Acts 22

NInituk, nikane'ituk, ipi Nose'ituk; psItumok, wanInkon e'winatmatsoian. (Pic cI kanotwawat e'kikitonIt, e'shumnIt ni Ipnoiun, wusimI tokum kiik icI otI okinan;) We'we'nI nin, Cw nInI, nkitshInik shi Tasusuk, kcI otanuk, shi Sinishie'uk e'kiwuk, nIshcI nkit shIkishuk, shotI kcI-otanuk, e'tIste'pIt Ke'me'niIn, ipi nkiknomako, omIno tpakwnuke'onuwa, kikosnanuk, ipi nkipmitwa Kshe'mIne'to ke'cwa kinwa e'totme'k nkom e'kishkiwuk. Nkimiashtotwak, ipi nkinsak otI kashu te'pwe'ie'ntukuk, nkitkopInak, ipi nkipitike'nak kpakotiwkumkok nInwuk, ipi kwe'k. Ipi ke'iapI ke'cme'matmot, nkuke'nmuk, ipi caye'k, kakitocIk, kinakanse'cIk, winwa ke'iapI, nkiminkok, ni msInukInIn e'wimacitwukwa ki nikane' iuk, ipi nkishia ipI Te'me'ske'suk e'wipie'nkwa, shi te'kopsocuk, Cinose'ne'muk e'wipsItie'kaswat. OtIcI kanomkuk, me'kwa e'ie' ipI shiaian, ipi pe'shoc kanImItnIsian shi Te'me'skusuk, e'na‘wkwe'k, kie'nup kikcIwase'ia ociiukwan shpumuk nkiwa wase'shkmakon kiwtayiukwan. Ipi nkipmukocIn shi ne'kwukik; ipi nkinotan notakwsuwun, otIki kitomkIt, San, San, We'kwnicI we'cmiashtotwun? OtI cI nkishInkwe'twa, We'nicI kin, Te'pe'nke'n? otI cI nkinuk, ninsI Cisus Ne'se'ni nInI, kin me'ashtotwin. KicI kapmowice'okuk, we'we'nI okiw aptanawa e'wase'anuk, ipi kise'ksik, nIshcI cokinotwasiwawan nikaki noshcIn. 10 OtI cI nkikIt, We'kwnicI ke'totman Te'pe'nke'n, icI o Te'pe'nke't otI nkinuk Psukwin ipi shian Te'me'skusuk, shiw kwshI kuwitmako, cake'ko e'ne'nmukon waoshIton. 11 Pic cI kapwan apian e'pic iasikwe' sian i e'wase'iak, nkipmIskInkInkok, ki kapmowice'ocuk, nkipie'shia Te'me'skusuk. 12 Nkot E'ne'naye's, kwiuk nInI, shi tpakwnuk e'wunuk, caye'k ni CwiIn kamnotshumkot shi katancIn; 13 Nkipie' naskak, kinipwawak, ipi otI nkinuk, Nikane' San, n‘I ntuwapIn icI pic i tpukIn, nkiwapma. 14 OtI cI nkinuk, O Kshe'mIne'tomwan ki kosnanuk, kiwe'napmuk e'wike'n tumIn iw tIne'ntumwun, ipi e'wi wapmIt o Nkot Kwiuk; ipi e'winotmIn iw kikitowun shiw tonik. 15 Kin ke'ocI kuke'ntumwat caye'knInwuk, caye'k, i kawaptumIn, ipi kanotmIn. 16 We'kwnicI nkom e'pwiton? Psukwin ipi kcItapie'nkason, e'wiksIiapawe'k kmiashsuwe'psiwnIn, nume'ki to‘w Kshe'mIne'to shi tInoswunuk. 17 OtI cI kanomkuk, minI shi kapiaian Cinose'ne'muk e'ie' numaian shi nume'okumkok nkiapwa; 18 Ipi nkiwapma, otI nkinuk, Ke'npIsIn, ipi kie'nup sak-In shi Cinose'ne'muk, osamco, okIte'pwe'tsinawa, kukie'kwe'wun, e'shmiIn. 19 OtIcI nkikIt, Te'pe'nke'n, nkw ke'nmukok, e'kikpakwokwa, ipi e'ki psItie'kwa shi e'tsuk nume'okum kwe'n ki kate'pwe'ie'nmukwiIn. 20 Pic cI omuskwim kupmitakaiIm StipIn, kasikwe'pnukate'nuk, ninke'iapI shi nkinipow; ipi e'te'pwe'tman, iw o nupwun; ipi nkiknInmowak paskumwacIn kikansacuk. 21 OcI cI nkinuk, Nmumacin; knokanIn; pnoc, shi e'ce'iuwat ki Me'ikIscIk. 22 OkipsItwawancI, nashcI otI kakItnIt. kiwishkwe'we'ksik, ipi otI kikItwuk, Macinuk, otI e'shwe'psIt nInI, shotI kik; cosupite'ntakwsIsi e'wi pmatsIt. 23 E'ie' wishkwe'we'ksuwat ipi e'kiskonie' wat, ipi ne'kwukI shpumuk e'ie' puk itowat; 24 KcI kapte'n kishuwe' e'wipitikIckas nIt shi wakakInuk, ipi kishuwe' e'wipsItie'kasnIt, e'wiocIke'nmawat we'c i shumkot ni nIshInape'n. 25 Me'kwacI, e'ie' tkopnawat ni mishakIn tkopcIkInIn Pan; okinan, niw okuman cikiwukwan kanipwunIt inI ktIne'ntakwsum shi tpakwnuke'wunuk e'wipsItie'we'k, Nome'n, nInI e'pwamshI tpakwnIt. 26 Pic cI kanotwat o okuma kishie'wak ipi okiwitmowan ni kcI kapte'nIn otI okinan, ikwamsuk otI e'totme'k osam Nome'n nInI otI. 27 IcI kcI kapte'n kipie' ipi otI, okinan, WitmoshIn kinI Nome'nInI? OtI cI kikito e'‘. 28 IcI o kcI kapte'n, okinkwe'twan, mce'sh shonia nkimikwe'-e'ki-kikishpIne'toian te'pe'ntuswun; Pan cI otI ki kIto ninkinik, e'tupe'ntusian. 29 Kie'nupcI okinknawan, kiw wak e'nmapninuk, ipi ke' o kcI kapte'n kise'kse', kake'nmat, win Nome'n nInwunIt, osam win okitkopnan. 30 IcI wiapnIwuk, e'wike'ntuk i e'nomkItnuk, e'mcItshumkot ni CwiIn, okiiapwan shi nIcinuk, ipi okinan ni ke'cmatmoncIn, ipi caye'k okikitonawan e'wipianIt, ipi okipie'niswunan, ni panIn, ipi okicipitupan e'nasmup wat.
Copyright information for PotLykins