1 John 4

A watumaarang u ra kum warwaruga na propet

A kum teptepaang, mongoro na propet warwaruga diat waan taltalili u ra rakrakaan buaal. Lenmaa koku muaat nurnur gagaa un te baa i piri naa a Takado na Nion i taar taa a pirpir karomi. I koina kupi muaat a babo lele a kum nion baa diat kon God baa pate. Muaat a nunura lele a Nion God lenbi: Diat baa diat piri naa Iesu Kaarisito i waan paat a muaana, diat maa kon God. Ma diat baa diat weoro ku, diat maa wakir kon God. A nion maa ko ra ebaar anun Kaarisito, baa muaat aa walangoro taai baa in waan paat, ma mi ia waan paat urin u ra rakrakaan buaal.

A kum natnatung liklik, muaat anun God, ma muaat aa uwia paa a kum propet warwaruga, maa a Takado na Nion baa i ki un muaat, i dekdek aakit kon Saataan baa i ki un diat u ra rakrakaan buaal. A kum propet warwaruga diat ko ra rakrakaan buaal, ma diat pipipir ut u ra kum utnaa ko ra rakrakaan buaal, ma a taara ko ra rakrakaan buaal diat walangoro diat. Daat anun God, ma te baa i nunura God i walangoro daat. Ma te baa wakir kon God pa i walangoro daat. Lenmaa daat nunura lele a Nion baa i lingtatuna, ma ra aakaina nion baa a tena warwaruga.

God ia a maarmaari

A kum teptepaang, daat a maari wetwetalaai daat, maa a maarmaari i waan kon God. Ma diat raap baa diat maarmaari, diat a kum natnatun God, ma diat nunura God. Baa te pa i nunura maarmaari, pa i nunura God, maa God ut a maarmaari. Bari ia a utnaa maa God i waiaa anuna maarmaari uni, baa i tula wa Natuna, raa ot ku, urin u ra rakrakaan buaal kupi daat a lalaaun uni. 10 Wakir daat, daat maari muga God, pate. A maarmaari i lenbi, God ut i maari muga daat, ma i taar wa Natuna kupi in maat ma in kul walaangalaanga pa daat ko ra nundaat kum aakaina mangamangaan. 11 A kum teptepaang, baa God i maari daat lenmi, i koina kupi daat kaai daat a maari wetwetalaai daat. 12 Pa te utbaai i babo taa God. Iaku baa daat maari wetwetalaai daat, God i ki u ra balaandaat, ma ra nuna maarmaari i ki mulu un daat.

13 Daat nunurai naa daat lalaaun un God, ma God i lalaaun un daat, kabina ia taar taa a Niono taan daat. 14 Tamaandaat i taar wa Natuna kupi in Tena Walaaun anu ra rakrakaan buaal, ma miaat, miaat aa babo taai, ma miaat wewapua uni. 15 Baa te i pir apuaanai naa Iesu ia a Natun God, God i lalaaun uni, ma ia kaai i lalaaun un God. 16 Ma daat ut daat nunura a maarmaari anun God karom daat ma daat nurnur uni.

God ia a maarmaari. Ma ia baa i nunura maarmaari, i lalaaun un God, ma God i lalaaun uni.
17 Baa anuna maarmaari i ki mulu un daat, pa daat a burut u ra bung na naagagon, maa daat lalaaun welaar ut ma Kaarisito main u ra rakrakaan buaal. 18 Pa ta bunurut i ki u ra maarmaari. Baa a maarmaari i ki mulu un te, i lu wa a bunurut. Baa te i burut i kukuraaina naa i nuki naa in wirua u ra naagagon na binabaalu karomi, ma anuna maarmaari pa i ngaala utbaai.

19 Daat maari wetwetalaai daat, maa kabina God ut i maari muga daat. 20 Baa te i piri naa, “Iaau maari God,” iaku pa i maari tenalik, ia a tena warwaruga. Maa ia baa pa i maari tenalik baa i baboi, pa in maari laar paa God baa pa i baboi. 21 A naagagon mi i taar taai taan daat i lenbi: Baa te i maari God in maari kaai tenalik.

Copyright information for `RAI