Acts 28

IwcI kakiItmowat okike'ntanawa i mnIshe' e'shInkate'nuk Minayte'. Ipi ki pkoc nIshInape'k, co pike'ci nkishI mnototakwsinanuk; okiwtItonaua, shkote', ipi e'tshIiak nkipitkInkonanuk, osam e'kmowuk, ipi e'ksIniak. IwcI pic Pan kakish mamkInsukwe't, ipi kapkItnuk shi shkote'k kipie' ocI soikitota pwatacke't mIne'to shi shkote'k ipi okimcumnukon shiw one'cik. IwcI pic ki pkoc nIshInape'k, kawapmawat ni mIcIpwatacke'ncIn, e'we'we'pkocnInIt, shiw onIcinIn; otI kikItwuk, we'we'nIsI otI nInI ne'shwe't, win, e'kiianwu kie'tuk shi kcIkumik, kwiukmnoshuwe'psowun co ne'ntakwsIsi e'wipmatsIt. IwcI e'kipapiwe'pnat ni mIcIpwatacke'ncIn, shi shkote'k cocu ke'ko kitsi. IwcI okiwapmawan, pic i e'wi mkwitmInIt, tanake' e'wipmukocnInIt, kie'nup e'winponIt, nIshcI kakish kInwe'sh wapmawat, ipi ke'ko e'pwa shuwe'psInIt, pkan okine'nmawan otI kikItwuk, Win sI o Kshe'mIne'to. Shiw cI kitkomkIt tpInwe'osoonIn, katpe'ntuk, nakansIt nInI, shimnIshIiuk kashInkasot Pupnius nkiitp kInkonan, ipi shi nkiImIn nsokwun nki mnototakwnan. OtI cI kanomkuk, Pupnius osIn shkIshIn e'iakwnokat e'psIsot, ipi e'mskwapiat, Pan okipitkawan, ipi kinume'’ ipi okipkItnanIn, niw nIce'n shiwiwunuk, icI e'kine'se'at. IwcI kakish itotuk pe'kanse'cuk ke'iapI, na'w kanapne'cuk, shi mnIshe'iuk kipie' naskawawan, icI e'kine'se'twan. 10 Nkimnototakwnanuk, pic cI wamaci ak; nkiminkonanuk ke'ko tsome'ne'siak. 11 IcI kakish nsokisIs nkiposmIn. E'ne'kse'nte'ne', tshI napkwan, shi mnIshe'iuk katshu ponshumkuk e'shkInwacIkate'k Ke'stIn, ipi Ponuks. 12 IcI kakupaiak shi Sayne'kusuk, nkinwashmomIn, shi nsokwun. 13 ShicI nkipie'ocImacimIn, nkipie' kiwtashnImIn nkipiamIncI Niciumuk, icI kakish nkot konkuk, e'sha’wnu, uk kiw tanmIt, icI wiapuk nkipiamInshi Piwtionayuk. 14 Shi nkimkawamIn nikane'inanuk, ipi nkintuwe'nmukwnanuk, nouktsokwun shi e'wIiIiak, icI e'ki shiaiak ociiukwan Nom e'shnukate'k. 15 Pic cI ki nikane'inanuk kanotake'wat shi kiw cI pie'k, nkipie'nkwe'shkaknanuk, shi E'piay Ponumuk ipi ni NswI na’w e'shiw okumkwe'n pic Pan kawapmat, we'we'nI okine'nman, Kshe'mIne'ton, ipi kiwishkIte'-e'. 16 Pic cI kapiaiak Nom-uk o kapte'n, okipkItnum wsn, ni ke'pakwuukasnIncIn, ni otI kapte'nmowan, ki e'kowapcuk, NIshcI win Pan kipkIte'nma nshuke' e'wiwicat ni shi shumaknIshIn kakuwapmukwcIn. 17 OtI cI kanomkuk kakish nsokwnukuk Pan kintoman ni otokumamwan ki Cwiuk, e'maosmomat pic cI kamaoce'tinIt, otI okinan, NInituk ipi nikane'ituk, e'kiianwI pwamcIt otwukwa ki nIshInape'k tanake' otIsh cIke'onuwa ki kosnanuk ke'iapI nkiwcIpkItnukas ke'pakwukasot shi Cinose'ne'muk, nkipkItnukas onIciwak ki Nome'n nInwuk. 18 Pic cI katpakwnawat, ntakipkItnukok osam co okimkIsinawa, taocI nshuwat. 19 NIshcI, pic ki Cwiuk, kamcI tshItmowat, iw kaocI kItian e'wi tpakwnIt Sise', cowi e'miane'nmukwa, ki nicie'ishIshmoiuk. 20 OtI cI ie'i we'cntomnukon, e'wiwapmInkon, ipi e'wiknontIikon, osam, i opukose'nmowun, IsniIn, otI we'ctkop soian iw piwapuk. 21 OtI cI okinawan, coke'wika msInukInIn nkiwcI otItnIsimIn, shi Cwtie'uk e'witshumkon, coke' wIiI ki nikane'inanuk kapiacuk, kimcItshum kosik. 22 NIshcI nkintuwe'ntamIn e'wi nota ke'iak e'ne'ntumIn otI e'shte'pwe'ie'ntumuk nkuke'ntamIn cak nkoci mcIcshIckate'. 23 Pic cI kakumowawat e'kishkiwnunuk mce'sh kipie'naskakon, e'citat, okiwitmowan, ipi okimnwactumwan i Kshe'mIne'to otokmauwun; okukatonan e'shumat CisusIn, shiw tpakwnuke'onuk Mosus, ipi ni NakanacimoncIn; kukishie'p nash e'nmupkonianuk. 24 AnIt cI ki okite'pwe'ie'ntanawa, i kashuknontwa; kicI anIt cokite'pwe'ie'ntusik. 25 Pic cI kapwamnone'ntawat kinmumacik kakish Pan, kikitot otI kikitowun, We'we'nI kikito, PanakwsIt Cipam, win Ise'us Nakanacimot kanat KosnanIn. 26 OtI kikIto, Shian; e'ciiuwat kote' nIshInape'k, ipi otI kInak; Notake'ie'k, knotake'm, cocu kInsItake'sim, ipi wapke'ie'k, kawapke'm, cokInsItwe'nke'sim. 27 KotIsI nIshInape'k, ote'’iwan, mukwitmomkItnI e'pic miante'nuk, oto’wkawan iapie'tsimkItInI, e'winotake'wat, ipi kie'pikwe'nwuk e'kwtumwat, e'wiwapke'wat, w’shkishkowan, ipi anInotake'k shiw to’wkawak, ipi ansItake'k shiw te'’iwak, icI taocI kwe'kapowat, icI tacI ne'se'ukwa. 28 Kuke'ntumok otI, oke'skonwe'wun Kshe'mIne'to, nitaak, ki Me'ikIscIk, ipi okInotanwa. 29 Pic cI kakishkItot notI, kikitonIn, ki Cwiuk kinmumacik, icI kikcI knontik winwa tpInwe'. 30 IcI Pan kite'wak tpInwe' ka’wuwe't wikwam shiw nishpon, ipi okipitke'nan, caye'k kapie'naskakwcIn. 31 E'mnwactuk, i Kshe'mIne'to otokmawun, ipi e'knomake't notI ke'ko, iacm umIt ni Te'pe'nke'nIt Cisus KnaystIn, caye'k iw wishke'ntumwun, cocu wIiI nInwun okiknumakwsin.
Copyright information for PotLykins