1 John 2

Kaarisito anundaat tena wewaraaut

A kum natnatung liklik, iaau timu a kum utnaa mi karom muaat kupi koku muaat paam aakaina. Iaku baa te i paam aakaina, anundaat tena wewaraaut, Iesu Kaarisito a Tena Takado, in pirpir anun raa maa karom Tamaana. Ia ut i maat kupi in kul walaangalaanga pa daat ko ra nundaat kum aakaina mangamangaan, ma wakir anundaat ku, a aakaina mangamangaan anu ra taara raap u ra rakrakaan buaal.

Baa daat taraam u ra nuna kum naagagon, io, daat kaapa naa daat nunura ut God. Baa te i piri naa, “Iaau nunura God,” iaku baa pa i taraam u ra nuna kum naagagon, ia a tena warwaruga, ma a lingtatuna pa i ki uni. Baa te i taraam u ra pirpir anun God, a maarmaari anun God i ki mulu uni. Mi ia a wakilang baa daat nunurai naa daat anun God: Baa te i piri uni naa ia anun God, in lalaaun welaar ma ra lalaaun anun Kaarisito.

A matakina naagagon

A kum teptepaang, wakir a matakina naagagon mi iaau timui karom muaat, a naagagon ku baa muaat aa walangoro taai taanga namuga utbaai. Iaku a naagagon maa tuk mi i matakin utbaai. A lingtatuna i ra pirpir mi di baboi un Kaarisito, ma di baboi kaai un muaat, maa a baboto i raap waanwaan, ma a kaapa lingtatuna ia waan paat.

Baa te i piri naa i ki u ra kaapa, iaku maa i milikuaana tenalik, a muaana maa i ki utbaai u ra baboto. 10 Iaku baa te i maari tenalik, i ki u ra kaapa ma pa ta utnaa u ra nuna lalaaun baa in pet taai kupi in puka balet un ta aakaina mangamangaan. 11 Ma te baa i milikuaana tenalik, i ki utbaai u ra baboto, ma i waanwaan utbaai u ra baboto, ma pa i nunurai baa i waanwaan uwaai, maa a baboto ia wapula paa a mataana.

12 Iaau timtimu karom muaat a kum naat, maa di aa una wa anumuaat kum aakaina mangamangaan u ra iaan Kaarisito.
13 Iaau timtimu karom muaat a kum ngaalangaala, maa muaat aa nunura ia baa i lalaaun taanga namnamuga utbaai.
Iaau timtimu karom muaat a kum baarmaan, maa kabina muaat aa uwia paa Saataan.
Iaau timtimu karom muaat a kum naat, maa kabina muaat aa nunura a Tamaandaat.
14 Iaau timtimu karom muaat a kum ngaalangaala, maa muaat aa nunura ia baa i lalaaun taanga namnamuga utbaai.
Iaau timtimu karom muaat a kum baarmaan, maa muaat aa dekdek, ma ra pirpir anun God ia ki u ra balaamuaat, ma muaat aa uwia paa Saataan.
15 Koku muaat maari a rakrakaan buaal, ma ra kum utnaa kaai baa diat ki uni. Baa te i maari a rakrakaan buaal, a maarmaari anun Tamaandaat pa i ki u ra muaana maa. 16 Maa a kum utnaa baa diat ki u ra rakrakaan buaal, lenbi a kum aakaina nemnem u ra balaandaat, a kum aakaina nemnem anu ra mataandaat, ma ra aamaamaan ngaala ma ra kum utnaa taanga main napia, a kum utnaa mi wakir diat kon Tamaandaat. 17 A rakrakaan buaal ma ra kum aakaakaina nemnem baa diat waan paat koni, diat a raap ku, iaku baa te i murmur a nemnem anun God, in lalaaun takum.

A kum ebaar anun Kaarisito

18 A kum natnatung liklik, mi daat ki u ra kum tintinip na bung. Muaat aa walangoro taai naa a ebaar anun Kaarisito in waan paat, ma mi mongoro na ebaar maa diat aa waan paat. Io, muaat a nunurai naa a tintinip na bung ia marawaai. 19 A kum ebaar anun Kaarisito diat ki ungaai ma daat, iaku diat aa pari paa, maa wakir diat mulu kon daat. Baa gun diat mulu ut kon daat, diat a ki takum karom daat. Ma mi, diat aa waan paa kon daat, maa kabina wakir diat kon daat.

20 Iaku muaat, Kaarisito ia taar taa a Takado na Nion karom muaat. Ma muaat raap muaat aa nunura a lingtatuna. 21 Wakir iaau timtimu karom muaat kabina baa pa muaat nunura utbaai a lingtatuna. Pate, iaau timtimu karom muaat kabina maa muaat aa nunura a lingtatuna, ma pa ta warwaruga i laana waan paat koni. 22 Woi maa a tena warwaruga? Ia baa i weoro ku naa Iesu wakir a Kaarisito, baa God i tula wai urin. Te baa i piri lenbi, ia a ebaar anun Kaarisito, maa i weoro wa kaai Tamaandaat ma Natuna. 23 Baa te i weoro wa Natun God, Tamaana kaai pa i ki karomi. Ma baa te i pir apuaana Natuna, Tamaana kaai i ki karomi.

24 I koina baa a kum wawer raap baa muaat aa walangoro taai namuga in lalaaun un muaat. Io, muaat kaai muaat a lalaaun un Natuna, ma un Tamaana. 25 Ma a utnaa baa i weweliman taai kupi in taari taan daat, ia a lalaaun takum.

26 Iaau timu taa a kum utnaa mi karom muaat, kupi muaat a babo lele diat baa diat nem na ben araara muaat. 27 A Takado na Nion baa Kaarisito i taar taai taa muaat, ia ki un muaat, ma pa muaat iba balet ma kup te baa in wer muaat. Maa a Takado na Nion i wer muaat u ra kum utnaa raap. Ma a utnaa baa i wer muaat uni i lingtatuna, ma wakir a warwaruga. Io, muaat a nuk akoto a wawer mi kupi muaat a ki takum karom Kaarisito.

28 Maia, a kum natnatung liklik, muaat a ki takum karom Kaarisito, kupi koku daat burut ma koku daat wawirwir u ra nuna bung na winawaan paat. 29 Muaat nunurai naa God a tena takado, ma muaat nunurai kaai naa diat raap baa diat paam a takado na mangamangaan diat a kum natnatun God.

Copyright information for `RAI