aAais 28:11-12

1 Corinthians 14

A pirpir na propet i ngaatngaat ko ra pirpir ma ra aalawur mangaana pirpir

Muaat a ongor u ra maarmaari. Muaat a nemnem kup a kum wetabaar anu ra Takado na Nion, ma a wetabaar baa i ngaatngaat, baa muaat a pirpir na propet. Baa te i pirpir ma ra aalawur mangaana pirpir, pa i pirpir karom a taara, pate, i pirpir ku karom God. A taara pa diat nunura kukuraaina. I pir a kum utnaa na pidik ma ra dekdek i ra Takado na Nion. Iaku, baa te i pirpir na propet, i pirpir karom a taara kupi in wadekdek diat, ma in waraaut diat ma in wamaraam diat. Ia baa i pirpir ma ra aalawur mangaana pirpir i wadekdek pa ia ot ku. Iaku, ia baa i pirpir na propet i wadekdek a taara na nurnur raap. Iaau nemi naa muaat raap muaat a pirpir ma ra aalawur mangaana pirpir, iaku iaau nem aakiti baa muaat a pirpir na propet. Ia baa i pirpir na propet i waraaut aakit kon ia baa i pirpir ma ra aalawur mangaana pirpir, baa pa te in palaa kukuraaina kupi in wadekdek a taara na nurnur.

Io, a kum tateng liklik, baa ang waan paat karom muaat ma ang pirpir ma ra aalawur mangaana pirpir, ang waraaut lelawaai muaat? Iaku, baa iaau nemi naa ang waraaut muaat, ang pirpir karom muaat ma ra pirpir baa God i wapuaana taai taang, baa ang pirpir ma ra manaana, baa a pirpir na propet, baa a wawer karom muaat. Lenkaai maa a kum utnaa baa pa diat lalaaun, lenbaa in tulaal ma ra gitaa. Diat laana taangi ut, iaku baa tinaangindiat i waan tuna ku, daat a nunura lele a kelekele maa lelawaai? Ma baa in tawuru pa in taangi baara, woi na tena wineium maa in waninaar kup a wineium? Lenkaai maa baa pa muaat pir akaapa a kum pirpir, din nunura lele lelawaai a pirpir maa muaat piri? Anumuaat pirpir i waan ku u ra maup. 10 A lingtatuna ut, aalawur mangaana pirpir kuri u ra rakrakaan buaal, iaku pa te kon diat baa pa ta kukuraaina, diat raap a kukuraaindiat i ki. 11 Baa pa iaau nunura a kukuraai ra pirpir baa te i pirpir mai karom iaau, iaau welaar ma ra waira karomi, ma ia kaai baa i pirpir i welaar ku ma ra waira karom iaau. 12 Lenkaai maa karom muaat. Muaat laana ongor kup a kum wetabaar anu ra Takado na Nion, io, i koina baa muaat a ongor kup a kum wetabaar baa in wadekdek a taara na nurnur raap.

13 Bi ia kabina baa i koina baa ia baa i pirpir ma ra aalawur mangaana pirpir, in aaraaring kupi in pet laar paai baa in palaa kukuraai ra nuna pirpir. 14 Baa iaau aaraaring ma ra aalawur mangaana pirpir, a niong i aaraaring, iaku a nuknuking pa i nuk ta utnaa. 15 Io, aawa maa ang paami? Ang aaraaring ma ra niong, ma ang aaraaring kaai ma ra nuknuking. Ang kelekele ma ra niong, ma ang kelekele kaai ma ra nuknuking. 16 Baa u waatung wakaak karom God u ra niom ma ra aalawur mangaana pirpir, te baa pa i kaapa u ra kukuraai ra num pirpir, in waatung “Aamen” lelawaai? Maa pa i nunura aawa maa u piri. 17 I lingtatuna aakit, anum niaaring na waatung wakaak karom God i koina, iaku pa i wadekdek a taara.

18 Iaau waatung wakaak karom God, maa iaau laa aakit u ra pirpir ma ra aalawur mangaana pirpir kon muaat raap. 19 Iaku baa iaau ki ungaai ma ra taara u ra lotu ma ang pir ku ta lima na pakaana pirpir baa a taara diat a kaapa u ra kukuraaina, baa ang wer diat mai, ia maa i koina aakit kon 10 aarip na pakaana pirpir u ra pirpir ingen, baa pa diat walangoro lelei.

20 A kum tateng liklik, koku a nuknukimuaat i welaar ma ra kum naat liklik. U ra aakaina mangamangaan i koina baa muaat a welaar ma ra kum naat mangalon baa pa diat nunura aakaina. Iaku u ra nuknukimuaat muaat a welaar ma ra kum ngaalangaala. 21 A Tadaaru ia pir taai u ra Buk Taabu lenbi,

“Ang pirpir karom anung taara,
ma ra ingaa ra taara ingen,
baa diat pirpir ma ra pirpir ingen,
iaku maa anung taara pain diat a walangoro iaau.” a 
22 Io, aalawur mangaana pirpir, ia a wakilang karom diat baa pa diat nurnur, wakir karom diat baa kum tena nurnur. Iaku a pirpir na propet, ia a pirpir kup a kum tena nurnur, wakir kup diat baa pa diat nurnur. 23 Io, baa muaat a taara na nurnur raap muaat ki ungaai, ma muaat raap muaat pirpir ma ra aalawur mangaana pirpir, ma ta taara biaa ku, baa ta taara baa pa diat nurnur diat ruk, diat a piri duk naa muaat longlong. 24 Iaku baa muaat raap muaat pirpir na propet, ma te baa wakir a tena nurnur, baa ta muaana biaa ku in ruk karom muaat, anumuaat kum pirpir raap baa i walangoroi in takunai naa ia a tena aakaina. 25 Ma a kum utnaa baa i ki ino u ra in balaana, in waan paat baarabaara. Io, in puka ruru ma ra mataana unapia ma in lotu karom God, ma in wewapua kaapa naa, “A lingtatuna, God i ki naliwan taa muaat.”

A koina winawaan na lotu

26 A kum tateng liklik, aawa maa ang piri? Baa muaat ki ungaai u ra lotu, raa taara diat a kelekele, raa taara diat a wer a taara, raa taara diat a wewapua un ta utnaa baa God ia pir waiaa taai taan diat, raa taara diat a pirpir ma ra aalawur mangaana pirpir, ma ta taara kaai diat a palaa kukuraaina. A kum utnaa raap mi din paami kupi in wadekdek a taara na nurnur. 27 Baa ta taara diat nem na pirpir ma ra aalawur mangaana pirpir, koku i ngaala taan ta rudi baa ta tuldi baa ditul a pirpir. Koku ditul pirpir ungaai taau. Raa mun in pirpir, ma te in palaa kukuraaina. Ditul raap ditul a paami lenmaa. 28 Baa pa te i ki matira kupi in palaa kukuraaina, i koina baa ia baa i pirpir ma ra aalawur mangaana pirpir koku i pirpir u ra lotu. In pirpir ku karom ia ut ma karom God kaai.

29 Ta rudi baa ta tuldi ditul a pirpir na propet, ma a taara diat a walangoro wakaak anunditul pirpir baa i lingtatuna baa pate. 30 Ma baa te kuraa i ki u ra lotu, i lo ta pirpir kon God u ra pakaana bung maa, ia baa i pirpir in ngo. 31 Baa muaat raap muaat nem na pirpir na propet, i koina ku, iaku koku muaat pirpir ungaai taau, raaraa in pirpir. Baa muaat a paami lenmaa, in wer muaat, ma in wadekdek muaat raap. 32 A taara baa diat pirpir na propet diat naagagon anundiat pirpir. 33 Maa God a God na maalmaal ma pa i nem a utnaa baa i waan laklagon.

I koina baa in tabuan diat a ki wowowon ku u ra lotu, welaar ma ra taara anun God diat laana paampaami u ra kum taamtaamaan raap. Pa di mulaaot ta diat kupi diat a pirpir. Diat a wakinalik ta diat, welaar ma ra kum Naagagon u ra Buk Taabu i piri.
35 Baa diat nem na wetiri un ta utnaa, i koina baa diat a tiri anundiat kum muaana uni u ra nundiat kum ruma. Maa a utnaa na wawirwir baa a tabuan in pirpir u ra lotu. 36 Lelawaai, a pirpir anun God i waan paat duk kon muaat? Pate. Lelawaai, i waan paat ku kup muaat? Pate.

37 Baa te i nuki naa ia ut a propet, ma baa i nuki naa i paam akoto ta wetabaar ko ra Takado na Nion, i koina baa in nunurai naa a kum pirpir na winawaan na lotu mi iaau timui karom muaat, a kum naagagon ut anu ra Tadaaru. 38 Ma baa te pa i murmur a kum naagagon mi, koku kaai daat walangoro anuna ta pirpir.

39 Io, a kum tateng liklik, muaat a ongor kupi muaat a pirpir na propet, ma koku muaat turbaat te baa i pirpir ma ra aalawur mangaana pirpir. 40 Iaku muaat a murmur a kum winawaan i ra lotu ma ra koina mangamangaan, ma koku i waan laklagon.

Copyright information for `RAI