1 John 3

A kum natnatun God

Baboi! A Tamaandaat i waiaa anuna ngaala na maarmaari karom daat, baa i waatung daat naa daat a kum natnatuna. I lingtatuna ut, daat a kum natnatun God. A taara ko ra rakrakaan buaal pa diat nunura God, lenkaai maa pa diat nunura daat. A kum teptepaang, mari daat a kum natnatun God, ma pa di wapuaanai utbaai baa namur in tabaara daat balet ma ra aawa. Iaku daat nunurai naa namur baa Iesu in waan paat, daat a welaar ut mai, maa daat a babo mului maraagaam. Ma muaat raap baa muaat ki walaang ma ra nurnur kup Kaarisito, muaat a wagomgom muaat welaar ma Kaarisito i gomgom.

Baa te i paam aakaina mangamangaan, pa i murmur a naagagon anun God, maa aakaina mangamangaan, ia a wabulbul u ra kum naagagon. Ma muaat nunurai naa Kaarisito i waan paat kupi in lo wa anundaat kum aakaina mangamangaan, ma ia ut pa nuna ta aakaina mangamangaan. Ma ia baa i ki un Kaarisito, pa in lalaaun balet u ra aakaina mangamangaan. Ma ia baa i paampaam balet ku a kum aakaina mangamangaan, pa i babo utbaai Kaarisito, ma pa i nunurai kaai.

A kum natnatung liklik, koku muaat maadek paa te kupi in ben araara muaat. Ia baa i paam a takado na mangamangaan, i takado welaar ma Kaarisito i takado. Ma ia baa i paam aakaina mangamangaan, ia a natun Saataan, maa Saataan a tena paam aakaina turpaai ut u ra turpaaina. Ma Natun God i waan paat kupi in kamaar wa a pinapaam anun Saataan. Diat raap baa a kum natnatun God, pa diat a paampaam balet ma a kum aakaina mangamangaan, maa a lalaaun anun God i ki un diat. Pa diat a paampaam balet aakaina mangamangaan, maa diat a kum natnatun God. 10 Bari ia mangamangaan baa daat a babo lele a kum natnatun God uni, ma daat a babo lele kaai a kum natnatun Saataan uni: Diat raap baa pa diat paam a takado na mangamangaan, wakir diat a kum natnatun God, lenkaai maa karom diat baa pa diat maari a kum tateindiat.

Daat a maari wetwetalaai daat

11 A pirpir mi muaat walangoroi taanga namuga utbaai, naa daat a maari wetwetalaai daat. 12 Ma koku daat welaar ma Kaain, ia baa anun Saataan, baa i aak doko wa tenalik Aabel. Aawa kabina maa i aak dokoi? Maa kabina anuna mangamangaan i aaka, ma ra mangamangaan anun tenalik i takado.

13 A kum tateng liklik, koku muaat kakaian baa a taara ko ra rakrakaan buaal diat a milikuaana muaat. 14 Baa daat paam a maarmaari karom a kum tateindaat, daat nunurai naa daat aa waan ko ra minaat kup a lalaaun. Ma ia baa pa i nunura maarmaari i ki utbaai u ra minaat. 15 Ia baa i milikuaana tenalik, i welaar ma ra tena aak doko taara, ma muaat nunurai naa a lalaaun takum pa i ki un diat a kum tena aak doko taara.

16 Bari ia a utnaa baa daat nunura a maarmaari lingtatuna uni: Iesu Kaarisito i ung wa anuna lalaaun kup daat. Io, i koina kupi daat kaai daat a ung wa anundaat lalaaun kup a kum tateindaat. 17 Baa te anuna mongoro na utnaa, ma i babo tenalik i iba, iaku pa i nem na tabaarai ma ta utnaa, i balbalaat baat ku in balaana koni, a maarmaari anun God in ki lelawaai u ra muaana maa? 18 A kum natnatung liklik, koku daat maarmaari ma ra pirpir ku, baa ma ra waandaat ku. Daat a maarmaari ma ra koina pinapaam ma ra lingtatuna.

19 Lenmaa daat a nunurai naa daat a kum natu ra lingtatuna, ma pain daat a burut baa daat a tur namataan God. 20 Baa a balaandaat i takuna daat, God i ngaala taa ra wetakun u ra balaandaat, ma i nunura a kum utnaa raap. 21 A kum teptepaang, baa a balaandaat pa i takuna daat, pa daat a burut baa daat a tur namataan God. 22 Ma ra kum utnaa raap baa daat aaringi koni, in taari taan daat, maa daat taraam u ra nuna kum naagagon, ma daat paam a utnaa baa i gaaia uni. 23 A naagagon anun God i lenbi: Daat a nurnur u ra iaan Natuna, Iesu Kaarisito, ma daat a maari wetwetalaai daat, welaar ma ra nuna naagagon karom daat. 24 Baa te i taraam u ra nuna kum naagagon, i lalaaun un God, ma God kaai i lalaaun uni. Ma kabina u ra Takado na Nion baa i tabaara daat mai, daat nunurai naa God i lalaaun un daat.

Copyright information for `RAI