1 Corinthians 16

Anundiat wetabaar karom a taara na nurnur inaanga Ierusalem

Iaau nemi naa ang wapua muaat baa aawa muaat a paami ma ra maani baa muaat ong ungaai kup a taara anun God baa diat ki inaanga Ierusalem. Muaat a paami welaar ma iaau aa wapua taa a taara na nurnur u ra kum taamtaamaan irong u ra papaar Galaatia kupi diat a paami. U ra kum mugaana bung un raaraa wik muaat raap raaraa muaat a ung ingen wa ta maani ko ra numuaat maani. Muaat a taar ta kukur ra maani ko ra maani baa muaat paam apaat paai. Diat baa diat paam apaat a ngaala na maani diat a taar a ngaala, ma diat baa diat paam apaat a kinalik diat a taar a kinalik. Koku baa iaau waan paat ut, io, muaat a ong ungaai maraagaam a maani. Muaat a pilak paa ta taara baa muaat nurnur un diat kupi diat a lo anumuaat wetabaar. Ma baa ang waan paat matira, ang taar taa a kum buk na wewapua kaapa karom diat kupi diat a loi ungaai ma ra numuaat wetabaar, ma ang tula wa diat mai unaanga Ierusalem. Baa muaat nuki naa i koina kupi iaau kaai ang waan, io, miaat a weur.

Paaulo i wapua kaapa diat u ra nuna winawaan

Iaau nemi naa ang waan urong u ra papaar Maakedonia. Ma baa iaau aa waan paa urong u ra kum taamtaamaan u ra papaar maa, io, namur ang waan kaai umatira karom muaat. Kaduk ang ki paa ut ungaai ma muaat matira, baa kaduk ang ki tuk baa a kum kalaang na madiring ma ra ngaala na dadaip in raap, ma namur muaat a waraaut iaau u ra nung kum winawaan kup raa kum taamaan ingen bulung baa ang waan iaai. Pa iaau nemi naa ang waan karom muaat mi, ma ang tur aagil paa ku naa muaat. Baa i welaar ma ra nemnem anu ra Tadaaru, io, iaau nemi naa ang ki iwan paa ut naa muaat. Ang ki min Epeso tuk u ra Bung na Pentikos, maa a aakapi ia tapaapa kupi a pinapaam in tawa ma in wa, ma mongoro na taara kaai diat nem na turbaat anung pinapaam.

10 Baa Timoti in waan paat karom muaat, muaat a babourai kupi koku i ki na bunurut naa muaat, maa i paam a pinapaam anu ra Tadaaru, welaar ma iaau kaai iaau paami. 11 Koku muaat wakinalik paai. Baa in waan talili balet urin kup iaau, muaat a tula wai ma ra maalmaal. Ma iaau ang ki walaanga paai, baa in waan paat ungaai ma ra kum tateindaat.

12 Iaau nemi naa ang wapua muaat u ra teindaat Aapolos. Iaau aaring adekdeki baa in weur ungaai ma ra kum tateindaat karom muaat, iaku pa i nem na winawaan utbaai. Namur baa in laangalaanga, io in waan ut.

A kum tintinip na pirpir anun Paaulo

13 Muaat a baboura muaat, ma muaat a tur dekdek u ra nurnur. Muaat a welaar ma ra kum dekdek na muaana, baa pa diat burut. 14 Muaat a paam a kum utnaa raap ma ra maarmaari.

15 Muaat nunurai naa diat baa diat ki u ra ruma anun Stepaanaas, diat a mugaana taara baa diat nukpuku irong u ra papaar Aakaaia, ma diat aa taar ta diat kupi diat a waraaut a taara anun God. Io, iaau aaring muaat, a kum tateng liklik, 16 baa muaat a wakinalik ta muaat karom a mangaana taara lenmaa, ma karom diat baa diat papaam ungaai ma diat, ma diat ongor u ra pinapaam maa. 17 Ma iaau gaaia u ra winawaan paat urin anun Stepaanaas, Potunaato ma Aakaaiko, maa ditul waraaut iaau baa muaat pa muaat ki karom iaau. 18 Ditul wagaaia iaau, ma ditul wagaaia muaat kaai. I koina baa muaat a babo lele a mangaana taara lenmaa ditul, ma muaat a taar a urur karom diat.

19 A taara na nurnur u ra kum taamtaamaan min u ra papaar Aasia diat taar anundiat maarmaari karom muaat. Aakuila ma Pirikila ma ra taara na nurnur kaai baa diat laana waan ungaai u ra nundiaar ruma, diat taar anundiat ngaala na maarmaari karom muaat u ra iaa ra Tadaaru. 20 A kum tateindaat raap diat taar anundiat maarmaari karom muaat. Baa muaat webaraat, muaat a maari wetwetalaai muaat ma ra wedum na maarmaari, ma muaat a paami ma ra gomgom na mangamangaan.

21 Anung kinalik na pirpir na maarmaari mi iaau ut Paaulo iaau timui karom muaat ma ra limaang. 22 Baa te pa i maari a Tadaaru, io, in wirua takum. Waan urin Tadaaru!

23 A maarmaari anu ra Tadaaru Iesu Kaarisito in ki karom muaat. 24 Anung maarmaari karom muaat raap un Kaarisito Iesu. Aamen.

Copyright information for `RAI