1 John 1

A Pirpir na Lalaaun

Miaat wewapua un ia baa a Pirpir na Lalaaun, i lalaaun taanga namnamuga utbaai. Miaat aa walangoro taai, miaat aa babo taai ma ra mataamiaat, miaat babo mulu taai ut, ma miaat paam ut a panina. Ma a Pirpir na Lalaaun i waan paat kaapakaapa, ma miaat aa babo taai, ma mi miaat wapuaanai karom muaat, ia baa a lalaaun takum baa diaar ki ungaai ma Tamaana, ma i waan paat kaapakaapa karom daat. Miaat wapua muaat un ia baa miaat aa babo taai ma miaat aa walangoro taai, kupi daat a laa ungaai, welaar ma miaat, miaat laa ungaai ma Tamaandaat, ma Natuna Iesu Kaarisito. Ma miaat timu a kum utnaa mi, kupi anundaat gaaia in ngaala uni.

God a Kaapa

A wewapua mi, miaat walangoroi kon Iesu Kaarisito, ma miaat wapuaanai karom muaat, baa God ia a kaapa lingtatuna, ma pa ta baboto i ki uni. Baa daat piri naa daat laa ungaai ma God, iaku daat ki ku u ra baboto, io, daat a kum tena warwaruga, ma a lingtatuna pa i ki un daat. Baa daat waanwaan u ra kaapa, welaar ma God i ki u ra kaapa, io, daat a laa wetwetalaai karom daat, ma a gaapin Iesu Kaarisito, Natuna, in wagomgom daat ko ra kum aakaina mangamangaan raap.

Baa daat piri naa pa nundaat ta aakaina mangamangaan, daat waruga pa daat balet ut, ma a lingtatuna pa i ki un daat. Baa daat pir apuaana anundaat kum aakaina mangamangaan, God ut i takado, ma in paam ot paa anuna weweliman ma in una wa anundaat kum aakaina mangamangaan, ma in wagomgom daat ko ra kum utnaa baa pa i takado. 10 Baa daat piri naa pa daat paam taa ta aakaina mangamangaan, daat piri naa God a tena warwaruga, ma anuna pirpir pa i ki u ra balaandaat.

Copyright information for `RAI