Acts 27

Pic cI katpowe'wat e'winashiak Ite'niuk okipkItnawan PanIn, ipi anIt pe'kansIncIn kie'pakwukascIk kiminawan nkot Cwnius, kishInkaso, kapte'n Akustus o shumakInIshimIn. IcI kaposiakshi E'tne'maytium tshI napkwan, nkiwe'pshkamIn, nkine'ntamIn e'winashiak ci kiiukwan e'kokmukiak E'shie'uk nkot E'nIstakus Me'sitoni nInI kiw cupie', Te'sinonIke'uk nkipmI wice'okonan. IcI wiapuk ukikpamIn, Saytunuk, icI Cwnius we'we'nI okitotwan ni PanIn, ipi okipkIte'nman, e'wi shi anIt, ni wikanIn, e'winwashmonIt, Pic cI shi kaocI we'pshkaiak, ci kiiukwan Saypnusuk, nkipmInashmIn, Osam kimiananmIt. Pic cI Katkumashiak shi kcIkumik Sinishiuk ipi Pe'mpinie'uk, nkipiamIn shi Mayniuk, kcI otanuk, Naysiuk. Shi cI o kapte'n, E'nikse'nte'ne' tshI napkwan okimkan, Itinie'uk e'winasuk icI shi e'kipose'imIt. Pic cI u‘e'kapmashiak o natsokwun, kawantotamIn Snaytusuk, osam cI e'miananmuk nkinashmIn, ci kiuikwan Knituk e'nasmIte'k, Se'nmoniuk. E'pwamshI kwe'pmosatmak nkiwtItamIn Mnokpe'onIn; e'shnukate'k, pe'shoc shi kcI otanuk Ne'sie'uk; Pic cI kInwe'sh kaotumkumkIsuk, ipi pmashwun e'ni e'saniak, osami kikwe'pocItse' e'pwawisuuk, Pan oki ikwaman; 10 OtI okinan NInituk nIstowe'ntan, otI pmashwun, kInie'sania, ipi mce'sh pnactaswun, coi mtIno i postaswun ipi napkwan, kupumatsiwnInanIn ke'iapI. 11 Ke'iapI o kapte'n, okite'pwe'twan ni okiman ipi ni Te'pe'ntumnIt i napkwan, wusimI, ni icI kakItnIt ni PanIn. 12 Osam cI i kpe'wun, cowunsInon shi e'wiponshuk, kaka caye'k kine'ntumwuk shi e'wiwcI maciwat, tanakshkItowat, e'wishiawat Pinusuk, e'wishi ponshawat kpe'wunuk shi Knituk, e'cIte'k we'cpkIshmok. 13 Pic cI we'csha‘onuuk n‘e'ke'wtanumuk, kine'ntumwuk, e'wtItnumwat, kashu ntIwe'ntumwat kiwe'pshke'k, ipi ci kiiukwan Knituk kinashwuk; 14 NIshcI co kInwe'sh kikcInotIn e'kikwe'kanmuk Iwnoknaytun e'shnukate'k; 15 Pic cI i napikwan, we'pasuk, ipi e'pwa nipwimkuk ie'notuk; nkipkItnamIn; 16 Ci kiiukwan cI kapmie'iak mnIshe'iuk, Knatie', shInkate', nkikcI mikce'wimIn e'wi postoiak i ciman. 17 Pic cI kapostowat, e'wi nishokmotowat cI namiiukwan okitkopitonawa inapikwan, ipi e'kwutumwat, e'wipe'kwshInwat, pInItaokokik oki nispItonawan pmashwun, ipi nkiwe'pashmIn. 18 IkI e'kcI we'pokwiak, iw e'miananmuk; icI wiapuk, nkipukiatomIn i napikwan. 19 Kansokwnukuk, cI nki sakcowe'pnamIn e'iok, shi napikwanuk, tpInwe' nIcinanIn. 20 Pic cI onatsokwun e'pwanakwsIt kisIs, ke'iapukI nukok, ipi pIne' e'kcI notuk, caye'k nkine'ntamIn, e'wipnatse'ak. 21 NIshcI kInwe'sh e'pwawisnIwat ki nipwI Pan, me'kwe' nawe'nI, otI cI kikIto NInituk, kitakipsItwumsI, ipi co kitakiwce'we'pshkasim shi Knituk, cocu kitaki pinatsIsimIn, ipi ktaki nkIt‘asimIn 22 Ipi nkom nkumumatmInum, e'wi mInwankosie'k, cowi wIiI nInI opmatsiwun kupnacasnInI, mtInoie'k i napikwan. 23 Osam nkom otI e'pkoniak, Kshe'mIne'to omIshIne'we'mIn, e'ciian kinipwI Win te'pe'nmIt, ipi win, pe'mitwuk. 24 OtI cI kikIto, ke'kokwtackIn Pan, kIsho‘ocIkas, e'nasmupIt Sise', ipi pInI, Kshe'mIne'to kiminuk caye'k ki pe'mwitomcuk; 25 OtI cI ie'i NInituk mInowankosuk, nte'pwe'twa Kshe'mIne'to, iw ke'nomkuk kashu witmakoian. 26 NIshcI mInIshe'iuk kupukcIkasmIn. 27 Pic cI mtatso shItInie'w katsotpukuk; e'ie' onukumuk nInashiak shi E'tniuk, e'iaptI tpukitInuk, ki napikwan nInwuk, kine'ntumwuk, pe'shoc e'pie'tnIswat nkoci e'kiwnunuk. 28 IcI kikwtukie'ke'k; okimkanawacI nishwaptuktsonuk e'kwitmianuk; nakIcI kapmashwat okikwtukie'anawa minI okimkanawacI mtatso ctInianIn tsonuk e'kwitmianuk. 29 E'kwtumwacI tane'nashwuk me'kwe' sInik mpik okipukitonawan nie'w Piwapkwe'n, otakanuk ociiukwan, e'pwi towat e'wiwapnInuk; 30 IcI ki napkwan nInwuk e'pitkumkIswat e'winkItnIshtumwat, i napikwan, katowat i ciman, shi kcIkumik, e'wine'nmItwa e'wipu. kitowat, Piwapkwe'n shi nikan mukanuk, 31 Pan, cI otI okinan, ni kapte'nIn, ipi ni shumaknIshIn; KishpIn kotI pwaiuwat shi napikwanuk, coki take'skwisim. 32 IcI ki shumaknIshuk, oki kishkshanawan ni kate'apiIn, shi cimanuk, icI e'kiwe'pote'nuk. 33 IcI pic e'pie'tapuk, Pan oki mumatuman caye'k, e'wiwisnInIt, otI kikIto, otI e'ki shkiwuk mtatso shItnie'w tsokwun, e'ko pwitoie'k, ipi moshuk e'pwawisne'ie'k; ipi coke'ko kimitsinawa. 34 IwsI, ie'i, we'cmatmInkon, e'wiwisnIie'k, e'wiwcI mnopmatse'ie'k; co tIna nkot kinsIsiwa kuocI pmukote'snon, nkote'iI ktupiwak. 35 Pic cI i kakishkItot, okiwtapnan pkwe'shkIn, ipi okinume'kitowan Kshe'mIne'ton, e'nasmupnIt caye'k, icI kakish pikupitot kiwe'pwisnI. 36 IcI caye'k kimnowankoswuk, ipi wInwa ke'iapI, okiwtapnanawa anIt, micum. 37 ShicI caye'k kaie'iak shi napikwanuk, nishwak, ipi nouksomtInI shItInkotwatso, cipamuk; 38 IcI kakish te'psInie'wat, okipukiatonawa i napkwan, okipukitonawa i pkwe'shkIn, e'wpukomnanwuk shi kcIkumik. 39 Pic cI kawapnInuk, co kike'ntusinawa, i e'kiwnunuk, nIshcI okiwaptanawa nkot sipiwe', e'cikumkianuk, shi kine'ntumwuk, kishpInkshkItowat shi e'wikwitowat, i napikwan. 40 Pic cI kaotapnumwat ni Piwapkwe'n, okipkIte'ntanawa, wiuwawa, shi kcIkumik, ipi, okiapanawa i powI shiw otakanuk ipi okiw nakakwnanawa, kcI katasmowe'kIn shi we'c notnInuk, ipi kinashwuk cikpIe'k. 41 KipukitashwukcI shi nish kcukimiIn, e'matasuk, kipe'kwsun i napkwan, icI nikanmukan kimcImosIn ipi ke'iapcI wishkIsIn, icIie'k, otakanuk, kipikwIn e'kcImakashkak. 42 IwcI ki shumakInIshuk kine'ntumwuk e'winsawat ni kie'pakwu-ukasnIncIn, e'kwtumwat, e'wipmatkanIt, ipi e'wikiInkowat. 43 NIshcI o kapte'n, e'wishte'psIt e'wike'skonat ni PanIn, co okipkIte'nmasin i kane'ntumnIt, kishuwe'cI, ni ne'atkanIt, e'wipuksowat, shi kcukumik ne'tum, ipi e'wikwashnInIt: 44 Ipi kipe'kanse'cIk, AnIt cI ki psukakok, ipi anIt kaocI pikwshkanuk, i napikwan. IwcI kanomkuk, caye'k kikiItmok shi e'kiwnInuk.
Copyright information for PotLykins