam kudubina ini badesi.
Ma kupuna damsi wawayina ini tumaghanei.” e 
13 God gwabinai vitumaghana taviiviiya. Ma tuna kurina ainowi da ami vitumaghana kubiine na ina berimi da nuwabiibai nuwanuwami ini tupoi ma nuwanubiiyai kona makai. Ma Kanuma Vovokaravina ina rewapanai ami vitumaghana ina rakata kirakai.

Avi kubiine Pol sisiya rewapanina igirumi.

14 Turaturaku, akovi da tami wawaya biibiimi ma akakovimi ma kovokovoghimi da tami mani koni beyebeyenavivirana. 15 Sisiya rewapanisi namada avonemi na bade weni girumina kamonai aiakova meyemi da sisiyisi ke nuwanuwami ina wapa. Ke ata vivinimaya da weni nakanani agirugiruma. Weni bigana na God ivereku ma tuna ina agabiibai kuriku irakata kirakai. 16 Tuna kubiine ivineku da taku Yesu Keriso ina vovobigabiga da kupuna damsi kubiisi ata biga. Ikikava taparoro babadisi esuwasuwara God kurina na taku bade aku biga na nakanani. God varana biibiina adimadimei da kupuna damsi ina vere meyesi da ti na nakanani ma suwara God kurina. Ma Kanuma Vovokaravina ina vovivirisi da ti na God ina wawaya vovokaravisi. 17 Tuna kubiine ainuwabiibii kirakai da Yesu Keriso tepanai na God kubiine abigabiga. 18 Bera sago kava ani sisiyei, tuna ikikava Keriso ina rewapanai sisiya avi sisiyei ma bera aberai da kupuna damsi nuwanuwasi atinavirei God kurina da ivotekatekei. 19 Kanuma Vovokaravina ina rewapanai na matakira ma bera ghamaghamasi aberai. Jerusalem akiibutawei na kwanatu kudubisi ane yavui da ku Iririkam dobuna. Ma aku baba kamonai na Keriso varana biibiina avi sisiya yavui. 20 Aku kayowana ghamana da wawaya ke meyani da Keriso varana biibiina iti yanei na ti damsi kamosiyai ata dima, iyamna ke aku kayowana da wawaya sago namada kowora irutonai ma tepanai ata vowa. 21 Giruma katamana evonavona bo,

“Iyavo kava ke meyani da varana ita karaveresi na ti damsi na vonavaghata ina kitai,
ma iyavo kava sisiyina ke ita viviyanei na inakovi.” f 

Pol ita numataya ku Rome.

22 Weni bigasi ivivi tinaviravireku na mara ipeyari kitami avonei ma ke ata pisi kurimi. g  23 Ma wekarakava na weni dobusiyai na aku biga avi koviya. Ma madegha nununai akayokayowei da ata numataya kurimi da ata kitimi ma aberabera kavai, 24 ma karako na anotanotai da vaghina. Aku kayowana da ana nenae ku Spain dobuna na ana rui da ana kitimi. Ma nawaravi ruwa nakanani tamakai da tinuwabiibai ma nani murinai koni tamiineku da nake ana nae. 25 Ma ke wekarakava. Kunona ana ghae ku Jerusalem da vitumaghana damsi ana rugenarisi. h  26 God ina wawaya Masedoniya da Akeya kamonai nuwanuwasi kudubinai iverena da vitumaghana damsi moyamoyakisi Jerusalem kamonai kubiisi. 27 Ti mani i kayowanai na ere nuwabiibiisi iverena. Ma kii tupi da vitumaghana damsi Jerusalem kamonai ini vitesi, iyamna kanuma ina ku nevaneva na Jiu damsi tepasiyai na God ivi biibiinisi. Ma kovoghina na bade tupuwa ina ku nevaneva i verena ina vonatawei Jiu damsi kurisi da ini vitesi. i  28 Weni verenina ku imaku iterei na kudubina ani damani Jerusalem damsi kurisi na aku biga turina. Nani murinai na ana vomiiri ku Spain na aku baba kamonai na ana rui kurimi da ana kitimi. 29 Maranai ana pisi kurimi na akovi da Keriso ina vibiibiina ghamana damina taviiya.

30 Varevaresiku, Kanuma Vovokaravina ina nuwaviinai ma bade ita Bada Yesu Keriso avanai avonavonemi da aku kayowana ghamana da nuwanuwami kudubinai kona nipowanaviiviiyeku da God ini viteku. 31 Konipowana kirakai da God ini tarapaparaneku da wawaya ke vivitumaghanisi Judiya dobuna kamonai ke ina kiiviberoku. Ma konipowana da vitumaghana damsi Jerusalem kamonai na aviyavisina ana kavaraneyei kurisi na ini nuwabiibiiyei. 32 Konipowana da weni berasi ina verau bubuna ma God ina kayowei na nuwabiibiiyai ana pisi kurimi. Ma tamakiipatapata da nuwanuba ana viiya ma ani yakam bubuna. 33 God nuwanuba everevereta ma ainowi kurina da peyarimi gwabimiyai ina makai. Amen.

Copyright information for `PWG