aPin 32:6
bKele 24:1

1 Corinthians 10

A mangamangaan anu ra taara Israael i welaar ma ra watumaarang karom daat

A kum tateng liklik, iaau nemi naa muaat a nuk paa a kum taptabundaat, baa diat murmur Moses. Diat raap diat waan natudaangi ra pakaana baakut, ma diat raap diat waan bolo u ra Taar na Taai. I lenbaa di baapitaaiso diat u ra baakut ma ra taai, ma i wapuaanai naa diat a taara anun Moses. Ma diat raap diat wangaan kon raa utnaa na nion ku, ma diat inim kon raa palaa na nion ku, maa diat inim ko ra ina waat na nion, baa i weur ungaai ma diat. Ma ina waat na nion maa, ia Kaarisito. Iaku mongoro aakit kon diat, God pa i gaaia un diat. Io, diat maat waanwaan ku u ra bil na wanua.

Ma a kum utnaa mi i waan paat welaar ma ra walawalar karom daat, kupi koku a balaandaat i nemnem kup a kum aakaina mangamangaan, welaar ma ra balaandiat i nemnem kupi. Koku muaat lotu karom a kum taabataaba welaar ma raa taara kon diat diat paami. Welaar ma di aa timu taai u ra Buk Taabu lenbi,

“A taara diat ki kupi diat a wangaan ma diat a inim,
ma diat tur balet kupi diat a kabur biaa maku ma ra panindiat.” a 
Ma koku daat paam a kum paamuk na mangamangaan, welaar ma raa taara kon diat diat paami, ma 23 aarip na taara diat wirua un raa bung ku. Ma koku daat walaar a Tadaaru welaar ma raa taara kon diat diat paami, ma a kum wui diat karaat doko diat. 10 Koku muaat pirpir na urur welaar ma raa taara kon diat diat pirpir na urur, ma aangelo baa i laana aak doko taara i aak doko raap wa diat.

11 A kum utnaa mi i baraata diat, kupi in welaar ma ra walawalar karom daat. Ma di aa timu koto ta diat kupi in watumaarang daat, baa daat lalaaun u ra kum tintinip na bung mi. 12 Io, baa te i nuki naa i tur dekdek, in babourai, kaduk in puka u ra aakaina mangamangaan. 13 A kum walwalaam baa muaat aa baraata taai, wakir muaat ku muaat baraatai, pate, mongoro na taara kaai diat baraatai. Iaku God i dowot, ma pa in maadek wa muaat kup ta walwalaam in waan paat karom muaat, baa in ngaala ko ra dekdekimuaat. Baa a walwalaam in waan paat, God ut in waninaar paa ta aakapi, baa muaat a waan ingen koni, kupi muaat a uwia paai.

Koku daat lotu karom a Tadaaru ma karom a kum tabaraan kaai

14 Io, a kum teptepaang, koku muaat lotu karom a kum taabataaba. 15 Iaau pirpir karom muaat welaar ma iaau pirpir karom a taara baa diat aa manaana. Ma muaat ut muaat a naagagon wakaak anung pirpir mi. 16 Baa daat inim ko ra kaap baa di aa waatung wakaak paa uni karom God, i aal ungaai daat naruma u ra gaapin Kaarisito. Ma baa daat wangaan ko ra bred baa daat biki, i aal ungaai daat naruma u ra panin Kaarisito. 17 Daat mongoro, iaku, kabina baa raain bred ku baa daat wangaan koni, daat raa panindaat ku.

18 Daat a babo a taara Israael. Baa diat aan a wewagua baa di aa wetabaar taau mai karom God u ra luwu na tuntun wetabaar, i aal ungaai diat ma God. 19 Aawa kukuraai ra nung pirpir? A utnaa baa di wetabaar taau mai karom a taabataaba pa ta utnaa i gaa uni, ma a taabataaba baa di wetabaar karomi, ia kaai pa ta utnaa i gaa uni. 20 Iaau piri taa muaat naa a kum utnaa baa a taara baa pa diat nurnur diat wetabaar mai, diat wetabaar mai karom a kum tabaraan, ma wakir karom God. Ma pa iaau nemi naa muaat a laa ungaai ma ra kum tabaraan. 21 Pa muaat a pet laar paai kupi muaat a inim ko ra kaap anu ra Tadaaru ma ko ra kaap kaai anu ra kum tabaraan. Ma pa muaat a pet laar paai kupi muaat a wangaan ko ra luwu na winangaan anu ra Tadaaru, ma ko ra luwu na winangaan kaai anu ra kum tabaraan. 22 Lelawaai, daat nemi naa daat a pet angaanga a Tadaaru, kupi a nuknukina in aaka karom daat? Lelawaai, daat nuki naa a dekdekindaat duk i ngaala taa ra dekdekina?

Daat a wangaala paa God ma ra kum utnaa raap baa daat paami

23 Kaduk te in piri lenbi, “A kum utnaa raap i koina ku baa daat a paami.” Iaku wakir a kum utnaa raap i waraaut daat. A kum utnaa raap i koina ku baa daat a paami, iaku, wakir a kum utnaa raap i wadekdek daat. 24 Koku te i nuk pa ia ut, in nuk paa a taara ingen.

25 A kamanong i ra wewagua baa di wiurai u ra ruma na wiura, muaat a aani. Ma koku muaat wetiri baa di aa wetabaar paa mai karom a taabataaba baa pate, kupi koku a balaamuaat in takuna muaat naa muaat paam aakaina. 26 Maa a Buk Taabu i piri lenbi, “A rakrakaan buaal ma ra kum utnaa raap baa diat ki uni, anu ra Tadaaru”. b 

27 Baa te kon diat baa pa diat nurnur i aaring muaat, kupi muaat a wangaan ungaai mai, ma muaat nem na waan ut, io, muaat a waan ku. Ma a kum utnaa raap baa di tabaara muaat mai, muaat a aani ku, ma koku muaat wetiri uni, kupi koku a balaamuaat in takuna muaat. 28 Iaku, baa te i piri taa muaat naa, “A utnaa mi di aa wetabaar taau mai karom a kum taabataaba,” io, koku muaat aani, kupi koku muaat wapurpuruan a nuknukin ia baa i wapua muaat uni. 29 Wakir iaau pirpir u ra nuknukimuaat, pate. Iaau pirpir un ia baa i wapua muaat ma i nuki naa muaat paam aakaina.

Iaau aa laangalaanga. Kup aawa maa a nuknukin te in naagagon iaau?
30 Baa iaau waatung wakaak paa karom God u ra ngaang utnaa na winangaan, kup aawa maa te in takuna iaau u ra utnaa baa iaau aani baa iaau aa waatung wakaak paa uni? 31 Lenmaa, baa muaat wangaan, baa muaat inim, baa ta mangaana utnaa kaai muaat paami, muaat a paami kupi muaat a wangaala paa God mai. 32 Koku muaat paam ta utnaa baa in wapuka te ko ra taara Iudaia, baa ko ra taara baa wakir a taara Iudaia, baa ko ra taara na nurnur anun God. 33 Iaau nemi naa ang wagaaia a taara raap u ra kum utnaa raap baa iaau paami. Pa iaau paam ta utnaa baa in wakoina iaau, pate, iaau paam a kum utnaa baa in wakoina ta mongoro, kupi God in walaaun pa diat.

Copyright information for `RAI