aNaag 25:4

1 Corinthians 9

I takado baa din dok a kum aapostolo

Lelawaai, wakir iaau laangalaanga? Lelawaai, wakir iaau aapostolo duk? Lelawaai, pa iaau babo taa Iesu anundaat Tadaaru? Wakir duk anumuaat lalaaun ungaai ma ra Tadaaru, ia a wai ra nung pinapaam? Kaduk raa taara diat nuki naa wakir iaau aapostolo, iaku karom muaat, i lingtatuna baa iaau aapostolo. Maa anumuaat lalaaun ungaai ma ra Tadaaru i walingtatunai.

Baa a taara diat takuna iaau u ra nung pinapaam, iaau baalu diat lenbi: Lelawaai, baa mir ma Baanaabaas mir papaam naliwan taa muaat, pa i takado duk kupi muaat a tabaara mir kupi mir a wangaan ma mir a inim? A kum aapostolo, ma ra kum tatei ra Tadaaru, ma Kepaas diat laana ben taltalili anundiat kum taulaa baa diat nurnur. Lelawaai, pa i takado duk kupi mir ma Baanaabaas kaai mir a paami lenmaa? Kaduk mir ku duk, mir a papaam ma ra limaamir kup a maani baa mir a lalaaun mai?

Woi na tena wineium baa ia ut in kul paa a kum utnaa baa i iba kupi? Woi maa in maarut a wanua na waain ma pa in aan paa ta waina koni? Woi maa in baboura a kum sip ma pa in inim paa ta polo na tu kon diat? A pirpir mi iaau piri wakir ko ra nuknuki ra taara, pate. A kum Naagagon anun Moses kaai i piri lenbi, “Koku u do baat a waa ra karabaau baa i paa rumrum a wit, ia kaai in wangaan ut.” a 

Lelawaai, God i ngaraa ku duk u ra kum karabaau?
10 Pate. God i piri lenmi kup daat. A lingtatuna aakit, a pirpir mi di aa timu taai kup daat ut, maa i takado baa ia baa i ipuk, ma ia baa i ong weraana a panina wit ko ra wit mulu, diaar a ki walaang ma ra nurnur kup ta waina. 11 Miaat aa maarut taa a pirpir na nion naliwan taa muaat, io, lelawaai, pa i takado duk baa miaat a tangaa paa a waimuaat baa miaat a lalaaun mai? 12 I takado baa a taara ingen diat a lo paa a wewaraaut mi kon muaat, io, lelawaai, pa i takado aakit duk baa miaat kaai miaat a loi kon muaat?

Iaku pa miaat wowo pa muaat kup anumuaat ta wewaraaut. Miaat kariaana mongoro na mawaat, iaku pa miaat aaring muaat kup ta wewaraaut, kupi koku miaat turbaat a Koina Wewapua anun Kaarisito.
13 Muaat nunurai naa diat baa diat papaam u ra ruma na wetabaar, diat wangaan ko ra ruma na wetabaar. Ma diat kaai baa diat tuntun a kum wetabaar u ra luwu na tuntun wetabaar, diat wangaan ut ko ra utnaa baa diat tuni. 14 Lenkaai maa, a Tadaaru ia naagagon taai naa, diat baa diat warawaai ma ra Koina Wewapua, diat a lo a wedok ko ra Koina Wewapua kupi diat a lalaaun mai.

Paaulo pa i nem ta wedok u ra nuna pinapaam

15 Iaku, iaau ut pa iaau lo paa ta utnaa ko ra kum utnaa mi, ma pa iaau timtimu kupi ang lo ta utnaa, pate. Iaau gaaia aakit baa iaau warawaai karom muaat ma pa iaau lo ta wedok uni. A minaat a ling biaa ku karom iaau, iaku anung gaaia mi i ngaatngaat aakit, ma pa iaau nemi naa te in rakaan wai kon iaau. 16 Baa iaau warawaai ma ra Koina Wewapua, pa iaau wangaala pa iaau mai, pate. Maa God ia taar taa a pinapaam na warawaai taang, ma pang pet laar paai baa ang ngo koni. Ma in aaka aakit karom iaau baa pang warawaai ma ra Koina Wewapua. 17 Baa iaau ut iaau nemi naa ang warawaai, io, ang lo ut anung ta wedok. Iaku, baa wakir anung ta nemnem kupi, io, iaau paam ku a pinapaam baa God ia taar taai taang. 18 Aawa maa anung wedok? Bi ia anung wedok: Ang warawaai ma ra Koina Wewapua, ma pa te in dok iaau uni, kupi koku iaau aaring muaat kup anumuaat ta wewaraaut baa i takado naa muaat a paami karom iaau.

Paaulo i ongor kupi in ben a taara raap karom Kaarisito

19 A lingtatuna iaau aa laangalaanga, ma pa iaau ki na wilawilaau karom te. Iaku iaau taar ta iaau ku kupi ang wilawilaau karom a taara raap, kupi ang ben ta mongoro karom Kaarisito. 20 Baa iaau ki ungaai ma ra taara Iudaia, iaau murmur ut a mangaana lalaaun anu ra taara Iudaia, kupi ang ben pa diat karom Kaarisito. Pa iaau ki natudaangi ra kum Naagagon anun Moses, iaku baa iaau ki ungaai ma ra taara baa diat ki natudaangi ra kum Naagagon anun Moses, iaau taar ta iaau kupi ang ki natudaangi ra kum Naagagon maa, kupi ang ben diat karom Kaarisito. 21 Baa iaau ki ungaai ma ra taara baa pa diat ki natudaangi ra kum Naagagon anun Moses, iaau kaai pa iaau ki natudaangi ra kum Naagagon maa, kupi ang ben diat karom Kaarisito. Iaku maa, wakir iaau wabulbul u ra Naagagon anun God, pate. Iaau ki natudaangi ra Naagagon anun Kaarisito. 22 Baa iaau ki ungaai ma ra taara baa pa diat dekdek, iaau kaai pa iaau dekdek, kupi ang ben diat karom Kaarisito. Iaau welaara iaau kupi ang welaar ma ra kum mangaana taara raap, ma iaau murmur a kum mangaana aakapi raap kupi ang walaaun ta taara. 23 A kum utnaa mi iaau paami kupi a Koina Wewapua in tawa, kupi ang lo a pir wadaan ungaai ma diat baa diat nurnur u ra Koina Wewapua.

A welwelulu kup a wedok

24 Lelawaai, pa muaat nunurai duk naa, diat raap baa diat welulu u ra wewebaalu diat raap diat welulu, iaku raa ku kon diat in lo wedok? Io, muaat kaai muaat a ongor u ra wewebaalu kupi muaat a lo wedok uni. 25 A taara raap baa diat kabur u ra kum kinkinabur na wewebaalu, diat walaana dekdek a panindiat. Diat paami kupi diat a lo paa a wedok baa in raap ku. Iaku daat, daat walaana daat kupi daat a lo paa a wedok baa pa in raap. 26 Io, pa iaau welwelulu na longlong, pate, iaau welulu takado kup a tuktukina. Pa iaau wewetibul welaar ma ra muaana baa i tiptibul ku a maina. 27 Iaau tiptibul a paning ma iaau naagagon adekdeki kupi in taraam karom iaau. Iaau paami lenmi, kabina iaau burut, kaduk iaau aa warawaai taau ma ra Koina Wewapua karom a taara ingen, iaku iaau ut, God in weoro wa iaau ku, ma pang lo ta wedok.

Copyright information for `RAI