1 Corinthians 4

A kum aapostolo anun Kaarisito

I koina baa muaat a nuknuk un miaat welaar ma miaat a kum tultul anun Kaarisito, baa God i taar taa anuna kum pirpir na pidik taa miaat. God i nemi naa diat baa ia taar taa ta kum pinapaam taan diat, diat a dowot uni. Pa iaau ngaraa baa muaat a takuna iaau, baa ta taara ingen kaai diat a takuna iaau. Ma iaau utkaai pa iaau naagagon iaau. Maa u ra in balaang pa iaau nunura ta utnaa baa God in takuna iaau uni, iaku a nuknuking pa in naagagon iaau. A Tadaaru ut maa in naagagon iaau. Io, koku muaat naagagon te, baa a pakaana bung pa i ot utbaai. Muaat a ki walaang tuk baa a Tadaaru in waan paat. Ma ia ut in wakaapa a kum utnaa baa i wawalipa u ra baboto, ma in wapuaana a nuknuki ra taara. Ma u ra bung maa God in pir walaawa paa a taara welaar ut ma ra nundiat kum pinapaam raaraa.

A kum tateng liklik, iaau aa pir taa a kum pirpir mi un mir ma Aapolos kupi in waraaut muaat ma in wer muaat, kupi muaat a kaapa u ra kukuraai ra pirpir mi: “Muaat a murmur ku a pirpir na Buk Taabu.” Io, lenmaa, pain te kon muaat in wangaala paa raa paan diat, ma in wakinalik paa raa. Woi i piri naa ui u koina taan ta paan diat? Aawa maa anum baa God pa i taar taai taam? Ma baa God ia taar taa a kum utnaa taam, i lawaai maa u wangaala pa ui mai, lenbaa ui ut u paam apaat paai?

Naapi muaat aa paam akoto a kum utnaa raap baa muaat nemi, ma naapi muaat aa tadaaru? Muaat nuki naa muaat ki welaar ma ra kum king, ma miaat pate. Iaau nemi naa muaat a ki na king mulu, kupi miaat kaai miaat a ki na king ungaai ma muaat. Iaku pate. Maa iaau nuki naa God i ung ta miaat a kum aapostolo, kupi miaat a kinalik. Miaat welaar ma ra kum karabus baa di aa naagagon ta diat kupi diat a maat. A taara ma ra kum aangelo kaai diat babo miaat ma diat nangono miaat.

10 Kabina maa miaat murmur Kaarisito, a taara diat nuki naa miaat a kum longlong. Iaku muaat, muaat nuki naa muaat aa manaana raap u ra numuaat lalaaun un Kaarisito. Miaat, pa miaat dekdek, iaku muaat, muaat nuki naa muaat dekdek. Muaat, di wangaala pa muaat, iaku miaat pate. 11 Tuk mi miaat molo, ma miaat maruk, miaat gop a kum tarabaat na maalu, di um miaat, ma pa numiaat ta ruma. 12 Miaat papaam dekdek ma ra limaamiaat ut. Baa diat pir aakaka miaat, miaat pir wadaan diat. Baa diat wakadik miaat, pa miaat babaalu. 13 Baa diat baanaakaka miaat ma ra kum aakaina pirpir, miaat baalu diat ku ma ra kum pirpir na maarmaari. Tuk mi miaat welaar ma ra kurkur ko ra rakrakaan buaal, ma welaar ma ra mareng na utnaa baa a taara diat ong wai.

Paaulo i aaring a taara Korinto kupi diat a murmur anuna mangamangaan

14 Pa iaau timu a kum pirpir mi kupi ang baana wawirwir muaat mai. Iaau timui kupi ang watumaarang muaat, maa muaat welaar ma ra kum natnatung baa iaau maari aakit muaat. 15 Maa, baa anumuaat ta 10 aarip na tena baboura baa diat baboura anumuaat lalaaun un Kaarisito, iaku pa ta mongoro na tamtamaamuaat. Maa, un Kaarisito Iesu, iaau maa a tamaamuaat, kabina iaau lo a Koina Wewapua karom muaat. 16 Io, iaau aaring muaat kupi muaat a murmur anung mangamangaan. 17 Bi ia kabina baa iaau tula wa Timoti karom muaat. Ia a natung baa iaau maari aakiti, ma i dowot u ra pinapaam anu ra Tadaaru. In wanuk ta muaat balet u ra nung kum mangamangaan, baa i kabina paa ko ra nung kinkini ungaai ma Kaarisito Iesu. Anung mangamangaan i welaar ma ra nung wawer karom a taara na nurnur u ra kum taamtaamaan raap.

18 Raa taara kon muaat diat wangaala pa diat balet ut, maa diat nuki naa pang waan talili balet ma karom muaat. 19 Iaku, marawaai ma ang waan balet karom muaat, baa a Tadaaru i nemi. Ma baa ang waan paat pang walangoro ku kup a pirpir anu ra taara baa diat wangaala pa diat ut, pate. Ang manaana utkaai u ra dekdek baa diat papaam mai. 20 Maa a mataanitu anun God wakir a pirpir, a dekdekina ut. 21 Aawa maa muaat nemi? Ang waan paat karom muaat ma ra in kadaa, baa ma ra maarmaari ma ra wowowon na mangamangaan?

Copyright information for `RAI