Acts 24

Kakish nianokwnuktInuk, E'ne'naye's, ke'cme'matmot okiwice'wan ni nakansIncIn, ipi nkot, kakikitot. TitunIs kishInkaso, kamcIcshumat PanIn e'nasmupnIt, ni NakansIncIn. Pic cI kantomIt TitunIs, o kiwe'p mcIcshuman otI okinan, osam, kin, we'ckcI tokumie'iak, ipi, kIcmnototwak kote' nIshInape'k, e'mno kowapmItwa; Nto tapnamIn pIne', ipi caye'k, nkoci ke'cmnoshuwe'psin Piniks, cak nmI noshIte'‘e'‘onInanIn. Cowike' otI wusimI kInwe'sh e'wiknonan, kumumatmIn, e'wipsItwe'iak shi kmnoshuwe'psiwnuk o natso nkikitonInanIn. Osam otI ukimkawamIn, pe'pamkoshkaswe't, nInI, ipi okimacan caye'k ni CwiIn, caye'k shotIkik, e'wi mkoshkacikwtat nIt, ipi pe'mnikansIt, shi Ne'se'ni nInwun. Win ke'iapI kawinakwtot, i nume'okumuk nkiwtapnamIn, ipi ntaki tpakwnamIn shi ntpakwnuke'onunanuk; NIshcI kcI kapte'n Naysius kipie'wak ipi nkimne'ukonan, shi nIcinanuk. E'kikatonan, ni kamcIcshumkocIn e'wi pie' naskakwiIn, kin e'winInatowut ipi e'wi ke'ntumIn cak otI ke'ko we'cmcIc shumkIt. Ipi ki Cwiuk ke'iapI kite'pwe'tatwuk otI kikIt-wuk otI we'we'nI e'nomkuk. 10 Pic cI kcI NakansIt kaianInkowat ni PanIn, e'wikikitonIt, o kinkwe'twan osam kuke'ntan, me'kwe'tsopon, kin ktupakwnak, kotI nIshInape'k, ie'i wusimI we'cmnwe'ntuman e'wi kikitotatsoian. 11 Osam otI ke'ocI nsItmIn mtatsoshItInish tsokwunukIt kakoshiaian shi Cinose'ne'muk, e'ki wunumaian. 12 Coke' nkimkakwsik shi nume'okumkok, e'wi e'iaiakwne'twuk wIiI nInI; coke' nkimacasik ki nIshInape'k, coke' shi nume'okumkok coke' shi kcI otanuk. 13 Coke' wIiI otamkawasiwawan e'wite'pwe'ta kwuat, i e'wi kItnIt, i kashuwe'pse'ian. 14 OtIcI, ie'k niactan winwa e'tmowat,ie'i mcItotmowun, iwsI e'shnume'kitowuk Okshe'mInitomwan, kinosuk, e'te'pwe'ie'ntuman cake'ko e'shunIpie' kate'k shi tpakwnuke'wunuk ipi ki Nakan acimocuk. 15 Nte'pwe'ie'nma Kshe'mIne'to, winwake' ke'iapI ote'pwe'ie'nmawan, e'wipsukwinIt kanponIt, ne'ne'ish ni ne'pwakancIn, ipi ke'kie'patsIncIm; 16 Iw otI pIne' e'shkwcIpmatse'ian, e'wipwamIcitotwuk, Kshe'mIne'to, e'nasmupIt, ipi nInwuk e'nasmupwat. 17 KakishcI mce'shtsoponkuk, nkipia e'wipie'twukwa, mnototatwun, ipi mikwe'wu nIn, ki, nicie'ishIshmoiuk. 18 Iw pic anIt Cwiuk nkimkat kaocI piacuk E'shie'uk‘ nkimkakok e'pinakwse'ian, shi nume'okumkok; coke' nkiwice'wasik, maoce'ticIk, coke' nkiopwe'asik. 19 Winwake' shotI takiik, e'nasmupiIn, ipi awikItwat, kishpIn ke'kone'n mawapIt. 20 Tanake' shotI e'icIk kuktwuk, kishpIn ke'ko mkumwowat nmIctotmowun e'ie' nipwoian e'nasmupwat okikito onuwak. 21 Iwie'k, mtIno nkot kikitowun, kakItian me'kwa e'wickapwutwukwa, E'kitshItuman i psukwiwun i kanpok, iw we'c tpakwnin otI e'kishkiwuk. 22 IcI kik Piniks kanotuk notI ke'ko, ipi wusimI e'nsItup e'nomkItnuk e'wipwikot, otI cI okinan, pama piat kcI kapte'n Naysius nkuke'ntan, wusimI e'nomkuk. 23 Okikatonan nkot Kapte'nIn e'wikuwapmanIt ni PanIn, e'ne'ntumnIt e'wishuwe'psunIt, ipi e'wipwaknaomowanIt ni e'nwe'manIt e'wipmitakot tanake', e'wipitkakot. 24 Ipi kakish onatso kwnukItInuk Piniks, okipie'wice'wan wiwun TnwsIne'In Cwkwe'; okintoman ni PanIn, ipi okipsItwan e'kim nwactumnIt, i te'pwe'ie'ntumwun shi KnaystIn. 25 Me'kwacI e'ie' knomowat i mnoshuwe'psiwun, kwiuk, pmatsowun, ipi tpakwnuke' kishuk piamkItnuk, Piniks kinukshke', ipi okinkwe'twan, otI okinan, Winmacin, nkom pama minI, we'npInuk, kIntomIn. 26 Kine'ntum ke'iapI shonia, e'wiminkot, ni PanIn, e'wiwcIpkItInat, iwcI ie'i kaocI ntomat nanakIc, e'wikInonat. 27 NIshcI kakish nishponkItnuk Posius Pe'stus okinapshkawan, PiniksIn, icI Pniks e'wi mnwe'ntumnIt, ni CwiIn, okinkInan ni PanIn, e'kupkasnIt.
Copyright information for PotLykins