bAais 28:16
cKele 118:22
dAais 8:14
eAais 53:9

1 Peter 2

Iesu ia in lalaaun na waat

Io, muaat a ngo wa a kum aakaina mangamangaan raap, a pirpir warwaruga ma ra lalaaun na warwaruga, a nuknuk aakaka ma ra pirpir aakaka. Welaar ma ra kum naat mangalon diat nem aakit a polo na tu, io, muaat kaai muaat a ngaraa aakit kup a utnaa i nion ma i gomgom, kupi muaat a tawa uni tuk u ra bung baa muaat a kale a lalaaun takum. Maa muaat aa namene taa a lalaaun anu ra Tadaaru, ma muaat nunurai naa a Tadaaru i koina aakit.

Muaat a waan karom a Tadaaru, ia baa in lalaaun na waat. A taara pa diat nemi, iaku maa God i pilak paai, ma i ngaatngaat aakit namataana. Io, muaat kaai, muaat welaar ma ra kum lalaaun na waat, ma God in paam a ruma i nion ma muaat. Muaat a waan paat a kum gomgom na tena tuntun wetabaar karom God, kupi muaat a taar a kum wetabaar baa i nion, ma i takado u ra mataana, i kabina un Iesu Kaarisito. Maa di aa timu taai u ra Buk Taabu lenbi,

“Baboi, iaau aa ung taa ina waat baa din paam ruma mai inaanga Sion.
Ina ngaatngaat na waat,
(2:6) A waat u ra luk i ra ruma ia in mugaana waat, ma i wakado a kudulaana ruma.
baa iaau pilak paai kup a luk i ra ruma.
Ma ia baa in nurnur uni, anuna nurnur pa in baana wawirwiri.” b 
Karom muaat baa muaat nurnur, a waat maa i ngaatngaat, iaku karom diat baa pa diat nurnur,

“Ina waat baa a kum tena paam ruma diat pilak wai,
ia ut maa ina ngaatngaat na waat baa di paam a ruma mai.” c 
“Ina waat maa, a taara diat a tutukaa uni,
ma diat a puka uni.” d 
Diat tutukaa uni, kabina maa pa diat taraam u ra pirpir anun God. Baa diat paami lenmaa anuna pirpir baa ia pir taai namuga un diat i ot un diat.

Iaku muaat a taara na pipilak, a kum tena tuntun wetabaar anu ra King, muaat a gomgom na wuna taara, ma muaat a taara anun God. God ia wataa pa muaat ko ra baboto kup anuna kaapa baa i koina aakit. Io mi, muaat a wewapua u ra nuna kum koina pinapaam baa i paami un muaat. 10 Namuga, wakir muaat a taara anun God, iaku mi muaat anuna taara. Namuga pa muaat nunura a maarmaari anun God, iaku mi muaat aa nunurai.

11 A kum teptepaang, muaat ki na waira min u ra rakrakaan buaal, wakir anumuaat taamaan mi, io, iaau aaring muaat, kupi koku muaat murmur a kum aakaina nemnem i ra panimuaat, baa diat weweium ma ra niomuaat. 12 Iaku muaat a paam a koina mangamangaan naliwan taan diat baa pa diat nurnur, kupi diat baa diat takuna muaat naa muaat a kum tena paam aakaina, diat a babo anumuaat kum koina pinapaam, ma diat a pir walaawa paa God u ra bung baa in naagagon a taara raap.

Muaat a taraam karom a mataanitu

13 I koina kupi muaat a taraam karom diat raap baa diat paam akoto a naagagon main napia. Muaat a paami kabina a Tadaaru i nemi lenmaa. Muaat a taraam karom a king, ia baa a ngaala na mukmuga ko ra mataanitu. 14 Ma muaat a taraam kaai karom a kum tena naagagon baa a king i laana tula wa diat, kupi diat a naagagon a taara baa diat paam aakaina, ma diat a pir walaawa paa a taara baa diat paam a koina. 15 Maa God i nemi kupi muaat a paam a kum koina pinapaam, kupi muaat a turbaat wa a kum pirpir biaa ku anu ra kum tuptup na taara. 16 Muaat aa ki laangalaanga, iaku koku muaat nuki naa muaat aa laangalaanga kupi muaat a paam balet aakaina. Muaat a lalaaun ma welaar ma muaat a kum tultul anun God. 17 Muaat a taar a urur karom a taara raap. Muaat a maari a kum tateimuaat u ra nurnur, muaat a burut karom God, ma muaat a urur karom a king.

Daat a murmur a mangamangaan anun Iesu

18 Muaat baa muaat a kum wilawilaau, muaat a tartaraam karom anumuaat kum mukmuga ma ra urur. Wakir muaat a taraam ku karom diat baa diat koina ma diat laana maari muaat, muaat a taraam kaai karom diat baa i dekdek a magiraandiat karom muaat. 19 God in gaaia un muaat baa muaat murmur a nuknukina ma muaat tur dekdek baa muaat kariaana a kum mawaat ko ra taara, baa muaat ut pa muaat kabina u ra kum mawaat maa. 20 God pa in pir walaawa pa muaat baa di um muaat ma muaat kariaana ngunungut u ra numuaat kum aakaina mangamangaan ut. Iaku baa muaat paam a takado na mangamangaan, ma di wakadik muaat uni, God in gaaia un muaat baa muaat tur dekdek.

21 God ia wataa pa muaat kupi muaat a tur dekdek baa muaat kariaana a kum mawaat. Maa Kaarisito i kariaana a ngunungut un muaat, ma ia paam taa a walawalar taa muaat kupi muaat a murmur a kakauna.

22 “Pa i paam taa ta aakaina,
ma pa i pir taa ta warwaruga na pirpir.” e 
23 Baa di pir aakakai, pa i babaalu. Baa di wakadiki, pa i kaankaan, pate. I maadek taa ia ut u ra limaan God, ia baa i laana naagagon ma ra takado na naagagon. 24 Kaarisito ut i lo paa anundaat kum aakaina mangamangaan u ra panina baa i maat u ra bolo, kupi daat a maat ko ra aakaina mangamangaan, ma daat a lalaaun kup a takado na mangamangaan. Ma u ra kum baaba u ra panina, i walaangalaanga pa muaat. 25 Maa namuga muaat waan raara welaar ma ra kum sip, ma mi muaat aa waan talili balet karom anumuaat Tena Baboura sip, ma a Tena Baboura u ra niomuaat.

Copyright information for `RAI