1 John 5

A niuwia u ra rakrakaan buaal

Diat raap baa diat nurnur un Iesu naa ia a Kaarisito, diat maa a kum natnatun God. Ma diat raap baa diat maari tamaa ra naat, diat maari utkaai a kum natnatuna. Baa daat maari God, ma daat taraam u ra nuna kum naagagon, daat nunurai naa daat maari kaai a kum natnatuna. Baa daat maari God, daat a taraam kaai u ra nuna kum naagagon. Ma anuna kum naagagon pa diat dekdek kupi daat a murmur diat. Maa diat baa a kum natnatun God, diat aa uwia paa a rakrakaan buaal. Bari ia a dekdek baa daat uwia paa a rakrakaan buaal mai: anundaat nurnur ku. Woi maa in uwia paa a rakrakaan buaal? Diat ku baa diat nurnur un Iesu naa ia a Natun God.

A wewapua kaapa un Iesu Kaarisito

Iesu Kaarisito i waan paat ma ra palaa ma ra gaap. Diaar tur wakilang anuna baapitaaiso ma ra nuna minaat. Wakir i waan paat ku ma ra palaa, i waan paat ut ma diaar raap. A Takado na Nion ia a lingtatuna, ma i wewapua un Iesu Kaarisito. Io, tuldi ditul wewapua kaapa uni: A Nion, a palaa, ma ra gaap, ditul raap ditul wapuaanai naa Iesu ia a Natun God. Daat laana nurnur u ra wewapua kaapa anu ra taara, iaku a wewapua anun God i ngaala aakit. Ma u ra tula utnaa bi, God ut i wewapua kaapa un Iesu naa ia a Natuna. 10 Te baa i nurnur un Natun God, ia paam akoto a wewapua kaapa anun God u ra in balaana. Ma ia baa pa i nurnur u ra wewapua kaapa anun God, i nuki naa God a tena warwaruga, kabina maa pa i nurnur u ra wewapua kaapa anun God un Natuna. 11 Anuna wewapua kaapa i lenbi: God ia taar taa a lalaaun takum taan daat, ma a lalaaun maa i ki un Natuna. 12 Ia baa Natun God i lalaaun uni, ia paam akoto a lalaaun. Ma ia baa Natun God pa i lalaaun uni, pa i paam akoto a lalaaun.

Iesu ia a lalaaun takum

13 A kum utnaa mi iaau timui karom muaat, kupi muaat baa muaat nurnur u ra iaan Natun God, muaat a nunurai naa muaat aa paam akoto a lalaaun takum. 14 Ma baa daat aaraaring karom God, koku daat aalawur nuknuk, maa daat aa nunurai naa God in walangoro daat, baa daat aaringi kup ta utnaa welaar ma ra nuna nemnem. 15 Ma baa daat nunurai naa ia walangoro daat u ra kum utnaa raap baa daat aaring kupi, daat nunurai kaai naa daat a paam akoto a kum utnaa baa daat aaringi koni.

16 Baa te i babo tenalik i paam aakaina mangamangaan baa wakir in wirua uni, in aaraaring karom God, ma God in taar a lalaaun taana. A niaaring mi in waraaut diat baa anundiat kum aakaina mangamangaan pa i waan kup a winirua. Iaku pa iaau piri naa muaat a aaraaring un diat baa anundiat aakaina mangamangaan i waan kup a winirua.
(5:16) Raa kum tena manaana diat nuki naa a aakaina mangamangaan baa te in wirua takum uni, baa in weoro wa Iesu.
17 A kum aakaina mangamangaan raap pa diat takado, iaku raa kum mangamangaan aakaina pa din wirua takum uni.

18 Daat nunurai naa diat raap baa a kum natnatun God, pa diat paampaam balet ma a kum aakaina mangamangaan. Maa Natun God i baboura baat diat ut, ma Saataan pa i pet laar paai kupi in baanaakaka diat. 19 Daat aa nunurai naa daat a kum natnatun God, ma a rakrakaan buaal raap i ki u ra naagagon anun Saataan. 20 Daat aa nunurai naa Natun God ia waan paat, ma ia tabaara ta daat ma ra manaana, kupi daat a nunura a lingtatuna na God. Daat lalaaun u ra lingtatuna na God, kabina maa daat lalaaun un Natuna Iesu Kaarisito. Ma ia a God lingtatuna, ma ra lalaaun takum. 21 A kum natnatung liklik, muaat a baboura muaat ko ra kum warwaruga na god.

Copyright information for `RAI