aAais 29:14
bIer 9:24

1 Corinthians 1

Iaau Paaulo, baa God ia wataa pa iaau welaar ma ra nuna nemnem kupi ang aapostolo anun Iesu Kaarisito. Mir ma Sostenes a teindaat, mir timtimu karom muaat a taara na nurnur anun God baa muaat ki matira Korinto. Muaat baa Kaarisito Iesu ia wagomgom pa muaat ma i wataa pa muaat kupi muaat a taara anun God. Muaat a taara anun God ungaai ma ra taara raap u ra kum taamtaamaan raap baa diat lotu u ra iaa ra nundaat Tadaaru Iesu Kaarisito, ia baa anundiat Tadaaru ma anundaat kaai.

A maarmaari ma ra maalmaal kon God Tamaandaat ma ra Tadaaru Iesu Kaarisito in ki karom muaat.

Paaulo i waatung wakaak karom God u ra taara Korinto

Iaau laana waatung wakaak karom God un muaat, kabina u ra nuna maarmaari baa i taar taai taa muaat un Kaarisito Iesu. Maa u ra numuaat kini ungaai ma Kaarisito, God i watadaaru muaat ma ra kum utnaa raap. Muaat tadaaru baa i waraaut muaat kupi muaat a wewapua uni ma i taar taa a manaana karom muaat. I paami lenmaa kabina baa a wewapua un Kaarisito, baa miaat aa wapua ta muaat uni, ia waan paat baarabaara u ra numuaat lalaaun. Io, lenmaa, muaat aa paam akoto a kum wetabaar raap anu ra Takado na Nion, baa muaat kiki walaang kup anundaat Tadaaru Iesu Kaarisito baa in waan paat baarabaara. Ia ut in wadekdek muaat tuk u ra tintinipina, ma pa ta utnaa baa din takuna muaat uni u ra bung anu ra nundaat Tadaaru Iesu Kaarisito. Ma a utnaa mi baa God i piri in paami ut. Ma i wataa pa muaat kupi muaat a laa ungaai ma Natuna Iesu Kaarisito anundaat Tadaaru.

A taara na nurnur diat takunu weraan

10 A kum tateng liklik, iaau aaring muaat u ra iaa ra nundaat Tadaaru Iesu Kaarisito, baa muaat raap muaat a tur ungaai ma koku muaat waan weraan. Muaat a tur ungaai ma in raa ku a nuknukimuaat ma ra numuaat nemnem. 11 A kum tateng liklik, raa taara baa diat ki u ra ruma anun Kloe, diat wapua iaau naa muaat wengangaar wetwetalaai. 12 Ang pirpir kaapa u ra mangamangaan maa: Raa taara kon muaat diat piri lenbi, “Iaau murmur Paaulo,” raa taara diat piri naa, “Iaau murmur Aapolos,” raa taara kaai diat piri naa, “Iaau murmur Kepaas,” ma raa taara diat piri naa, “Iaau murmur Kaarisito.”

13 Lelawaai, Kaarisito ia taginagina werweraan duk? Lelawaai, di aak waat Paaulo duk u ra bolo un muaat? Lelawaai, di baapitaaiso muaat duk u ra iaan Paaulo? 14 Iaau waatung wakaak karom God baa pa iaau baapitaaiso taa te kon muaat. Krispo ku ma Gaaius maa iaau baapitaaiso diaar. 15 Io, lenmaa, pain te kon muaat in pet laar paai baa in piri naa iaau baapitaaisoi u ra iaang. 16 A lingtatuna, iaau baapitaaiso diat kaai baa diat ki u ra ruma anun Stepaanaas, ma pa iaau nunurai baa iaau aa baapitaaiso taa te kaai. 17 Maa Kaarisito pa i tula iaau kupi ang baapitaaiso, pate. I tula iaau kupi ang warawaai ma ra Koina Wewapua. Ma wakir ang warawaai ma ra pirpir na manaana anu ra taara, kaduk in turbaat a dekdek i ra bolo anun Kaarisito ma in ling biaa maku.

Kaarisito ia a dekdekin God ma ra manaana anun God

18 Maa a wewapua u ra bolo, a longlong na pirpir ku karom diat baa diat waan kup a winirua. Iaku, karom daat baa daat paam akoto a warwalaaun, a wewapua u ra bolo ia maa a dekdekin God. 19 Maa God ia pir taai u ra Buk Taabu lenbi,

“Ang kamaar wa a manaana anu ra kum tena manaana,
ma ang rakaan wa a manaana anundiat baa diat manaana.” a 
20 Waiaa ta tena manaana? Waiaa ta tena manaana u ra kum Naagagon anun Moses? Waiaa ta tena manaana baa in baalu raap paa a kum wetiri? Pa ta tena manaana kuri. God ia waiaai naa a manaana ko ra rakrakaan buaal ia a longlong na manaana ku. 21 Maa u ra nuna manaana God i naagagoni naa a taara u ra rakrakaan buaal pa diat pet laar paai baa diat a nunura God u ra nundiat manaana ut. A pirpir baa miaat warawaai mai, a taara diat nuki naa a longlong na pirpir, iaku u ra pirpir maa God i gaaia kupi in walaaun diat baa diat nurnur.

22 A lingtatuna, a taara Iudaia diat nem na babo ta kum utnaa na kakaian, ma a taara Grik diat baatbaat kup ta manaana. 23 Iaku miaat, miaat warawaai ku un Kaarisito, ia baa di aak waati u ra bolo. A warawaai mi, a taara Iudaia diat milikuaanai ma i welaar ma ra turturbaat karom diat, ma i welaar ku ma ra longlong na pirpir karom a taara baa wakir a taara Iudaia. 24 Iaku, Kaarisito ia a dekdekin God ma ra manaana anun God karom a taara baa God ia wataa pa diat, diat ko ra taara Iudaia ma diat kaai ko ra taara Grik. 25 A manaana anun God baa a taara diat nuki naa a longlong na manaana ku, ia maa i ngaala taa ra manaana anu ra taara. A dekdekin God baa a taara diat nuki naa pa i dekdek, ia maa i dekdek aakit taa ra dekdek i ra taara.

26 A kum tateng liklik, muaat a nuk paai naa muaat woi na mangaana taara baa God i wataa pa muaat. Wakir mongoro kon muaat a kum tena manaana namataa ra taara u ra rakrakaan buaal. Wakir mongoro kon muaat muaat paam akoto a dekdek. Ma wakir mongoro kon muaat ko ra kum wunwuna taara baa diat tadaaru. 27 Iaku God i pilak paa a utnaa baa a taara diat nuki naa a longlong na utnaa kupi in baana wawirwir a kum tena manaana. Ma God i pilak paa kaai a kum utnaa baa a taara diat nuki naa pa i dekdek kupi in baana wawirwir diat baa diat dekdek. 28 God i pilak paa a kum utnaa baa a taara u ra rakrakaan buaal diat wakinalik paai, ma ra kum utnaa baa diat milikuaanai, ma diat nuki naa a kum utnaa biaa ku, kupi in pet taa a kum utnaa baa i ngaatngaat karom diat in ling biaa maku. 29 I paami lenmaa kupi koku te i pir angaala paa ia ut namataan God.

30 God ut ia paam taa aakapi kupi muaat a lalaaun ungaai ma Kaarisito Iesu, ma i taar taai kupi ia a kabi ra nundaat manaana. Maa kabina un Kaarisito, God i waatung daat naa daat takado namataana, ma daat anuna gomgom na taara. Ma u ra pinapaam anun Kaarisito, God i kul walaangalaanga pa daat ko ra nundaat kum aakaina mangamangaan. 31 Io, daat a paami welaar ma di aa timu taai u ra Buk Taabu naa, “Baa te i nemi naa in wangaala paai, i koina baa in wangaala paa ut a utnaa baa a Tadaaru ia paam taai.” b 

Copyright information for `RAI