1 Corinthians 12

A kum wetabaar anu ra Takado na Nion

Io, a kum tateng liklik, mi ang wapua muaat u ra kum wetabaar anu ra Takado na Nion, maa iaau nemi naa muaat a kaapa kupi. Muaat nunurai naa, baa pa muaat nurnur utbaai, di ben araara pa muaat karom a kum taabataaba baa pa diat pipipir, ma muaat lotu karom diat. Io, mi ang piri taa muaat naa, baa a Nion God i muga te, a muaana maa pa in pir laar paai naa, “Iesu in wirua takum.” Baa a Takado na Nion pa i muga te, pa in pir laar paai naa, “Iesu a Tadaaru.”

Aalawur mangaana wetabaar anu ra Takado na Nion, iaku raa Nion God ku, baa i tabaara daat ma ra kum wetabaar maa. Aalawur mangaana pinapaam, iaku raa Tadaaru ku, baa daat papaam karomi. Aalawur mangaana aakapi baa God i wapapaam anundaat lalaaun mai, iaku raa God ku, baa i papaam u ra lalaaun anu ra taara raap.

A Takado na Nion i waiaa ia ut un raaraa, kupi in waraaut a taara raap. A Takado na Nion i tabaara raa ma ra manaana kupi in pirpir mai, ma a Nion ut maa i tabaara raa kaai ma ra koina ninunuk kupi in pirpir mai. Ma a Nion ut maa i tabaara raa kaai ma ra nurnur, ma a Nion ut maa i tabaara raa kaai ma ra wetabaar kupi in walaangalaanga paa a kum malaapaang. 10 Ma i tabaara raa kaai ma ra dekdek kupi in paam a kum utnaa na kakaian, ma raa kaai ma ra pirpir na propet. Ma i tabaara raa kaai ma ra manaana kupi in babo lele a Takado na Nion ma ra kum nion ingen kaai, ma raa kaai ma ra manaana kupi in pirpir ma ra kum aalawur mangaana pirpir, ma raa kaai ma ra manaana kupi in palaa a kukuraai ra kum aalawur mangaana pirpir. 11 Raa Nion ot ku maa i paam a kum utnaa raap mi. Ma u ra nuna nemnem ut, i tabaara raap diat raaraa.

Raa panindaat ku, iaku mongoro na pakpakaana koni

12 A muaana raa panina ku, iaku mongmongoro na pakpakaana. A kum pakpakaana ko ra panina diat mongmongoro, iaku maa diat kakanaawa ungaai kupi diat a paam a kudulaana muaana. A panin Kaarisito i lenkaai maa. 13 Maa raa Nion ku i baapitaaiso daat raap, kupi daat raa panindaat maku, daat a taara Iudaia, ma daat baa wakir a taara Iudaia, daat a kum wilawilaau ma daat baa pa daat wilawilaau. Ma God i taar taa raa Nion ku karom daat raap kupi daat a inim koni.

14 A kudulaana muaana wakir raa pakaan ku, pate, mongmongoro na pakpakaana ut. 15 Baa a kakina in piri naa, “Wakir iaau a limaana, io, wakir iaau ko ra panina,” lelawaai, a pirpir mi in turbaat laar paai ku naa ia wakir raa pakaan ko ra panina? 16 Baa in talingaana in piri naa, “Wakir iaau in kiok na mataana, io, wakir iaau ko ra panina,” lelawaai, a pirpir mi in turbaat laar paai ku naa ia wakir raa pakaan ko ra panina? 17 Baa a panina in kiok na mataana raap ku, in walangor ma lelawaai? Baa a panina in talingaana raap ku, in lulung ma lelawaai? 18 Iaku God ia ung taa a kum pakpakaana panin raa muaana, ma i kanaawa ungaai ta diat raap raaraa, welaar ut ma ra nuna nemnem. 19 Baa diat raap raa pakaana ku ko ra pani ra muaana, a muaana in kudulaan ma lelawaai? 20 A muaana wakir i lenmaa, pate. Mongoro na pakpakaana ko ra panina, iaku raa muaana ku.

21 In kiok na mataana pa in pir laar paai taa ra limaana lenbi, “Pa iaau iba kup ui!”, ma in lorina kaai, pa in pir laar paai taa ra ru kakina naa, “Pa iaau iba kup mur!” 22 Pate mulu! Raa kum pakpakaana panindaat daat nuki naa pa diat dekdek, iaku anundiat pinapaam i ki ut. 23 Ma a kum pakpakaana baa daat nuki naa pa diat ngaatngaat, daat pir walaawa pa diat. Ma ra kum pakpakaana panindaat baa daat wawirwir un diat, daat wamong wakaak diat. 24 Iaku, a kum pakpakaana panindaat baa diat babo wakaak, pa diat iba kup ta utnaa. God ia kanaawa ungaai taa a kum pakpakaana panindaat, ma i pir walaawa paa a kum pakpakaana ko ra panindaat baa daat nuki naa pa diat ngaatngaat. 25 I paami lenmaa kupi koku a panindaat i takunu werweraan. A kum pakpakaana ko ra panindaat diat a ngaraa wetwetalaai kup diat. A nginaraa maa in welaar karom diat raap. 26 Baa ta pakaana panindaat i ngungut, a kum pakpakaana raap diat a kariaanai. Ma baa di pir walaawa paa ta pakaana panindaat, a kum pakpakaana raap diat a gaaia ungaai mai.

27 Muaat ut maa a panin Kaarisito, ma muaat raap raaraa a kum pakpakaana panina. 28 God i pilak paa a taara bi naliwan taa ra taara na nurnur: a mugaana ut a kum aapostolo, a werudi a kum propet, a wetuldi a kum tena wawer, ma diat kaai baa diat paam a kum utnaa na kakaian, ma diat baa diat walaangalaanga paa a kum malaapaang, ma diat baa diat waraaut a taara, ma diat baa diat mukmuga a taara u ra kum pinapaam, ma diat baa diat pirpir ma ra kum aalawur mangaana pirpir. 29 Lelawaai, diat raap a kum aapostolo raap ku? Pate. Diat raap a kum propet raap ku? Pate. Diat raap a kum tena wawer raap ku? Pate. Diat raap diat paam a kum utnaa na kakaian? Pate. 30 Diat raap a kum tena walaangalaanga malaapaang? Pate. Diat raap diat pirpir ma ra kum aalawur mangaana pirpir? Pate. Diat raap diat laana palaa a kukuraai ra kum aalawur mangaana pirpir? Pate. 31 Iaku, muaat a nemnem kup a kum ngaatngaat na wetabaar.

Mi ang waiaa muaat u ra aakapi baa i koina aakit.

Copyright information for `RAI