Matthew 8

ICI kapie'niscowie't e'pkotniak mce'sh maoce'tincIn oki pmInashkakon IcI PInI e'pianIt we'mkincIn e'pie'nume'kitakot kItwak, Te'pe'nmin kishpIn sI ne'nmin ktakshkIton e'wipinakwin. IcI Cisus e'ki shipnIce'not e'kitakInat kItwak, Nta‘wac; kupinakwIs. IcI papuk e'cI omukit e'kipinianuk. IcI Cisus otI e'kinat; ke'ko wIiI witmowakIn nInI macincI washian owawapte'‘kiow ki me'matmot, nInI icI mikwe'n mikwe'wun Mosus kanukwiIn iwcI ke'ocI kuke'ntumwat. Pic cI Cisus e'kipiat shi Ke'paniamuk, kipie' e'cIiIt, iukwan Kapte'n, okipie'matmukon. IcI kItwak, Te'pe'nmin mpumitakium shkIshIn e'taian iakwnoke'wak nie'psawak kcIkwtuke'ntumwak. CisuscI otI okinan, ipI nkupia nkawe'‘ne'se'a. Iukwan Kapte'n e'kinkwe'twat ipi okinan, Te'pe'nmin, contupite'ntakwsIsi e'wi pitke'n e'taian, te'pnak kikiton, icI mpumitakaium ke'cine'se't. Nin e'nIniwian, ntupe'nmak shmakne'shuk; otI mtIna nInI shian, ie'shiat, ipi minI nkot pian, ie'piat, ipi mpumitakaium, otI totIn i e'totuk. 10 IcI Cisus kanotwat kimamkate'ntum ipi okinan, ni kapie' mnashkakocIn, We'we'nI KtInum, Con nkimkIsin kcIte'pwe'tatwun, co ke'iapI, Isne'iuk. 11 Ipi otI ktInum, kumane'k ke'ocI piacuk we'cmokuk, ipi we'cpkIshmok, ipi okupie' witpumawan ni E'pIne'e'mIn, ipi AysIkIn, ipi Ce'kapIn, shi okumauwunuk shpumuk kishkok. 12 NIshcI kote' we'nicansumkocuk i okumauwun ksakcowe'pnukaswuk e'tshI kiskupkonianuk, e'tnIte'mok, ipi e'tnwe'iapte'shnuk. 13 IcI Cisus e'kinat, ni Kapte'nIn; Wimacin, i e'shte'pwe'tmIn ike'nomkIt. IcI ni opumitakaimIn, pic e'kine'se'nIt. 14 IcI Cisus kapiat pituk Pitu e'tat, okiwapman osukwsIsIn e'shkIshnInIt, ipi e'iakwnokanIt e'psIsnIt. 15 IcI e'kitaknat onIcik, icI i psIswun; e'kimacimkItInuk; icI e'kipsukwit ipi e'kipie' pmitakwat. 16 IcI e'nmupkonianuk okipie'nawan e'ciInIt packakocIk mcImIne'ton, icI e'kisakicowe'pnat ni mcImIne'ton okion okikitowun; ipi okine'se'an caye'k iakwnokancIn. 17 Iw ie'i te'pwe'wun, kakItot Ise'us Iacimot kIto; Win okiw tapInumakwnan kshe'shwusiwnunanIn, ipi okipmooton kiakwnokie'wunInanIn. 18 IcI Cisus kawapmat ke'cmaoce'tinIt e'cIiIt, Okinan, e'wimacinIt ashwe'iukwan. 19 IcI knot we'npie'ke't nInI kipie', ipi okinan, E'kinomakIn, kupme'nashkon, ke'pashishian. 20 IcI Cisus okinan, Wakwshe'iuk otawankomwuk, ipi pne'shiuk pe'pamsacuk ototsanmik, nIshcI We'kwIsmukot NInwun co otutosin wapuk kwIshmot. 21 IcI minI nkot e'knomowacIn otI okikon; Te'pe'nmin, pkIte'nmIshIn ne'tum, e'wishiaian, Nos e'winko-ok. 22 IcI Cisus otI e'kinat, PmInashkoshIn, icI ne'pot okInkowan ne'poncIn. 23 IcI kaposIt napkwanuk ke'knomowacIn okipmnashkakon. 24 IcI e'ki kcInotuk, kcIkumik; icI e'kisisikIte'pie'uk i napkwan e'makashkak; wincI e'ie'npat. 25 IcI ke'knomowacIn e'kipianIt; ipi okipie'toknukon kItwuk; Te'pe'nmiak ke'skonshInak, nwipnatsImIn. 26 IcI otI e'kinat Taki we'ckwtacie'k O! puke'ci te'pwe'tume'k? IcI e'kipsukwit; ipi e'kiknotuk i e'notnunuk ipi i kcukum; icI e'kitokmupie'suk. 27 IcI ki nInwuk, kimamkate'ntumwuk kItwuk; We'ni nInIcI otI; ke'iapI e'notuk, ipi kcukum, ote'pwe'takonIn. 28 IcI ipI kapiat ashwe'iukwan otukimwak Kukisi nInwuk; okinkwe'shkakon, nish packakowacIn mcImIne'ton; e'pie'sakumnIt e'cI nkokaswat, kcIn shiw onakwsInIt; co shi wIiI nInI tanI pmIshie'si. 29 IcI pInI e'kinotakwsawat kItwuk; We'kwnicI watotonak, Cisus We'kwIsmukwiIn Kshe'mIne'to, inI shiI e'pian e'wikwtuke'ak e'pwamshI piamkuk e'picak. 30 IcI pnoc pme'in, mce'sh kokoshIn e'wisnInIt. 31 IcI ni mcImIne'ton okintotumakon otI kItwuk; KishpIn sakicowe'pne'ak, ne'nmIshnak e'wi pic kaokIt pe'mso‘ticIk mane'cIk kokoshuk. 32 IcI otI e'kinat, Shiak, icI kapie'sakumwat kishie'k shi pe'msotincIn kokoshIn, icI pInI ni caye'k pe'msotincIn kokoshIn, e'kinispItonIt e'kishkitakiwnInuk, pic kcukumik, ipi e'kipnatsawat, shi npik. 33 IcI ki kakawapmacIk e'kiw shumwat; ipi e'kishiawat kcI otanuk, ipi okiactanawa cake'ko, i kashowe'pse'nIt kapickakwcuk ni mIcImIne'ton. 34 IcI pInI caye'k kcI otanuk e'kiw cupianut e'kipie'nkwe'shkwawat ni CisusIn icI kawapmawat, okimatmawan, e'wi nkoci shi anIt shi e'ci iuwat.
Copyright information for PotLykins