aKele 34:12-16
bAais 8:12-13

1 Peter 3

A kini na tinaulaa

Muaat a kum tinaulaa na tabuan, muaat a taraam karom anumuaat kum muaana, kupi baa pa diat nurnur u ra pirpir anun God, anumuaat koina mangamangaan ku in pirpir karom diat. Bi ia maa i koina taa ra pirpir baa muaat piri. Io, anumuaat mangamangaan in ben pa diat karom God, baa diat babo lele anumuaat gomgom na mangamangaan ma ra urur baa muaat paami. Koku muaat ngaraa muga kup a minong u ra panimuaat, lenbi a wiri lorimuaat, baa a ngaatngaat na gaaragaara di paami ma ra goled, baa a kum kokoina maalu na minong. Anumuaat minong mulu baa pa in raap, in waan paat ut ko ra balaamuaat, lenbi a wowowon na mangamangaan ma ra kini na maalmaal. A utnaa mi i ngaatngaat aakit namataan God. A gomgom na mangamangaan mi, di aa babo taai u ra kum tabuan taanga namuga, diat baa diat nurnur un God. Diat tartaraam karom anundiat kum muaana, welaar ma Saaraa baa i taraam karom Aabaraam, ma i waatungi baa anuna tadaaru. Ma muaat a kum natnatun Saaraa, baa muaat paam a utnaa i takado, ma pa muaat burut.

Ma muaat kaai a kum tinaulaa na muaana, i koina kupi muaat a maari anumuaat kum tabuan u ra numuaat kini na tinaulaa. Muaat a taar a urur karom diat, maa a kum tabuan a dekdekindiat pa i welaar ma ra dekdekimuaat. Iaku diat kaai diat a kale a lalaaun baa God in taari taa muaat. Muaat a paami lenmaa, kupi koku ta utnaa i turbaat anumuaat kum niaaring.

A ngunungut baa din kariaanai u ra takado na mangamangaan

Anung kum tintinip na pirpir karom muaat raap i lenbi, i koina kupi in raa ku a nuknukimuaat, ma baa raa kon muaat in kariaana a mawaat, muaat kaai muaat a kariaanai ungaai mai. Muaat a maari wetwetalaai muaat welaar ma muaat tatena liklik. Muaat a laa u ra maarmaari, ma muaat a wakinalik pa muaat. Koku muaat baalu aakaina ma ra aakaina, ma koku muaat baalu aakaina pirpir ma ra aakaina pirpir. Iaku muaat a pir wadaan diat baa diat paam aakaina karom muaat, maa God i wataa pa muaat kupi in pir wadaan muaat. 10 Maa a Buk Taabu i piri lenbi,

“Baa te i nemi naa in paam akoto a koina lalaaun,
ma i nemi kupi in babo a kum koina bung na gaaia,
io, in baboura waana ko ra kum aakaina pirpir,
ma koku i warwaruga.
11 In tapuku ko ra aakaina ma in paam a koina mangamangaan.
In baat kup a aakapi na maalmaal ma in ongor kupi in murmuri.
12 Maa a Tadaaru i baboura a kum tena takado,
ma i walangoro anundiat kum niaaring.
Iaku i taar taa in tamaruna karom diat baa diat paam aakaina.” a 
13 Baa muaat ngaraa kupi muaat a paam a utnaa baa i koina, woi maa in baanaakaka muaat? 14 Iaku baa di wakadik muaat kabina u ra numuaat takado na mangamangaan, muaat daan.

“Koku muaat burutaana a kum utnaa baa diat a waburutaana muaat mai,
ma koku muaat ngaraa.” b 
15 Iaku muaat a urur ku karom Kaarisito ma ra balaamuaat, maa ia anumuaat Tadaaru. A kum bungbung raap muaat a ki na waninaar kupi muaat a baalu te baa in tiri dekdek muaat naa aawa kabina maa muaat kiki walaang ma ra nurnur. Iaku baa muaat baalui, muaat a baalui ma ra koina mangamangaan ma ra urur karomi. 16 Ma muaat a laana murmur a mangamangaan baa muaat nunurai naa i takado, kupi diat baa diat pir aakaka a kum koina mangamangaan muaat paami baa muaat murmur Kaarisito, diat a wawirwir u ra utnaa baa diat pir aakaka muaat uni. 17 Baa God i nemi naa muaat a kariaana a ngunungut u ra koina pinapaam muaat paami, io, i koina. Iaku pa i koina baa muaat a kariaana ngunungut kabina muaat paam aakaina.

18 Maa Kaarisito kaai i kariaana ngunungut baa i maat paa raa pakaan ku, u ra nundaat kum aakaina mangamangaan. A Tena Takado i maat un diat baa pa diat takado, kupi in ben pa muaat karom God. Diat aak doko wa a panina, iaku di walaaun paai u ra niono. 19 Ma a niono i waan ma i warawaai karom a kum nion baa diat ki na karabus. 20 A kum nion maa, a nio ra taara taanga namuga utbaai u ra kum kilaala anun Noaa. God i kiki walaanga pa diat kupi diat a nukpuku, baa Noaa i paam a paraau. Iaku pa diat taraam karomi. Io, God i walaaun paa maku kabaanadi ko ra lomon, 8 diat.

21 A lomon i tur wakilang a baapitaaiso baa i walaaun muaat mari. Wakir di baapitaaiso muaat kupi din gi wa a dur ko ra panimuaat, pate. Di paami kupi muaat a taar ta muaat karom God ma ra lingtatuna u ra balaamuaat. Din walaaun muaat kabina u ra tinur balet anun Iesu Kaarisito ko ra minaat. 22 Ia baa i waan tato unaanga u ra maawa ma mi i ki u ra papaara ot na limaan God. Ma i naagagon raap a kum aangelo, ma ra kum nion baa diat paam akoto a naagagon, ma ra kum nion kaai baa diat paam akoto a dekdek.

Copyright information for `RAI