1 Corinthians 7

A kum wawer u ra kini na tinaulaa

Io, mi ang baalu a kum utnaa baa muaat timtimu uni karom iaau: In koina karom a muaana baa pa i taulaa. Iaku maa, kabina u ra kum paamuk na mangamangaan, i koina baa raaraa muaana in taulaa ma nuna raa tabuan ku, ma raaraa tabuan kaai in taulaa ma nuna raa muaana. Koku a muaana i patut baat a panina ko ra nuna tabuan, ma lenkaai maa, koku a tabuan i patut baat a panina ko ra nuna muaana. A tabuan baa ia taulaa, pa i naagagon a panina, pate. Anuna muaana maa i naagagoni. Ma lenkaai maa, a muaana baa ia taulaa, pa i naagagon a panina, pate. Anuna tabuan maa i naagagoni. Koku diaar patut baat a panindiaar kon diaar wetwetalaai. Iaku, i koina ku baa diaar raap diaar a mulaaot kupi diaar a wataabu kumun a panindiaar kon diaar wetwetalaai, kupi diaar a aaraaring. Iaku, namur diaar a taraam balet a panindiaar karom diaar wetwetalaai, kupi koku Saataan i walaam pa diaar, ma diaar a puka, kabina pa diaar naagagon kado a nemnem i ra panindiaar. Iaau pir a pirpir mi karom muaat kupi in waraaut muaat, wakir kupi in welaar ma ra naagagon karom muaat. Iaau nemi naa a taara raap diat a welaar ma iaau baa pa iaau taulaa. Iaku God i taar taa a kum wetabaar karom a taara raap raaraa. Raa i lo raa mangaana wetabaar, ma raa kaai i lo raaungaana wetabaar.

Ma iaau piri taan diat baa pa diat taulaa ma karom a kum walaa na tabuan naa, i koina baa diat a ki ut lenmaa, welaar ma iaau. Iaku baa pa diat pet laar paai kupi diat a naagagon kado a nemnem i ra panindiat, i koina ku baa diat a taulaa. Maa i koina baa diat a taulaa, kupi koku a nemnem i ra panindiat i watenten diat.

10 Karom diat kaai baa diat taulaa, iaau taar a naagagon mi. Ma wakir iaau, a Tadaaru ut i taari. Koku ta tabuan i waan paa ko ra nuna muaana. 11 Iaku baa i waan paa koni, koku i taulaa balet. Ma baa i nemi naa in taulaa balet, io, in waan talili kup anuna muaana ma diaar a wemaraam balet. Ma koku kaai ta muaana i lu wa anuna tabuan.

12 Mi iaau pirpir karom raa taara kaai. Wakir a Tadaaru i piri, iaau ut iaau piri lenbi: Baa ta teindaat u ra nurnur i taulaa, ma anuna tabuan wakir a tena nurnur, ma ra tabuan maa i nemi naa diaar a ki ungaai, koku a teindaat maa i lu wai. 13 Ma baa ta tabuan baa anuna muaana wakir a tena nurnur, ma a muaana maa i nemi naa diaar a ki ungaai, koku a tabuan maa i waan paa koni. 14 Maa a muaana baa wakir a tena nurnur, God ia wagomgom paai kupi anuna, kabina u ra nuna tabuan, ma ra tabuan baa wakir a tena nurnur, God ia wagomgom paai kupi anuna, kabina u ra nuna muaana. Baa pate, io, a kum natnatumuaat pa diat a gomgom. Iaku, diat aa gomgom, diat a taara anun God.

15 Iaku baa ta muaana baa ta tabuan baa pa i nurnur i nem na waan, maadek wai in waan. Ma baa in waan, a muaana baa a tabuan baa i tena nurnur, in laangalaanga ko ra nundiaar kini na tinaulaa, maa God ia wataa pa daat kupi daat a ki na maalmaal. 16 Ui a tabuan, pa u nunurai baa un walaaun paa anum muaana baa pate. Ma ui kaai a muaana, pa u nunurai baa un walaaun paa anum tabuan baa pate.

Daat a lalaaun welaar ma ra mangaana lalaaun baa God ia wataa pa daat mai

17 Raaraa in lalaaun ut welaar ma ra lalaaun baa a Tadaaru ia taar taai taana, ma welaar ma ra mangaana lalaaun baa i loi baa God i wataa paai mai. Iaau taar a naagagon mi karom a taara na nurnur u ra kum taamtaamaan raap. 18 Baa God ia wataa paa te baa di aa poko kikil taai, maadek wai in lenutmaa. Ma baa God ia wataa paa te baa pa di poko kikili, koku ma di poko kikili. 19 A mangamangaan baa di aa poko kikil taa te, ma baa pa di poko kikili, ia a utnaa biaa ku. Iaku a tinaraam u ra kum naagagon anun God ia maa i mawaat. 20 Raaraa in lalaaun ut welaar ma ra mangaana lalaaun baa God ia wataa paai mai. 21 Baa ui a wilawilaau baa God i wataa pa ui, koku u nuknuk u ra num kini na wilawilaau. Iaku baa ta aakapi kupi un laangalaanga uni, io, koina un murmuri. 22 Maa ia baa a wilawilaau baa a Tadaaru ia wataa paai, mi ia a laangalaanga na muaana anu ra Tadaaru. Lenkaai maa, ia baa wakir a wilawilaau baa a Tadaaru ia wataa paai, ia a wilawilaau ma anun Kaarisito. 23 God ia kul pa muaat ma ra ngaatngaat na winekul. Koku muaat taar ta muaat kupi muaat a kum wilawilaau anu ra taara. 24 A kum tateng liklik, u ra numuaat lalaaun ungaai ma God, i koina baa muaat raaraa muaat a lalaaun ut welaar ma ra mangaana lalaaun baa God ia wataa pa muaat mai.

A kum wawer karom diat baa pa diat taulaa

25 A Tadaaru pa i taar ta naagagon karom iaau un diat baa pa diat taulaa. Iaku ang wapua muaat u ra nuknuking. Iaau a mangaana muaana baa a taara diat a nurnur un iaau, kabina u ra ngaala na maarmaari anu ra Tadaaru karom iaau. 26 Io, kabina u ra kum mawaat kuri i waan paat, iaau nuki naa i koina baa ia baa pa i taulaa, koku i taulaa. 27 Baa u aa taulaa koku lu wa num tabuan. Ma baa pa u taulaa koku baat kup ta tabuan. 28 Iaku, baa un taulaa, wakir u paam aakaina mangamangaan. Ma baa ta tauraara in taulaa, wakir i paam aakaina mangamangaan. Iaku, diat baa diat taulaa diat a kariaana mongoro na mawaat u ra nundiat lalaaun ma pa iaau nemi naa muaat a baraata a kum mawaat mi.

29 A kum tateng liklik, iaau piri lenbi, a pakaana bung pa i ngaala ma. Turpaai mi, in muaana baa diat aa taulaa, diat a lalaaun lenbaa pa diat taulaa. 30 Ma diat baa diat tapunuk, diat a lalaaun lenbaa pa diat tapunuk. Ma diat baa diat gaaia, diat a lalaaun lenbaa pa diat gaaia. Ma diat baa diat kukul, diat a lalaaun lenbaa pa nundiat ta utnaa. 31 Ma diat baa diat papaam ma ra kum utnaa taanga min napia, diat a lalaaun lenbaa pa diat nuknuk maat u ra kum utnaa maa. Maa a rakrakaan buaal mi daat lalaaun uni, marawaai ma in raap.

32 Iaau nemi naa muaat a laangalaanga ko ra kum nginaraa. A muaana baa pa i taulaa, i balaan u ra pinapaam anu ra Tadaaru kupi in wagaaia a Tadaaru. 33 Iaku a muaana baa ia taulaa, i balaan u ra pinapaam taanga min u ra rakrakaan buaal, kupi in wagaaia anuna tabuan. 34 I nemi naa in wagaaia anuna tabuan ma i nemi kaai naa in wagaaia a Tadaaru, io, a nuknukina pa i raa. A tabuan baa pa i taulaa, i balaan u ra pinapaam anu ra Tadaaru. Anuna nemnem kupi in taar araap taa a panina ma ra niono karom a Tadaaru. Iaku a tabuan baa ia taulaa, i balaan u ra pinapaam taanga min u ra rakrakaan buaal, kupi in wagaaia anuna muaana. 35 Iaau pir a kum utnaa mi kupi in wakoina anumuaat kinkini, wakir kupi ang turbaat muaat. Iaau nemi naa muaat a murmur a takado na mangamangaan, ma muaat a taar araap taa anumuaat lalaaun karom a Tadaaru, ma koku a nuknukimuaat i waan ingen.

36 Baa ta muaana i nuki naa pa i takado anuna mangamangaan karom a tabuan baa di aa pet baat taai karomi, ma baa a kum kilaala anu ra tabuan maa i waan waanwaan, ma a muaana maa i nemi naa diaar a taulaa, io, i koina in taulaa ku mai. Pa i paam aakaina mangamangaan. In ben paa a tabuan maa ma in taulaa mai. 37 Iaku baa ta muaana i tur dekdek u ra nuknukina baa koku i taulaa, ma pa ta utnaa i wowo taai kupi in taulaa, ma i naagagon kado paa anuna nemnem, ia kaai i paam a koina. 38 Io, lenmaa, a muaana baa i taulaa i paam a koina, iaku ia baa pa i taulaa, ia maa i paam a koina mangamangaan aakit taan diaar.

39 A tabuan baa ia taulaa, a naagagon ia ki karomi, baa i wi ungaai diaar ma ra nuna muaana, baa anuna muaana i lalaaun utbaai. Iaku, baa anuna muaana in maat, a tabuan maa i laangalaanga kupi in taulaa balet ma te baa i nemi, iaku in taulaa ut ma te baa i nurnur u ra Tadaaru. 40 Iaku a tabuan maa in gaaia aakit baa in ki ku lenmaa, ma koku i taulaa balet. Bi ia a nuknuking, ma iaau nuki naa a Nion God baa i ki kaai un iaau, i taar taa a nuknuk mi taang.

Copyright information for `RAI