aIop 5:13
bKele 94:11

1 Corinthians 3

A kum tena pinapaam anun God

A kum tateng liklik, namuga pa iaau pirpir laar paai karom muaat welaar ma karom a taara baa a Takado na Nion i ki un diat. Iaau pirpir karom muaat welaar ku ma karom a taara taanga min u ra rakrakaan buaal baa diat a kum naat liklik utbaai u ra kini ungaai ma Kaarisito. Iaau tabaara muaat ku ma ra polo na tu, wakir ma ra dekdek na utnaa, maa pa muaat dekdek utbaai kupi. Maia, ma tuk mi, pa muaat dekdek utbaai. Muaat murmur utbaai a kum mangamangaan ko ra rakrakaan buaal. I kaapa baa muaat lalaaun utbaai welaar ma ra taara taanga min u ra rakrakaan buaal, maa muaat nuknuk aakaka ma muaat wengangaar wetwetalaai. Baa te i piri naa, “Iaau murmur Paaulo,” ma te kaai i piri naa, “Iaau murmur Aapolos,” muaat pirpir ku welaar ma ra taara taanga min u ra rakrakaan buaal.

Io, woi duk maa Aapolos? Ma woi duk kaai maa Paaulo? Mir a ru tultul ku anun God, ma muaat nurnur un Kaarisito kabina u ra numir pinapaam. Mir paam a pinapaam baa a Tadaaru i taari karom mir raaraa. Iaau maarut a waina, Aapolos i pukpuki, iaku God ut i watawa paai. Lenmaa ia baa i mamaarut ma ia kaai baa i pukpuki pa diaar ngaala. God ku i ngaala, ia maa i watawai. Ma ia baa i mamaarut ma ia baa i pukpuki, i raa ku a nuknukindiaar. Ma diaar a lo anundiaar wedok welaar ut ma ra nundiaar raaraa pinapaam. Maa mir a ru tena pinapaam ungaai ma God. Ma muaat, muaat welaar ma ra wanua anun God baa di maarut utnaa iaai, ma muaat welaar kaai ma ra ruma anun God baa i papaam waanwaan uni.

10 Kabina u ra maarmaari anun God baa i taari taang, iaau papaam welaar ma ra tena paam ruma baa i manaana. Iaau aa watur taa a kabi ra ruma, ma raa i papaam nate uni. Diat raap raaraa, baa diat papaam nate uni, diat a baboura diat un woi na mangaana pinapaam baa diat a paami nate u ra kabi ra ruma. 11 Maa God ia watur taa Iesu Kaarisito, ia in kabi ra ruma, ma pain te in watur laar paa tin kabi ra ruma ingen. 12 Baa te i papaam nate u ra kabi ra ruma mi ma ra goled, baa a silwa, baa a kum ngaatngaat na waat, baa diwaai, baa kura, baa kum dondon na wit 13 din wapuaana anuna mangaana pinapaam u ra bung na naagagon. A bung maa in waan paat welaar ma ra nguan, ma ra nguan maa in walaar a mangaana paam ruma anun raaraa. 14 Baa a pinapaam anun te in tur dekdek, in lo paa anuna wedok uni. 15 Iaku baa anuna pinapaam in kupkup raap, anuna pinapaam in ling biaa maku. God in walaaun paa a tena pinapaam maa, iaku in welaar maku ma ra muaana baa di walaaun paai ko ra nguan.

16 Muaat aa nunurai naa muaat a ruma anun God, ma a Nion God i ki un muaat. 17 Baa te in baanaakaka a ruma anun God, God in baanaakaka a muaana maa. Maa a ruma anun God i gomgom aakit, ma muaat ut maa a ruma maa.

18 Koku muaat waruga muaat balet ut. Baa te kon muaat i nuki naa i manaana aakit ma ra mangaana manaana taanga min u ra rakrakaan buaal, i koina baa in longlong namataa ra taara, kupi in manaana nakur. 19 Maa a manaana i ra rakrakaan buaal mi, ia a longlong na utnaa ku namataan God. Welaar ma di aa timu taai u ra Buk Taabu lenbi,

“I kun akoto paa a kum tena manaana u ra nundiat manaana ut.” a 
20 Ma di aa timu taai kaai u ra Buk Taabu lenbi,

“A Tadaaru i nunurai naa a nuknuki ra kum tena manaana, pa ta utnaa i gaa uni.” b 
21 Io lenmaa, koku te i wangaala paa ta muaana. Maa a kum utnaa raap anumuaat ut: 22 Paaulo, Aapolos, Petero, a rakrakaan buaal, a lalaaun, a minaat, a kum utnaa taanga mi, ma a kum utnaa baa in waan paat namur, anumuaat raap ku. 23 Ma muaat anun Kaarisito, ma Kaarisito anun God.

Copyright information for `RAI