1 Chronicles 24

A synowie Aaronowi tym sposobem rozdzieleni byli: Synowie Aaronowi byli Nedab i Abiju, Eleazar i Itamar; Ale iż Nadab i Abiju umarli przed obliczem ojca swego, a synów nie mieli: przetoż odprawowali urząd kapłański Eleazar i Itamar. I podzielił ich Dawid, to jest Sadoka z synów Eleazarowych, i Achimelecha z synów Itamarrowych, według urzędu ich w usługach ich. I znalazło się synów Eleazarowych więcej przedniejszych mężów, niż synów Itamarowych, gdy ich podzielił. Z synów Eleazarowych było przedniejszych według domów ojcowskich szesnaście; ale synów Itamarowych według domów ojcowskich ośm. A rozdzieleni są losem jedni od drugich; bo byli przełożonymi nad świątnicą, i przedniejszymi przed Bogiem, tak z synów Eleazarowych, jako i z synów Itamarowych. A popisał ich Senejasz, syn Natanaelowy, pisarz, z pokolenia Lewiego, przed królem i psiążętami, i przed Sadokiem kapłanem, i Achimelechem, synem Abijatarowym, i przedniejszymi z domów ojcowskich, kapłanów i Lewitów; a naznaczono jeden dom ojcowsk i Eleazarowi, a drugi naznaczono Itamarowi. I padł los pierwszy na Jehojaryba, na Jedajasza wtóry; Na Haryma trzeci, na Seoryma czwarty; Na Malchyjasza piąty, na Mijamana szósty; 10 Na Akkosa siódmy, na Abijasza ósmy; 11 Na Jesuego dziewiąty, na Sechenijasza dziesiąty; 12 Na Eliasyba jedenasty, na Jakima dwunasty; 13 Na Huppa trzynasty, na Jesebaba czternasty; 14 Na Bilgę piętnasty, na Immera szesnasty; 15 Na Chezyra siedmnasty, na Happisesa ośmnasty; 16 Na Petachyjasza dziewiętnasty, na Ezechyjela dwudziesty; 17 Na Jachyna dwudziesty i pierwszy, na Gamuela dwudziesty i wtóry; 18 Na Delajasza dwudziesty i trzeci, na Maazyjasza dwudziesty i czwarty. 19 Cić są sporządzeni w posługiwaniu swojem, aby wchodzili do domu Pańskiego w przemianach swych, jako zwykli pod rządem Aarona, ojca ich, jako mu był rozkazał Pan, Bóg Izraelski. 20 A z synów Lewiego, którzy byli pozostali z synów Amramowych, Subajel; z synów Subajelowych Jechdejasz. 21 Z Rechabijasza, z synów Rechabijaszowych był przednjiejszy Jesyjasz. 22 Z Isaary Salomit, z synów Salomitowych Jachat. 23 A synowie Jeryjaszowi: Amaryjasz wtóry, Jehazylej trzeci, Jekmaan czwarty. 24 Synowie Husyjelowi Micha; z synów Michy Samir. 25 Brat Michasowy Jesyjasz; z synów Jesyjaszowych Zacharyjasz. 26 Synowie Merarego: Maheli i Musy: synowie Jahasyjaszowi Beno. 27 Sunowie Merarego z Jahasyjasza: Beno, i Soam, i Zachur, i Hybry. 28 Z Mahalego Eleazar, który nie miał synów. 29 Z Cysa, synowie Cysowi Jerahmeel. 30 A synowie Musy: Maheli i Eder, i Jerymot. Cić byli synowie Lewitów według domów ojców ich. 31 I ci też miotali losy naprzeciwko braci swoich, synom Aaronowym, przed Dawidem królem, i Sadokiem, i Achimelechem, i przedniejszymi domów ojcowskich, z kapłanów i Lewitów, z domów ojcowskich, każdy przedniejszy przeciwko bratu swemu młodszemu.
Copyright information for PolGdanska