1 Corinthians 11

Muaat a murmur a magiraang, welaar ma iaau murmur a magiraan Kaarisito.

A kum naagagon na lotu

Iaau pir walaawa pa muaat, maa muaat laana nuk pa iaau, ma muaat murmur a kum wawer baa iaau aa wer ta muaat uni. Io, mi iaau nemi naa muaat a nunurai naa, Kaarisito ia in lori ra kum muaana raap, ma ra muaana ia in lori ra tabuan, ma God ia in lorin Kaarisito. Baa ta muaana in aaraaring, ma ia burung baat paa in lorina, i baana wawirwir in lorina. Lenkaai maa baa in pirpir na propet, ma ia burung baat paa in lorina, i baana wawirwir in lorina. Baa ta tabuan in aaraaring, ma pa i burung baat in lorina, i baana wawirwir in lorina. Lenkaai maa baa in pirpir na propet, ma pa i burung baat in lorina, i baana wawirwir in lorina. I welaar ma baa di aa kakaa raap wa a weu na lorina. Baa ta tabuan pa i burung baat in lorina, i koina baa din gele wa a weu na lorina. Iaku baa di gele wa a weu na lorina ia a utnaa na wawirwir. Io, i koina baa in burung baat in lorina kupi koku di gele wa a weu na lorina ma koku di kakaa raap wai. Pa i takado baa ta muaana in burung baat in lorina, maa ia a malalarin God ma i waiaa a minamaarin God. Iaku a tabuan i waiaa a minamaar i ra muaana. Maa wakir God i paam a muaana ko ra tabuan, pate, i paam a tabuan ko ra muaana. Ma God pa i paam a muaana kup a tabuan, pate, i paam a tabuan kup a muaana. 10 Bi ia a kabina baa a tabuan in burung baat in lorina, kupi in waiaai karom a taara ma karom a kum aangelo kaai naa ia paam akoto a naagagon kupi in aaraaring ma kupi in pirpir na propet.

11 Iaku, i lingtatuna, pa di waki weraana a tabuan ko ra muaana, baa a muaana ko ra tabuan, pate. Diaar a waraaut wetwetalaai diaar, u ra nundiaar kini na lalaaun karom a Tadaaru. 12 Maa a tabuan i waan paat ko ra muaana, ma lenkaai maa a tabuan i buta a muaana. Iaku God ut a kabi ra kum utnaa raap. 13 Muaat ut muaat a nuknuk u ra kum pirpir mi. Lelawaai, i takado kupi a tabuan in aaraaring karom God, baa pa i burung baat in lorina? Pate. 14 Anundaat lalaaun ut i wer daat naa, ta muaana baa i iok a weu na lorina, ia a utnaa na wawirwir karomi. 15 Iaku, ta tabuan baa i iok a weu na lorina, ia anuna minamaar. Maa God i taar taa a iokaana weu na lorina karomi, kupi in burung baat in lorina mai. 16 Baa te i pirpir na wetoto u ra utnaa mi, anung binabaalu i lenbi: Pa miaat murmur ta mangamangaan ingen, ma a taara raap anun God u ra kum taamtaamaan kaai pate.

A winangaan anu ra Tadaaru

(Mt 26:26-29; Mk 14:22-25; Lk 22:14-20)

17 Pang pir walaawa pa muaat u ra kum pirpir na naagagon baa mi ang taari karom muaat. Maa, baa muaat laana waan ungaai, wakir muaat wakoina muaat, pate, muaat baanaakaka muaat ku. 18 A mugaana utnaa: Iaau aa walangoro taai naa, baa muaat laana waan ungaai kup a lotu, muaat laana takunu werweraan ku u ra kum kikil, ma iaau nunura kinaliki naa i lingtatuna. 19 Maa a kum kikil diat a ki naliwan taa muaat, kupi din babo lele pa diat baa diat takado kon diat baa diat raara. 20 Baa muaat waan ungaai, ma muaat wangaan ungaai, muaat nuki naa muaat aan a winangaan anu ra Tadaaru, iaku pa muaat paam ot paai. 21 Maa, baa muaat wangaan, raaraa i ngaraa paa ut mai kupi in wangaan muga, ma pa in ki paa kaai raa taara. Bi ia kabina baa raa taara diat molo ma raa taara diat inim alonglong pa diat. 22 Lelawaai, pa numuaat ta kum ruma duk kupi muaat a wangaan ma muaat a inim iaai? Baa kaduk pa muaat nuk angaala paa a taara na nurnur anun God, ma muaat baana wawirwir diat baa diat iba? Aawa duk maa ang piri karom muaat? Lelawaai, ang pir walaawa pa muaat duk u ra utnaa mi? Painte mulu!

23 Maa a wawer mi baa iaau lo paai ko ra Tadaaru ma iaau aa taar taai karom muaat i lenbi: A Tadaaru Iesu i lo paa a bred u ra bung na marum baa di wagu taai uni. 24 Ma baa ia waatung wakaak paa uni, i bik paai, ma i piri lenbi, “Bi ia a paning, iaau taar taai un muaat. Muaat a paampaami lenmi, kupi muaat a nuknuk pa iaau balet.” 25 Lenkaai maa, baa ia raap a winangaan, i lo paa a kaap ma i piri naa, “A kaap mi, ia a matakina kunubu u ra gaaping. Muaat a paampaami lenmi, kupi muaat a nuknuk pa iaau balet baa muaat inimi.” 26 Maa u ra kum bungbung baa muaat aan a bred mi, ma muaat inim ko ra kaap mi, muaat wewapua ut u ra minaat anu ra Tadaaru, tuk u ra bung baa in waan paat balet uni.

27 Io, baa te i aan a bred anu ra Tadaaru, ma i inim ko ra nuna kaap, ma pa i paami ma ra urur, i welaar ma i paam aakaina u ra pani ra Tadaaru ma ra gaap i ra Tadaaru, ma din naagagoni uni. 28 I koina baa te in babo muga taa nuna lalaaun, ma namur in aan a bred ma in inim ko ra kaap. 29 Baa te i wangaan ma i inim, ma pa i babo lele paa a kukuraai ra pani ra Tadaaru, ia aan paa ma ia inim paa ana naagagon na binabaalu. 30 Bi ia kabina baa mongoro naliwan taa muaat diat malaapaang ma pa ta dekdekindiat, ma raa taara kaai diat aa maat. 31 Baa gun daat ut, daat a babo muga taa anundaat lalaaun ma namur daat a wangaan ma daat a inim, io, God pa in taar a naagagon na binabaalu karom daat. 32 Iaku, baa a Tadaaru i naagagon daat, i wakado daat, kupi koku daat wirua u ra naagagon na binabaalu ungaai ma ra rakrakaan buaal.

33 Io, a kum tateng liklik, baa muaat waan ungaai kup a winangaan, muaat a ki walaang kup raa taara kaai kon muaat. 34 Baa ta taara kon muaat diat molo, i koina baa diat a wangaan muga paa ut u ra nundiat kum ruma, kupi koku a naagagon na binabaalu anun God in lo muaat, baa muaat waan ungaai. Io, baa ang waan paat, ang taar balet ta kum pirpir na naagagon karom muaat.

Copyright information for `RAI